Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Y PLESER O GAEL PENSIL

gan Helen Redfern

Addas ar gyfer ar gyfer Cyfnod Allweddol 3

Nod

Annog y myfyrwyr, yn ystod cyfnod y Garawys , i feddwl am yr holl bethau sydd ganddyn nhw, a beth fyddai’n bosib iddyn nhw wneud hebddo am gyfnod er mwyn canolbwyntio ar sut y gallan nhw helpu rhai sydd heb gymaint o bethau â nhw.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth        

 1. Rwy’n siwr bod llawer ohonoch wedi gwylio’r rhaglen deledu I’m a Celebrity - Get Me Out of Here! Yn y sioe realaeth yma mae rhai pobl enwog a chyfoethog yn cael eu hannog i roi’r gorau i bopeth er mwyn goroesi yn y jyngl. Maen nhw ymhell oddi cartref, a does ganddyn nhw ddim rheolaeth dros eu cyflenwad o fwyd na’r tasgau y mae’n rhaid iddyn nhw’u gwneud na’r treialon ddaw i’w rhan. Mae pob un ohonyn nhw’n cael dewis un eitem o foethusrwydd i fynd gyda nhw i’r jyngl. Efallai bydd rhai yn dewis mynd â llun eu plant neu aelodau o’u teulu gyda nhw, efallai y bydd rhywun arall yn mynd â chlustog esmwyth. Efallai y bydd rhai eraill yn dewis rhywbeth fel gel i roi ar y gwallt neu hufen i’w roi ar y croen. Ym mhob achos, mae’r peth y maen nhw’n ei ddewis y rhywbeth y maen nhw’n teimlo na allan nhw wneud hebddo.

  Pe baech chi’n gorfod dewis un peth arbennig i fynd gyda chi i’r jyngl, beth fyddai’r peth hwnnw? Trowch at y myfyriwr agosaf atoch a thrafodwch beth fyddai eich dewis chi (rhowch rywfaint o amser i’r myfyrwyr nhw wneud hyn).
 2. Mae gennym ni i gyd bethau arbennig, pethau rydyn ni’n teimlo na allwn ni wneud hebddyn nhw.

  Darllenydd 1: Fyddwn i ddim yn gallu gwneud heb fy iPod. Cerddoriaeth ydi fy mywyd. Fe fyddwn i ar goll heb gerddoriaeth. Sut y byddwn i’n gallu mynd i gysgu yn y nos heb gael gwrando ar gerddoriaeth?

  Darllenydd 2:  Siocled ydi’r peth fyddwn i ddim yn gallu gwneud hebddo. Rhaid i mi gael siocled bob dydd neu fe fydda i’n mynd yn annynol. Alla i ddim dychmygu gallu byw am ddiwrnod cyfan heb far o siocled.

  Darllenydd 3: Fyddai bywyd ddim yn werth ei fyw pe byddwn i ddim yn gallu cael cawod bob dydd. Rydw i’n sefyll yno yn y gawod gynnes am tua 10 munud, ac mae hynny’n nefoedd i mi. Fyddwn i ddim yn gallu mynd allan o’r ty heb gael cawod. Mae bod yn lân yn un o’r pethau pwysicaf yn fy mywyd.
 3. Yn ystod y cyfnod hwn, cyfnod y Garawys, sef y 40 diwrnod cyn y Pasg, mae’n draddodiad gan Gristnogion roi’r gorau i wneud rhywbeth neu wneud heb rywbeth sy’n arbennig yn eu golwg er mwyn iddyn nhw allu canolbwyntio ar y modd y dioddefodd Iesu ar y groes.

  Fe allwn ni ymgolli cymaint yn y pethau bach rydyn ni’n meddwl sy’n bwysig i ni, ac rydyn ni mor awyddus i gael mwy a mwy o bethau materol, fel y byddwn ni’n anghofio am bethau sy’n wirioneddol bwysig, ac yn anghofio am bobl ledled y byd sydd â llai o bethau na ni ac sy’n aml yn dioddef.
 4. Pa bryd oedd y tro diwethaf i chi fod yn llawn cyffro am beth mor syml â phensil?

