Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

BETH YDYCH CHI’N EI ADDOLI?

gan Stuart Kerner


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 4

Nod

Ystyried eilunaddoliaeth yng nghyd-destun yr unfed ganrif ar hugain.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

       

 1. Fe allai’r cwestiwn canlynol ymddangos yn gwestiwn od, ond beth yw eich duw? Y gwir yw bod gan bob un ohonom ryw fath o dduw. Wrth ddefnyddio’r gair ‘duw’ yma, rwy’n golygu y pethau rheini sy’n ganolog bwysig i ni, beth bynnag sy’n mynd â’n hamser a’n hymwybyddiaeth ni, beth bynnag y byddwn ni’n cysegru’n bywydau iddo.
 2. Yn achos llawer o bobl, arian yw eu duw. Maen nhw’n barod i wneud unrhyw beth i gael eu dwylo ar arian, trwy weithio’r holl oriau sy’n bosib gan anwybyddu eu ffrindiau eu teuluoedd a’u hapusrwydd er ei fwyn. Yn ôl y cyfrwng yma y bydd pobl yn eu barnu ynghylch eu gwerth yn y byd, a pha mor llwyddiannus yw eu bywydau. Arwydd y £ fyddai symbol duw y bobl yma, a’r banc fyddai eu man addoli.
 3. Rhyw yw duw rhai pobl. Maen nhw’n camgymryd rhwng cariad a rhyw, ac yn mynnu dilyn rhyw o bartner i bartner. Maen nhw’n canu amdano, yn breuddwydio amdano, ac mae llawer yn byw er ei fwyn. Does dim arall yn eu bodloni nes byddan nhw wedi cael y peth yma, Yn achos yr unigolion yma, efallai mai calon fyddai symbol eu duw, a’r man addoli fyddai’r gwely.
 4. Yn achos nifer o unigolion eraill, alcohol yw eu duw. Fe fyddai’n well ganddyn nhw wastraffu arian ar alcohol na rhywbeth gwerth chweil iddyn nhw’u hunai’n a’u teuluoedd. Maen nhw’n barod i wneud unrhyw beth am y teimlad arwyddocaol y byddan nhw’n ei brofi, hyd yn oed os ydyn nhw’n peryglu eu bywydau a’u lles ariannol. Ac os bydd hi’n ofynnol iddyn nhw gynnal eu harferion, maen nhw’n tueddu i ddweud celwyddau a rhoi’r bai ar bobl eraill. Ond mae’n rhaid bodloni’r duw yma’n barhaus. Y botel fyddai’r symbol ar gyfer y duw yma, ac fe fyddai ei ddilynwyr yn gallu addoli mewn tai tafarnau, siop sy’n drwyddedig i werthu alcohol, gartref neu yn y gwter.
 5. Mae llawer o bobl yn meddwl mai lwc yw eu duw. Maen nhw’n wastadol yn chwilio am y cyfuniad lwcus o rifau a fydd yn ennill ffortiwn iddyn nhw, neu’n chwilio am yr arwyddion iawn yn y sêr. Bob wythnos, fe fyddan nhw’n rhoi eu hoffrwm wrth y til sy’n gwerthu tocynnau loteri, ac yn gobeithio y bydd eu duw’n bleidiol iddyn nhw fel cydnabyddiaeth am eu ffyddlondeb yn gwneud hyn y naill wythnos ar ôl y llall. Y symbol ar gyfer y grefydd yma yw’r llun o fysedd wedi’u croesi’n dynn, a’i theml yw cownter y siop bapurau newydd.
 6. Mae nifer o bobl fwyfwy’n rhoi bri ar enwogrwydd, a sêr y cyfryngau yw eu duw. Fe fyddan nhw’n gwario arian ar geisio edrych fel eu hoff ‘seren’; gan brynu pob cynnyrch posib y mae eu heicon dewisedig wedi’i arnodi. Maen nhw’n ddeddfol yn gwylio pob rhaglen deledu sy’n ymwneud ag unigolion enwog y cyfryngau, ac maen nhw’n disgwyl am ddyfodiad sêr newydd yn ffurfafen y bobl enwog wrth lynu’n ddiwyro at raglenni fel X Factor a Big Brother. Y seren fyddai’r symbol iddyn nhw, a’r cylchgrawn Heat fyddai eu llyfr cysegredig.

