Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

Y FLWYDDYN NEWYDD SYDD I DDOD

gan Jan Edmunds

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Meddwl am y flwyddyn newydd sydd i ddod.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Rhowch groeso i’r plant yn ôl ar ôl gwyliau’r Nadolig. Mae blwyddyn arall wedi mynd heibio, ac rydyn ni nawr yn dechrau blwyddyn newydd arall. Dywedwch wrth y plant y byddwch angen nifer ohonyn nhw i ddod i’r tu blaen i’ch helpu.

  Dangoswch bob cerdyn yn ei dro wrth i chi sôn am y gwahanol lythrennau, ac yna gofynnwch i rai o’r plant ddod ymlaen i ddal y cardiau i fyny fesul un i chi.

Mae ‘b’ am y gair ‘Blwyddyn’ ac am ‘Bywyd’ – deuddeg mis, ac fel mae pob blwyddyn yn mynd yn ei blaen rydyn ni’n tyfu ac yn dysgu mwy am fywyd.

L  sydd am ‘lwc dda’. Gobeithio y bydd lwc dda yn ein dilyn ble bynnag y byddwn yn mynd yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.

W  sydd am ‘wedi mynd’. Mae’r hen flwyddyn wedi mynd. Rydyn ni wedi ffarwelio â honno ac yn awyddus iawn i weld beth fydd mewn stôr ar ein cyfer yn ystod y flwyddyn newydd sydd i ddod.

Y  Mae ‘y’ am y gair ‘ymlaen’. Felly, edrychwn ymlaen at wneud pethau diddorol yn ystod y misoedd sydd o’n blaenau.

DD  Mae gennym ni i gyd ddoniau. Mae rhyw ddawn wahanol gan bob un ohonom. Gadewch i ni ddefnyddio'r nifer fawr o ddoniau sydd gennym ni yn y ffordd orau y gallwn ni.

Y  Gydag ychydig o ‘ymroddiad’ ac ‘ymarfer’, fe allwn ni ‘ymateb’ yn dda a gwneud gwaith rhagorol.

N  sydd am ‘newidiadau’. Fe allwn ni ‘newid’ ychydig ar ein ffordd o wneud pethau fel ein bod yn llwyddo.

sydd am ‘newydd’. Dyma gyfle newydd i droi dalen newydd a gwneud ein gorau.

E  sydd am ‘eisiau’. Rhaid i ni fod eisiau gwneud y newidiadau, fel y byddwn ni’n gallu gweld yr ‘effaith’ dda wrth i ni geisio gwneud ein gorau.

W  sydd am ‘wynebu’, wynebu sawl her, neu wynebu anawsterau pan fydd pethau yn ein

Herbyn a dal ati’n wrol ac yn ddewr.

Y sydd am ‘ynghyd’, pawb ynghyd gyda’i gilydd, yn ‘ymdrechu’ i geisio cadw’r addunedau rydyn ni wedi eu gwneud ar ddechrau blwyddyn newydd.

DD  Cawn feddwl am ‘ddechrau’ blwyddyn fel siawns i ddechrau o’r newydd gan ‘ddymuno’ y caiff pawb FLWYDDYN NEWYDD DDA.

 1. Gofynnwch i’r gynulleidfa edrych ar y llythrennau eto. Beth yw’r ddau air y mae’r llythrennau’n eu sillafu? Ie, BLWYDDYN NEWYDD
 2. Yna gwahoddwch bawb i gyd ddarllen y gerdd. Efallai y gallech chi baratoi rhai o’r plant o flaen llaw i ddarllen rhai o’r llinellau’n gyntaf.

  Blwyddyn Newydd
  Mae pob dydd yn ddiwrnod newydd sbon,
  Cawn wybod am bethau newydd bob dydd bron.
  Dysgu ein gwersi, darganfod pob math o bethau,
  Ymdrechu’n galed bob dydd a gwneud ein gorau.
  Wrth wneud ein gorau fe fyddwn yn dysgu,
  Gallwn gasglu gwybodaeth wrth i ni dyfu.
  Blwyddyn newydd, ffrind newydd yw hon i ni,
  Wyddom ni ddim eto beth a ddaw gyda hi.
  Aiff yr amser ymlaen i bob un ohonom,
  Allwn ni wneud dim am hynny, wrth gwrs, fe wyddom.
  Felly, meddyliwn am ein haddunedau,
  A chawn weld yn fuan beth fydd y canlyniadau.
 3. Fe allech chi dreulio ychydig o amser yn son am addunedau blwyddyn newydd. Ai pethau personol yn unig ydi addunedau? Neu, a ydyn nhw’n effeithio ar bobl eraill yn ogystal?

 

Amser i feddwl

Meddyliwch am rai addunedau y gallech chi eu gwneud, neu rydych chi eisoes wedi eu gwneud. Sut y byddwch chi’n gallu cadw atyn nhw?

Gweddi

Arglwydd Dduw,

Gad i ni obeithio y bydd y flwyddyn newydd hon yn un heddychol.

Rydyn ni’n gobeithio y bydd arweinwyr gwledydd ein byd yn gallu datrys llawer o’r problemau sy’n bodoli yn y byd y dyddiau hyn.

Helpa ni i fod yn fwy gofalgar yn y pethau y byddwn ni’n eu dweud ac yn eu gwneud,

fel y gallwn ninnau helpu i wneud ein rhan er mwyn gwneud y byd yn lle gwell i fyw ynddo.

Bydd gyda ni yn awr a phob amser.

Amen.

Emyn

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>