  Edrychwch ar y llun o’r plant yn Zimbabwe. Sylwch ar eu hwynebau a pha mor llawen maen nhw’n edrych, dim ond oherwydd eu bod wedi cael pensil yn anrheg gan gynrychiolydd o’r ymddiriedolaeth, y Charchar Trust. Yn achos llawer o blant fel hyn, efallai mai dyma’r bensil gyntaf iddyn nhw erioed ei chael yn eiddo iddyn nhw’u hunain. Does dim pensiliau’n cael eu darparu iddyn nhw yn yr ysgolion yn Zimbabwe. Yn aml, fe fydd nifer o blant yn gorfod rhannu un bensil rhyngddyn nhw. Felly, mae pensiliau hyn yn drysor gwerthfawr i bob un o’r plant yma. Fydden ni byth yn gallu dychmygu’r fath bleser y gallai rhywun fel hyn ei gael gyda pheth mor syml â phensil.
 5. Felly, yng nghyfnod y Garawys eleni, beth am roi’r gorau i ddefnyddio rhywbeth sy’n bwysig yn ein golwg – eich eitem chi o foethusrwydd – fel y gallwch chi ganolbwyntio ar y rhai hynny sydd heb gymaint o bethau â ni?

  Darllenydd 1: Erbyn meddwl, mae’n debyg fy mod i’n treulio llawer iawn o amser yn gwrando ar gerddoriaeth. Tybed beth fyddwn i’n gallu ei wneud yn lle hynny pe byddwn i’n rhoi’r gorau i wrando ar fy hoff gerddoriaeth am gyfnod? Fe allwn i astudio cerddoriaeth o wahanol wledydd, fel y trac cerddoriaeth hwnnw sydd wedi’i ryddhau a oedd yn hysbyseb i siocled Masnach Deg Cadbury. Fe allwn i hefyd chwilio i weld a oes projectau’n cynhyrchu cerddoriaeth i gefnogi a helpu cymunedau tlawd.

  Darllenydd 2: Mae gen i syniad. Yn hytrach na rhoi’r gorau i fwyta siocled yn gyfan gwbl yn ystod y Garawys, fe allwn i brynu siocled Masnach Deg tua dwy waith yr wythnos. Mae’r siocled i’w gael yn y rhan fwyaf o’r archfarchnadoedd erbyn hyn. Felly, fe fyddwn i’n dal i allu cael rhywfaint o siocled, ac ar yr un pryd yn gwneud rhywbeth i helpu eraill hefyd.

  Darllenydd 3: Wel, yn bendant, dydw i ddim yn mynd i fyw heb gael cawod am 40 diwrnod! Fe fyddai hynny’n golygu y byddai pawb o ’nghwmpas i’n dioddef hefyd! Ond mae’n bosib y gallwn i haneru’r amser rydw i’n ei dreulio yn y gawod. Fe fyddai hynny’n arbed rhywfaint ar y dwr ac ar yr ynni rydw i’n ei ddefnyddio. Rydw i hefyd yn mynd i ddysgu mwy am brojectau sy’n ymwneud â dwr mewn gwledydd eraill yn y byd. Os yw dwr glân yn bwysig i mi, yna mae’n bwysig hefyd i bawb arall yn y byd.

 

Amser i feddwl

Dangoswch y llun eto.

Meddyliwch am y plant yn Zimbabwe … a’r pleser o gael pensil.

Mae gennym ni gymaint o bethau i fod yn ddiolchgar amdanyn nhw. Treuliwch foment neu ddwy yn meddwl am yr holl bethau gwych sydd gennych chi, a diolchwch amdanyn nhw.

Nawr, meddyliwch am eich un eitem arbennig o foethusrwydd. Treuliwch foment yn meddwl am beth fyddai’n bosib i chi ei wneud yn ystod cyfnod y Garawys. Beth allech chi roi’r gorau iddo er mwyn gallu canolbwyntio’n well ar anghenion y bobl rheini sydd heb gymaint o bethau â chi.

Os yw’r llun wedi cyffwrdd eich calon, efallai y gallech chi a’ch ffrindiau gasglu arian yn ystod y Garawys tuag at y Charchar Trust, er mwyn galluogi rhagor o blant i gael eu pensiliau eu hunain.

Gwrandewch at eiriau’r weddi ganlynol, a gwnewch y geiriau’n weddi i chi eich hun os dymunwch chi.

Gweddi

Annwyl Dduw Dad,

Rydym yn cael ei hatgoffa yn ystod y cyfnod yma, sef y Garawys, am y digwyddiadau ym mywyd Iesu a arweiniodd at y Pasg,

y cyfnod y rhoddodd ef gymaint er mwyn eraill.

Trwy gydol hanes mae llawer o ddynion a merched wedi rhoi’r gorau i wneud llawer o bethau er mwyn helpu eraill.

Helpa ni yn awr i weld beth allwn ni roi’r gorau iddo, neu wneud hebddo, er mwyn helpu eraill.

Amen

Emyn

 


Gwasanaethau Uwchradd >>