Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

Y GARAWYS

Dydd Mercher Lludw, 9 Mawrth 2011

gan Jude Scrutton


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Fersiwn Saesneg

Nod

Helpu’r plant i ddechrau gweld pwrpas rhoi’r gorau i rywbeth at bwrpas gwell.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Holwch y plant ydyn nhw wedi ceisio peidio bwyta rhywbeth maen nhw’n hoff iawn ohono.
  Holwch nhw a oes rhywun yn dymuno bod yn seren enwog ym myd chwaraeon neu fyd dawns pan fyddan nhw’n hyn?

  Holwch ymhellach beth mae’r rhai sy’n bocsio’n gorfod ei wneud cyn gornest bwysig. Neu, beth mae’n rhaid i beldroediwr ei wneud er mwyn cael ei hun yn ffit cyn dechrau’r tymor pêl-droed. Os yw’r plant yn ansicr ynghylch yr ateb rydych chi’n ei geisio, trafodwch y sefyllfa a gododd yn ddiweddar yng nghlwb pêl-droed Manchester United pan gafodd Rooney ei anfon am gyfnod i’w canolfan hyfforddiant Nike. Roedd wedi mynd dros bwysau braidd, a heb fod mor ffit ag y dylai fod. Erbyn hyn mae Rooney’n edrych yn well, ac yn edrych dipyn mwy ffit nag oedd ym mis Medi.
 2. Trafodwch hanes pobl enwog a gafodd eu carcharu am yr hyn roedden nhw’n ei gredu, ac a fu ar streic gwrthod bwyta – fe allech chi gyfeirio at:

  Gandhi (fu’n ymprydio am dair wythnos yn y gobaith y byddai’r Hindwiaid a’r Mwslimiaid a oedd yn rhyfela yn erbyn ei gilydd yn rhoi’r gorau iddi ac yn cymodi)

  Marion Wallace-Dunlop (y swffragét, a garcharwyd am daflu cerrig trwy ffenestr 10 Downing Street, ond a ryddhawyd ar ôl 91 awr o ymprydio oherwydd cyflwr ei hiechyd, roedd yn mynd yn wael iawn).
 3. Trafodwch yr hyn a ddioddefodd yr unigolion yma, a pham y gwnaethon nhw hynny.
 4. Holwch y plant ydyn nhw’n gwybod am rai cymeriadau yn y Beibl a fu’n enghreifftiau o hunanaberth. Rhestrwch y rhain.
 5. Cyflwynwch y syniad sydd y tu ôl i gyfnod y Garawys: Oes rhywun yn gwybod beth yw’r Garawys, neu hyd yn oed wedi gwneud rhywbeth neilltuol ryw dro yn ystod cyfnod y Garawys?
 6. Pam y mae pobl yn rhoi sylw arbennig i’r cyfnod bob blwyddyn?
 7. Trafodwch gyda’r plant y gallen nhw, os hoffen nhw, gymryd cyfnod y Garawys eleni fel cyfnod i geisio ‘ymarfer’ a chadw’n ffit, e.e. rhoi’r gorau i fwyta bwydydd sydd ddim yn fwydydd iach a dilyn ffordd o fyw sy’n iachach, cerdded i’r ysgol, bwyta llai o fyrbrydau a phethau melys . . . (gan gofio cadw at ddiet iach, wrth gwrs).

Amser i feddwl

Meddyliwch am yr hyn rydych chi wedi’i benderfynu ei wneud ‘trwy’r Garawys’ eleni.

Fe fyddai’n ddefnyddiol dweud wrth rywun am eich penderfyniad - yna fe fyddan nhw’n gallu eich cefnogi trwy’r cyfnod. Wrth bwy y byddech chi’n dweud? Sut y byddai hynny’n eich helpu chi a’r bobl eraill sy’n rhan o’ch bywyd?

Emyn

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>