  Fe allen ni fynd ymlaen ac ymlaen, yn hawdd. Ond mae hyn yn rhoi rhyw syniad i chi o’r hyn sydd gennym dan sylw heddiw, a’r amrywiol dduwiau sy’n cael eu haddoli gan nifer fawr ohonom yn ein byd ni heddiw.
 7. Yn y Beibl, fe allwn ni ddarllen am yr hyn sydd gan Dduw, Creawdwr y bydysawd, i’w ddweud: ‘Na chymer dduwiau eraill ar wahân i mi.’ Mae hynny’n golygu na ddylem ni adael i unrhyw un nac unrhyw beth, hyd yn oed weithgareddau amser hamdden, ddod rhyngom â Duw. Yn wir, fe ddywedodd Duw ei fod yn Dduw eiddigus, neu genfigennus. Fyddai Duw ddim yn dioddef unrhyw gystadleuaeth.

  Fe allai rhai pobl dybio bod Duw, felly, yn un cas, ond nid yw hynny’n wir. I’r gwrthwyneb yn hollol, mewn gwirionedd.  Mae hyn yn golygu bod Duw’n deall bod y duwiau honedig yma yn dduwiau gau, neu’n ffals, eu bod yn addo llawer iawn ond yn cyflawni dim. Maen nhw’n ein harwain ar hyd llwybrau sy’n edrych yn hyfryd iawn, ond sydd yn y diwedd yn arwain i unman ond i siomedigaeth a distryw.
 8. Mae Duw’n ein rhybuddio fel hyn er ein mwyn ein hunain. Nid oherwydd y byddwn ni’n ei frifo ef trwy ddangos diffyg ffydd ynddo; yn hytrach, y ni yw’r rhai fyddai’n cael ein brifo neu ein niweidio.

  Felly, gadewch i ni fod yn wyliadwrus o’r holl dduwiau gau yr ydym yn eu haddoli. A gadewch i ni gadw’n glir oddi wrth yr holl bethau ffug yma, y pethau a’r gweithgareddau yma sy’n sugno ein hamser ac yn sugno ein bywydau, a’u cadw draw oddi wrth deml ein calon. Gadewch i ni addoli’r Duw sy’n cyflawni.

 

Amser i feddwl

(Fe fyddai’n bosib i’r rhai sy’n dal lluniau’r symbolau i chi, ddarllen y rhannau canlynol yn eu tro.)

Modrwyau, clustdlysau, cadwyni aur a gemau,

Ceir cyflym a moethau,  gwylio’r Dow Jones a’r cyfraddau …

Byddwch yn ofalus beth ydych chi’n ei addoli!

Rhywiol amlwg ddeunyddiau, a rhywiol dduwiesau,

Ecsploetio’r nwydau a diwallu chwenychiadau ...

Byddwch yn ofalus beth ydych chi’n ei addoli!

Sigârs, sigarennau, coctels a pheintiau,

Tafarndai a bariau, alcohol a sylweddau …

Byddwch yn ofalus beth ydych chi’n ei addoli!

Trio’r loteri, crafu cardiau - mawr bob tro yw’r disgwyliadau

Chwarae roulette a rhoi betiau, a chwarae siawns, rhoi arian ar geffylau …

Byddwch yn ofalus beth ydych chi’n ei addoli!

Arwyr ac arwresau, sêr y cyfryngau,

Enwogion yr amserau, delwau’r cylchgronau …

Byddwch yn ofalus beth ydych chi’n ei addoli!

Fe welaf felly bod eilunaddoliaeth

Yn ein gwneud ni, i raddau helaeth,

Yn anhapus, felly rhaid i chi gytuno, yn ddiamheuaeth …

BYDDWCH YN OFALUS BETH YDYCH CHI’N EI ADDOLI!

Gweddi

Annwyl Arglwydd Dduw, greawdwr pob peth,

Helpa ni i addoli’r hyn sy’n dda.

Helpa ni i ganolbwyntio ar beth sy’n werth chweil.

Gad i ni fyfyrio ar beth sy’n ddefnyddiol.

Dim ond ti, Dduw, sy’n deilwng o’n haddoliad,

bendithia ni, a chadw ni rhag pob math o dduwiau gau.

Amen.

Emyn

 


Gwasanaethau Uwchradd >>