Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

YM MHOB LINDYSYN BACH

gan Y Parchg Alan M. Barker

Addas ar gyfer Dosbarth Derbyn/ Cyfnod Allweddol 1

Fersiwn Seasneg

Nod

Meddwl pa mor bwysig yw dyfalbarhau er mwyn cyrraedd amcanion personol.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Gwahoddwch rai aelodau o gymuned yr ysgol i rannu â chi beth yw eu nod neu eu huchelgais nhw. Wrth i chi sgwrsio, fe allwch chi gadarnhau sut y byddai’n bosibl i’r unigolion hynny gyflawni eu nodau.

  Myfyriwch ar y ffaith bod gan bawb ohonom ein gobeithion a’n breuddwydion ein hunain, ond bod angen gweithio’n galed, a dal ati, er mwyn gallu gwireddu’r rhain.
 2. Er mwyn darlunio’r thema hon, cyflwynwch y ddrama fach ganlynol, ‘Ym mhob lindysyn bach’. Gwahoddwch y gynulleidfa i ymateb a dweud ‘Ych-a-fi!’ pan fyddan nhw’n clywed sôn am y ‘BRESYCH’.

  Ym mhob lindysyn bach
  addasiad Cymraeg o waith © y Parchg Alan M. Barker

  Darllenydd 1  Ym mhob lindysyn bach

  Darllenydd 2  mae pili-pala hardd yn disgwyl cael ei ryddhau.

  Darllenydd 1  Ond, yn gyntaf,

  Darllenydd 2  rhaid i’r lindysyn bach dreulio oriau

  Darllenydd 3  ac oriau

  Pob darllenydd gyda’i gilydd  YN BWYTA BRESYCH!

  Y gynulleidfa  Ych-a-fi!!

  Darllenydd 1  Yn bwyta, nes ei fod mor llawn . . . a’r lindysyn bach yn credu bod ei groen yn mynd i fyrstio.

  Darllenydd 2  A dyna beth sy’n digwydd!

  Darllenydd 1  Yn araf, mae’r lindysyn bach yn cropian allan o’i groen . . . yn gwisgo croen newydd.

  Darllenydd 2  Y tu mewn i’r croen newydd, mae pili-pala hardd yn disgwyl cael ei ryddhau.

  Darllenydd 1  Ond, tan hynny,

  Darllenydd 2  rhaid i’r lindysyn bach dreulio oriau

  Darllenydd 3  ac oriau

  Darllenydd 4  ac oriau

  Pob Darllenydd gyda’i gilydd  YN BWYTA MWY O FRESYCH!

  Y gynulleidfa  Ych-a-fi!!

  Darllenydd 1  Yn bwyta, nes ei fod mor llawn . . . a’r lindysyn bach yn credu bod ei groen yn mynd i fyrstio.

  Darllenydd 2  A dyna beth sy’n digwydd – eto! Yn araf, mae’r lindysyn bach yn cropian allan o’i groen . . . yn gwisgo croen newydd.

  Darllenydd 1  Y tu mewn, mae pili-pala hardd yn disgwyl cael ei ryddhau.

  Darllenydd 2  Ond, tan hynny . . . rhaid i’r lindysyn bach dreulio oriau

  Darllenydd 3  ac oriau

  Darllenydd 4  ac oriau

  Darllenydd 5  ac oriau

  Pob darllenydd gyda’i gilydd  YN BWYTA MWY FYTH O FRESYCH!

  Y gynulleidfa  Ych-a-fi!!

  Darllenydd 1  Nes ei fod mor llawn . . . mae’r lindysyn bach yn gwybod nawr bod ei groen yn mynd i fyrstio.

  Darllenydd 2  Y tu mewn, mae pili-pala hardd yn disgwyl cael ei ryddhau.

  Darllenydd 1  Ac unwaith eto, mae’r lindysyn bach . . . yn cropian allan o’i groen tynn yn gwisgo croen newydd eto sy’n fwy llac iddo

  Darllenydd 2  i dreulio oriau

  Darllenydd 3  ac oriau

  Darllenydd 4  ac oriau

  Darllenydd 5  ac oriau

  Darllenydd 6  ac oriau

  Pob darllenydd gyda’i gilydd  YN BWYTA DIM BYD OND BRESYCH!

  Y gynulleidfa  Ych-a-fi!!

  Darllenydd 1  Nes bod y lindysyn bach mor llawn o fresych

  Darllenydd 2  FE FYDDAI’N DDA GANDDO GAEL MARW!

  Darllenydd 1  Felly, mae’n peidio bwyta ac yn cuddio mewn cocwn.

  Darllenydd 2  Dydi’r lindysyn ddim yn gallu symud.

  Darllenydd 4  Dydi’r lindysyn ddim yn gallu bwyta.

  Darllenydd 5  Dydi’r lindysyn ddim yn gallu yfed.

  Darllenydd 6  Dydi’r lindysyn ddim yn gallu gweld.

  Darllenydd 2  Ble mae’r pili-pala hardd?

  Darllenydd 1  O’r diwedd, mae pryfyn hyll yn dod allan o’r cocwn.

  Pob darllenydd gyda’i gilydd  O!!! Ych-a-fi!!!

  Darllenydd 2  Ble mae’r pili-pala hardd?

  Darllenydd 1  Mae’r pryfyn hyll yn dringo coesyn planhigyn yn araf

  Darllenydd 3  yn hongian a’i ben i lawr

  Darllenydd 4  ac yn aros eto

  Darllenydd 5  nes bod ei adenydd crychlyd yn agor

  Pob darllenydd gyda’i gilydd   Waw!

  Darllenydd 2  Ac, yn fuan wedyn, uwchben yr ardd,

  Darllenydd 1  mae pili-pala hardd

  Darllenydd 2  yn dawnsio yn yr awyr

  Darllenydd 3  am oriau

  Darllenydd 4  ac oriau

  Darllenydd 5  ac oriau

  Darllenydd 6  ac oriau

  Pob darllenydd gyda’i gilydd   ac oriau!
 3. Gwahoddwch y gynulleidfa i drafod arwyddocâd y stori. Nodwch:

  -  mae gan bawb wahanol ddoniau, a photensial rhyfeddol

  -  mae’n bosib y bydd yn cymryd amser hir i ni gyrraedd ein nod

  -  weithiau, fe fydd yn rhaid i ni ddal ati a dyfalbarhau gyda thasgau nad ydym yn hoffi eu gwneud

  -  pwysleisiwch fod bresych yn llysiau llesol yn wir, a bod eisiau i ni gofio hynny – dim ond ein bod yn cael ychydig o hwyl yma heddiw wrth feddwl am y lindysyn yn bwyta cymaint ohonyn nhw!!
 4. Yn olaf, meddyliwch peth mor wych yw’r ffaith bod rhywbeth mor rhyfeddol â phili-pala yn gallu tyfu o lindysyn bach. Felly, tybed beth yw potensial pob un ohonom ni aelodau cymuned ein hysgol.

Amser i feddwl

Mae dywediad: Peidiwch â gofyn am fywyd hawdd, gweddïwch am fod yn unigolyn cryf.

Meddyliwch am her a allai ddod i’ch rhan heddiw ac addunedwch wynebu’r her honno â phenderfyniad.

Meddyliwch am eich breuddwydion ar gyfer y dyfodol a gweddïwch y byddwch chi’n gallu bod yn unigolyn cryf.

Emyn


Gwasanaethau Cynradd >>