Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

GWYBOD BETH A DDAW YN Y DYFODOL

gan Stuart Kerner


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 3

Nod

Ystyried y dewisiadau rydym yn eu gwneud, a’r ffaith ei bod hi’n well gadael y dyfodol yng ngofal Duw.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth   

 1. Gofynnwch i’r gynulleidfa ystyried y senario ganlynol.  Mae’r byd angen arweinydd newydd sy’n meddu ar weledigaeth a brwdfrydedd, ac sy’n gallu rheoli’n deg ac yn rhwydd.  Mae’n rhaid i chi ddewis o blith tri ymgeisydd.  Gofynnwch i’ch tri gwirfoddolwr ddod i’r blaen a dal y cardiau a baratowyd.  Gofalwch bod ochr y cardiau sy’n dangos pwy yw’r cymeriadau ddim yn cael eu dangos o gwbl cyn pryd.

  Cyflwynwch yr ymgeiswyr:

  Mae Ymgeisydd 1 yn ddyn sy’n hoffi cysgu tan hanner dydd, yn un a fu’n cymryd cyffuriau pan oedd yn fyfyriwr yn y brifysgol, ac sy’n yfed dros litr o wisgi bob nos.  Cafodd ei ddiswyddo, ddwywaith, o’i waith fel arweinydd. 

  Mae Ymgeisydd 2 yn ddyn sy’n gofyn am gyngor gan seryddwyr ac yn ymwneud â gwleidyddion llwgr.  Cafodd ddwy berthynas odinebus, mae’n ysmygu’n drwm ac yn yfed tua naw martini bob dydd.

  Cafodd Ymgeisydd 3 ei anrhydeddu am fod yn wrol mewn rhyfel.  Nid yw’n ysmygu, mae’n llysieuwr ac nid yw wedi godinebu erioed.
 2. Gofynnwch i’r gynulleidfa bleidleisio dros yr ymgeisydd y bydden nhw’n hoffi ei ddewis fel arweinydd newydd ar y byd, o blith y criw digon brith o ymgeiswyr.
 3. Pan fydd y pleidleisiau’n cael eu cyfrif, anogwch eich cynorthwywyr i ddatgelu pwy yw’r ymgeiswyr fesul un.  Syr Winston Churchill yw Ymgeisydd 1, Prif Weinidog Prydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd.  Franklin D. Roosevelt yw Ymgeisydd 2, Arlywydd UDA yn ystod yr Ail Ryfel Byd.  Adolf Hitler yw Ymgeisydd 3, unben yr Almaen Natsiaidd!

  Holwch a fyddai unrhyw un yn hoffi newid eu pleidlais ar ôl deall hyn.  Dywedwch ei bod hi weithiau’n anodd gwneud penderfyniadau pan mai dim ond ychydig o wybodaeth sydd gennych chi.
 4. Gofynnwch i’ch cynulleidfa feddwl am bum mlynedd diwethaf eu bywydau.  Petaech chi’n gwybod bum mlynedd yn ôl yr hyn rydych chi’n ei wybod erbyn hyn, beth fyddech chi wedi ei wneud yn wahanol?

  Dywedwch fod ‘ôl-ddoethineb’ yn cael ei ddiffinio fel ‘y gallu i ddeall, ar ôl i rywbeth ddigwydd’.  Oni fyddai bywyd yn hawdd petaen ni’n gallu seilio ein holl ddewisiadau pwysig ar ôl-ddoethineb?  Yn anffodus, nid peth felly yw bywyd.
 5. Mae rhai pobl yn dweud mai’r cyfan allwn ni ei wneud yw taflu’r dis a gobeithio am y gorau.  Mae rhai yn ceisio arweiniad gan y sêr, tra bod eraill yn troi at Dduw.

  Mae Cristnogion yn credu nad oes yn rhaid gwybod beth a ddaw yn y dyfodol, gan y bydd Duw yn eu cadw nhw ar y trywydd iawn, yn debyg i lyw llong.  Fel mae Minnie Louise Haskins yn dweud yn ein myfyrdod (isod), mae rhoi ein hymddiriedaeth yn Nuw yn well na gwybod beth a ddaw yn y dyfodol.

Amser i feddwl

Dywedais wrth y dyn a safai wrth borth y flwyddyn,

‘Rho olau i mi, fel y gallaf droedio’n ddiogel i’r anhysbys.’

Ac fe atebodd,

‘Cer allan i’r tywyllwch a rho dy law yn llaw Duw.

Fe fydd hynny yn well na goleuni i ti,

ac yn fwy diogel na ffordd gyfarwydd!’

Felly, euthum ymlaen

a chan ddod o hyd i law Duw,

cerddais yn llawen i’r nos.

Cyfieithiad o eiriau Minnie Louise Haskins (1875–1957)

Gweddi

Boed i chi gael yr ôl-ddoethineb i wybod lle’r ydych chi wedi bod,

y rhagwelediad i wybod lle’r ydych chi’n mynd,

a’r mewnwelediad i wybod pan fyddwch chi wedi mynd yn rhy bell.

(Bendith Wyddelig)

Emyn

 


Gwasanaethau Uwchradd >>