Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

MAE LLAI YN FWY

gan Helen LevesleyAddas ar gyfer yr Ysgol Gyfan (Ysgol Eglwys)

Nod

Edrych ar ein hagwedd tuag at roi.

Paratoad a deunyddiau

 

Gwasanaeth

 1. Darllenydd:  Daeth Iesu i’r deml un dydd, ac eistedd gyferbyn â’r man lle’r oedd pobl yn rhoi arian yn offrwm. Gwyliodd y bobl yn rhoi eu harian yn nhrysorfa’r deml. Roedd llawer o bobl gyfoethog yn taflu arian mawr i mewn.

  (Actor 1 yn dod i mewn, wedi’i wisgo’n grand gyda sawl bag o arian, ac mae’n eu rhoi yn y casgliad.)

  Yna daeth gwraig weddw dlawd yno, a rhoi dau ddarn arian yn y casgliad, a oedd yn werth dim ond ffracsiwn o geiniog.

  (Actor 2 yn dod i mewn, wedi’i gwisgo mewn gwisg dlodaidd. Mae hi’n aros ac yn chwilio yn ei phocedi am arian. Mae’n dod o hyd i’w dwy geiniog, ac yn eu dangos i’r gynulleidfa cyn eu rhoi ar y plât (neu yn y blwch) casglu arian. Mae Actor 1 yn edrych yn ddirmygus arni.)

  Gan alw’i ddisgyblion ato, mae Iesu’n dweud, ‘Yn wir, rwy’n dweud wrthych fod y weddw dlawd hon wedi rhoi mwy na phawb. Oherwydd cyfrannodd y rhain i gyd o’r mwy na digon sydd ganddynt, ond rhoddodd hon o’i phrinder y cwbl oedd ganddi i fyw arno.’
 2. Actor 1:  Roedd yr Iddewon wedi cael cyfarwyddyd i roi arian i’r deml ac i’r tlodion fel rhan o’u gwasanaeth i Dduw. Un diwrnod roedd Iesu’n eistedd yn y deml yn gwylio’r bobl yn rhoi arian yn y bocs casglu. Roedd rhai yn gyfoethog ac yn rhoi llawer o arian i mewn. Roedd rhai yn rhoi rhywfaint o arian, ond yn anhapus yn gwneud hynny. Yna, fe ddaeth gwraig weddw dlawd at y bocs casglu.

  Actor 2:  Fe roddodd y wraig dlawd ddau o’r darnau arian lleiaf oedd yn bod bryd hynny yn y bocs, darnau bach o’r enw hatling. Wnaeth hynny ddim llawer o argraff ar y disgyblion oedd gydag Iesu, ond fe ddywedodd Iesu wrthyn nhw bod y wraig honno wedi rhoi mwy nag unrhyw un arall y diwrnod hwnnw. Sut y gallai hynny fod yn wir? Dywedodd Iesu fod hynny’n wir oherwydd ei bod wedi rhoi’r cyfan oedd ganddi.
 3. Sut y byddai’r wraig yn meddwl y gallai gael rhywbeth i’w fwyta’r noson honno? Roedd hi’n ymddiried yn Nuw i ddarparu ar ei chyfer. Fe ufuddhaodd i Dduw, gan wybod y byddai Duw’n cyflawni ei addewid i ofalu amdani am hynny. Fe roddodd hi hynny a allai, sef hynny oedd ganddi, a oedd yn ddim bron, o’i gymharu â’r lleill. Mwy na thebyg fod gan y dyn cyfoethog lawer iawn rhagor o arian gartref nag a roddodd y diwrnod hwnnw yn y bocs casglu arian yn y deml.
 4. Gall hyn ymddangos fel rhywbeth sy’n croesddweud ei hun; y rhodd leiaf yn cael y wobr fwyaf. Mewn adeg o fateroliaeth a chyfoeth, fel yn ein hoes ni, sut gall hyn fod yn bosib? Cawn ein gweld yn ôl yr hyn sy’n eiddo i ni ac yn ôl yr hyn a briodolir i ni, yn fwy o lawer nac yn ôl ein deallusrwydd neu ein doniau.

  Er hynny, yn y misoedd diwethaf, mae’r wasgfa gredyd wedi troi ar ei ben y blys mawr sydd gan bobl am arian ac eiddo. Mae pobl yn colli eu gwaith, ac mae hyd yn oed y rhai oedd yn arfer bod â llawer o arian yn awr yn gweld bod rhai pethau y gallan nhw wneud hebddyn nhw erbyn hyn.
 5. Mae hatling y wraig weddu yn fwy perthnasol nag erioed. Yn aml iawn, y rhai sydd â’r lleiaf sy’n rhoi mwyaf ar gyfartaledd. Ac yn rhyfedd iawn, bydd elusennau’n gweld bod pobl yn fwy parod i roi mwy o arian i’r elusen mewn amser o ddirwasgiad. Mae fel petai pobl yn sydyn yn deall sut beth yw ymdrechu, mae gennym ni empathi tuag at bobl eraill, ac mae hynny’n ein gwneud yn fwy parod i roi a rhoi yn fwy hael o ganlyniad.
 6. Yr hyn y mae Iesu’n ei ddweud, wrth dynnu sylw at y wraig weddw, yw bod y rhai sydd o ddifrif wrth roi, yn rhoi darn bach ohonyn nhw’u hunain hefyd. Roedd y wraig weddw, er mor dlawd oedd hi, yn gwneud rhywbeth i rywun arall, ac fe dderbyniodd hi fwy na dim ond canmoliaeth. Roedd hi’n gwybod bod yr hyn roedd hi wedi’i wneud yn beth da. Mae hi o’r herwydd yn gyfoethocach nag unrhyw un arall, gan ei bod hi’n gyfoethog ynddi ei hun a’i henaid yn gyfoethog. Yn ôl Iesu Grist, dyna yw gwir fesur cyfoeth. Ydych chi’n cytuno?

 

Amser i feddwl

Gad i mi weld bod rhoi llai, yn aml yn gallu arwain at ennill mwy,

os yw hynny’n cael ei wneud am y rhesymau iawn.

Gad i mi ddeall mai pethau sy’n darfod yw eiddo a chyfoeth materol, ond mae gwir hapusrwydd yn dod o wneud y gweithredoedd lleiaf.

Helpa fi i roi hynny a allaf, gan y byddaf oherwydd hynny’n ennill mwy.

Emyn,

neu gerddoriaeth addas

Fe allech chi chwarae’r gerddoriaeth ‘Money Money Money’ gan Abba, neu ‘Material Girl’ gan Madonna.

 


Gwasanaethau Uwchradd >>