Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

DYNA’N UNION FY LWC I!

gan Helen Redfern


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Herio’r gred mewn lwc ac ofergoeliaeth, ac ysbrydoli’r myfyrwyr i ennill eu ffortiwn dda eu hunain.

Paratoad a deunyddiau


Gwasanaeth       

 1. Tybed faint ohonoch chi sy’n ystyried eich hunain yn unigolion lwcus, a faint ohonoch chi sy’n credu bod lwc ddrwg yn eich dilyn chi i bob man y byddwch chi’n mynd.

  Efallai bod rhai ohonoch yn cario rhyw fath o addurn neu eitem rydych chi’n credu a ddaw â lwc dda i chi, rhyw fath o lucky charm - darn arian, efallai, neu ddarn o risial, neu hyd yn oed droed cwningen. Efallai bod rhai ohonoch yn gwisgo eich hosanau lwcus ar ddiwrnod arholiad, neu’n cusanu’r dywarchen cyn i chi ddechrau chwarae gêm bêl-droed. Oes gennych chi rif lwcus, y rhif y byddwch chi bob amser yn ei ddewis, neu liw lwcus, efallai? Fyddwch chi’n cyffwrdd rhywbeth pren wrth  obeithio am rywbeth ac yn dweud ‘touch wood’ neu’n taflu pinsiad o halen dros eich ysgwydd? Treuliwch foment neu ddwy yn trafod gyda’r un sydd yn eich ymyl beth sy’n dod â lwc dda i chi.

  Ar y llaw arall, mae nifer o ofergoelion y mae pobl yn credu ynddyn nhw sy’n cael eu hystyried yn gysylltiedig ag anlwc - cerdded o dan ysgol, drych wedi torri, y rhif 13, agor ambarél yn y ty, i enwi dim ond rhai. Treuliwch foment neu ddwy yn trafod gyda’r un sydd yn eich ymyl beth sy’n cael ei ystyried gan rai fydd yn dod ag anlwc i chi.
 2. Gwnaeth y seicolegydd, Yr Athro Richard Wiseman astudiaeth wyddonol am ddeng mlynedd ar yr effaith y mae lwc yn ei gael ar fywydau pobl. Fe hysbysebodd am bobl a oedd yn credu eiubod yn neilltuol o lwcus neu anlwcus, iddyn nhw’i helpu gyda’i arolwg. Cafodd ymateb gan filoedd o bobl, ac fe astudiodd eu bywydau gan archwilio i rym ofergoeliaeth, dylanwad dramatig rhai’n cwrdd ar siawns, ac effaith eu cred bersonol am lwc mewn perthynas â’u bywyd bob dydd.

  A beth oedd canlyniad yr arolwg? Daeth Yr Athro Wiseman i’r canlyniad bod pobl, i raddau helaeth, yn gwneud eu lwc dda a’u hanlwc eu hunain. Nid yw lucky charms ac ofergoelion yn achosi digwyddiadau da neu ddigwyddiadau drwg; meddylfryd yr unigolyn sy’n gwneud gwahaniaeth mewn difrif.
 3. Felly, sut gallwn ni greu ein lwc dda? Yn gyntaf, fe allwn ni fod yn agored i gyfleodd ddaw ar siawns, a gwneud y gorau ohonyn nhw. Pwy â wyr pwy y byddwn ni’n ei gyfarfod heddiw - ffrind am oes, efallai … neu efallai un y byddwn ni’n syrthio mewn cariad ag ef neu hi … neu rywun a fydd yn dylanwadu ar ein dewis o yrfa?

  Mae cyfarfod yn beth sy’n digwydd yn aml. Down wyneb yn wyneb â rhywun ar y coridor yn yr ysgol. Byddwn yn sefyll yn ymyl rhywun wrth aros am y bws. Gallwn ollwng darn arian ar lawr, a gall rhywun ei godi i ni. Fe allwn ni ddewis cerdded ymlaen heb gymryd sylw, neu wneud yn fawr o’r cyfle. Beth wnawn ni?
  Yn ail, fe allwn ni wneud penderfyniadau da trwy ddibynnu ar ein greddf ein hunain. Os dysgwn ni wrando ar y llais isel sy’n ddwfn y tu mewn i ni, fe ddysgwn ni wneud penderfyniadau da. Weithiau rhaid i ni anwybyddu beth mae ein ffrindiau yn ei feddwl, neu beth mae ein rhieni neu ein hathrawon yn ei ddisgwyl ohonom ni. Efallai nad dyna fydd y dewis hawdd, ond pan fyddwn ni’n penderfynu gwneud yr hyn sy’n iawn mewn sefyllfa, fe fydd y canlyniad yn aml yn gadarnhaol.

  Yn drydydd, mae proffwydoliaethau hunan gyflawniad yn real ym mywydau pobl lwcus. Trwy fod â disgwyliadau cadarnhaol am yr hyn y gallwn ni ei gyflawni, fe fyddwn ni’n symud yn nes at eu cyflawni o gam i gam. Gallwch feddwl eich bod yn mynd i allu. Fe fyddwch chi’n cyflawni mwy os credwch chi eich bod yn gallu.
 4. Yn olaf, fe fydd pethau drwg yn digwydd i bobl lwcus. Maen nhw’n digwydd bod yn well am drawsffurfio’u hanlwc i fod yn lwc dda. Waeth pa mor ddrwg yw rhyw sefyllfa, yn aml iawn mae’n bosib i ryw dda ddod o’r sefyllfa honno. Mae pobl lwcus yn credu o ddifrif fod ymyl arian i bob cwmwl.

 

Amser i feddwl

Gadewch i ni dreulio amser i fyfyrio ar y ffaith bod pethau da a phethau drwg yn gallu digwydd i bob un ohonom. Ond bod rhai’n edrych fel pe bydden nhw’n cael y lwc dda i gyd. Ac eraill yn dueddol o gael llawer o anlwc.

Meddyliwch yn ôl dros yr wythnos diwethaf. Mae’n debyg y gallwch feddwl am enghreifftiau o lwc dda a lwc ddrwg.

Yn y Beibl, wrth i Iesu addysgu ei ddilynwyr, mae’n pwysleisio bod Duw’n ‘peri i’w haul godi ar y drwg a’r da, ac yn rhoi’r glaw i’r cyfiawn a’r anghyfiawn.’ (Mathew 5.45).

Does dim un ohonom sy’n gallu osgoi yr adegau drwg. Mae adegau da ac adegau drwg yn digwydd i bob un ohonom. Yr unig beth a allwn ni ei wneud yw newid ein hagwedd tuag atyn nhw.

Yn y distawrwydd, gadewch i ni feddwl am sut y gallwn ni ddylanwadu ar ein lwc ein hunain.

Sut y gallwn ni wneud y gorau o’r cyfleoedd sydd o’n blaenau?

Sut y gallwn ni wneud y penderfyniadau iawn?

Sut y gallwn ni feithrin disgwyliadau cadarnhaol?

Sut y gallwn ni weld y da ym mhob sefyllfa?

(distawrwydd)

Felly, y tro nesaf y bydd rhywbeth yn digwydd, a chithau’n meddwl, ‘Dyna’n union fy lwc i!’, meddyliwch eto.

 

Cerddoriaeth a awgrymir


I Should Be So Lucky’ gan Kylie Minogue

 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>