Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

DIWRNOD FFWL EBRILL


gan Rebecca Parkinson


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2

Nod

Archwilio i gefndir a tharddiad Diwrnod Ffwl Ebrill, gan ddangos bod modd olrhain cefndir llawer o ddyddiau arbennig i ryw agwedd neilltuol ar fywyd yr Eglwys Gristnogol.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Gofynnwch i’r plant a oes unrhyw un ohonyn nhw’n gwybod beth sy’n digwydd ar ddiwrnod cyntaf mis Ebrill. Eglurwch fod Diwrnod Ffwl Ebrill yn cael ei ddathlu mewn sawl gwlad yn y byd. Yn y Deyrnas Unedig, Awstralia a De Affrica bydd y chwarae triciau yn parhau tan hanner dydd yn unig ar y diwrnod hwnnw.  Ond, mewn gwledydd eraill, yn cynnwys Canada, Ffrainc, Iwerddon, Yr Eidal, Rwsia a’r Unol Daleithiau, bydd yr hwyl yn parhau trwy’r dydd!
 2. Gofynnwch i’r plant a ydyn nhw ryw dro wedi chwarae tric ar rywun ar Ddiwrnod Ffwl Ebrill? Neu, a oes rhywun wedi chwarae tric arnyn nhw, neu ydyn nhw wedi clywed am ryw dric yn cael ei chwarae ar rywun arall.
 3. Dywedwch wrth y plant mai’r ddau dric mwyaf adnabyddus a chwaraewyd ddiwrnod cyntaf Ebrill yn y flwyddyn 2009 oedd y ddu beth canlynol:

  Yn gyntaf, fe benderfynodd YouTube droi eu holl glipiau fideo wyneb i waered am y diwrnod, a rhoi cyngor i bobl sut i fynd ati i’w gwylio (edrychwch ar y cyswllt cyntaf uchod).

  Yn ail, fe hysbysodd rhyw gwmni bod ganddyn nhw esgidiau ysgafn gyda ‘satnav’ ynddyn nhw, i helpu’r rhai a fyddai’n eu gwisgo i ddarganfod y ffordd o gwmpas y dref. Roedd yr esgidiau yn sgwrsio gyda chi wrth i chi gerdded, yn dweud wrthych chi i ba le yr oeddech yn mynd! Roedd cannoedd o bobl â diddordeb yn eu prynu (edrychwch ar yr ail gyswllt uchod).
 4. Eglurwch fod gan wahanol wledydd eu traddodiadau eu hunain ar gyfer Diwrnod Ffwl Ebrill. Yn Ffrainc, mae’r plant yn ceisio gludio pysgodyn papur ar gefn eu cyfoedion heb i’r rheini wybod. Pan fydd y plentyn hwnnw’n sylwi beth sydd wedi digwydd, bydd y sawl wnaeth ludio’r pysgodyn papur ar ei gefn yn gwaeddi ‘Poisson d’Avril!’ sy’n golygu ‘Pysgodyn Ebrill’.

  Cyn i’r gwasanaeth gychwyn efallai y byddwch yn dymuno gludio pysgodyn papur yn ddirybudd, ond gyda’u caniatâd wrth gwrs, ar gefn nifer priodol o’r staff fydd yn debygol o fod yn y gwasanaeth. Byddai’n bosib annog yr aelodau o’r staff wedyn i droi rownd er mwyn i’r plant gael gweld sut mae rhywun yn chwarae tric o’r fath!
 5. Yn America, y jôc gyffredinol yn ystod y ddeunawfed ganrif oedd honno lle byddai rhywun yn pwyntio tua’r awyr a gweiddi, ‘Edrychwch ar yr haid o wyddau!’ Pe byddai’r plant yn edrych fe fydden nhw’n cael eu galw’n ‘Ffwl Ebrill’. Heddiw mae pobl yn fwy tueddol i ddweud, ‘Edrychwch, mae carrai eich esgid yn agored,’ neu rywbeth tebyg i hynny.
 6. Eglurwch fod Diwrnod Ffwl Ebrill heddiw yn dipyn o hwyl ddiniwed, ond fel gyda llawer o draddodiadau, mae ei gefndir ynghlwm wrth yr Eglwys Gristnogol. Gofynnwch i’r plant a ydyn nhw’n gallu meddwl am unrhyw ddiwrnod arbennig neu ddigwyddiadau sydd â chysylltiad crefyddol. Fe allen nhw awgrymu Dydd Mawrth Ynyd (crempog), Sul y Fam, y Nadolig, y Pasg, ac ati).
 7. Nid oes neb yn siwr ymhle na pha bryd y dechreuwyd cadw Diwrnod Ffwl Ebrill, ond y syniad mwyaf poblogaidd yw ei fod yn draddodiad a ddechreuodd yn ystod yr unfed ganrif ar bymtheg yn Ffrainc, pryd y symudwyd dathliadau’r flwyddyn newydd, tebyg i’r rhai sy’n digwydd heddiw, o’r cyntaf o Ebrill i’r cyntaf o Ionawr. Gwnaeth y rhan fwyaf o’r bobl fel y gofynnwyd iddyn nhw weithredu, ond fe ddewisodd rhai pobl anwybyddu hynny, tra roedd rhai eraill wedyn, oherwydd anawsterau cyfathrebu, heb glywed am y newid o gwbl. Arweiniodd hyn at gymhlethdod llwyr. Daeth y bobl a wrthododd newid i ddathlu ar y cyntaf o Ionawr yn gyff gwawd, a thros amser datblygodd y cyntaf o Ebrill i fod yn ddydd arbennig pryd yr oedd chwarae triciau yn cael eu hannog; a chai’r bobl eu galw yn Ffyliaid Ebrill. Ymhen amser, fe ddyfarnodd yr Eglwys y dylai pob gwlad yn y byd Cristnogol newid eu calendar er mwyn gwneud y diwrnod cyntaf o Ionawr yn ddechrau’r flwyddyn newydd, a sefydlogi’r drefn. 
 8. Mae adnod yn y Beibl sy’n dweud rhywbeth am wenu a hapusrwydd. Diarhebion 15.13, sef: ‘Y mae calon lawen yn sirioli’r wyneb.’ Gadewch i ni geisio gwneud rhywun arall yn hapus heddiw!

Amser i feddwl

Meddyliwch am eich ffrindiau. Mae ffrindiau da bob amser yno ar ein cyfer ni pan fyddwn yn drist, ac maen nhw’n gofalu amdanom ni pan fyddwn yn unig. Ond hefyd maen nhw’n mwynhau cael chwerthin a rhannu jôc gyda ni.

Roedd gan Iesu grwp o ffrindiau arbennig pan oedd yn byw ar y ddaear.  Does dim amheuaeth ei fod o wedi chwerthin ac wedi rhannu jôc gyda nhw.

Gweddi

Annwyl Dduw,

Diolch i ti am yr hwyl sydd yn rhan o’n byd ni.

Hyd yn oed pan fydd pethau’n mynd o chwith, helpa ni bob amser i weld pa mor bwysig yw gallu chwerthin.

Helpa ni i neilltuo amser bob dydd i wneud rhywun arall yn hapus.  

Amen.


Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>