Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

PARAU

gan Rebecca Parkinson

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Fersiwn Saesneg


Nod

Ystyried pa mor bwysig yw bod yn ofalgar tuag at bobl efallai dydyn ni ddim yn meddwl llawer amdanyn nhw fel arfer.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

Cyn i’r plant ddod i mewn i’r gwasanaeth, gwasgarwch y darnau papur gyda’r geiriau arnyn nhw ar lawr y neuadd yn y tu blaen.

 1. Gofynnwch am ddau wirfoddolwr a rhannwch weddill y gynulleidfa drwy’r canol yn ddau dîm. Eglurwch iddyn nhw, pan fyddwch chi’n dweud ‘Ewch!’, rydych chi eisiau i’r gwirfoddolwyr gasglu dau air sy’n mynd gyda’i gilydd a’u rhoi i blentyn yn eu tîm i’w dal i fyny. (Gall y plant yma fydd yn derbyn y parau geiriau ddod i’r tu blaen i’w dangos i’r gynulleidfa.) Fe ddylai’r ddau wirfoddolwr barhau i geisio dod o hyd i ragor o barau (gan eu pasio i wahanol blant yn eu tîm) nes bydd y geiriau i gyd wedi eu matsio.

  Ar ôl iddyn nhw gasglu’r cyfan bydd angen i chi gyfrif sawl un mae pob tîm wedi llwyddo i’w paru.
 2. Eglurwch eich bod nawr eisiau dau blentyn arall (neu bedwar, gyda dau blentyn ym mhob tîm) i chwarae gem arall debyg. Gofynnwch i’r gwirfoddolwyr droi eu cefnau arnoch chi a pheidio ag edrych tra byddwch chi’n gosod y darnau cardiau cyfarch ar lawr eto fel gwnaethoch chi gyda’r geiriau. Gofynnwch i’r plant yn y gynulleidfa gyfrif i lawr gyda chi o ddeg i un tra byddwch chi’n gwneud hynny. Yna, fe fydd y timau’n troi rownd ac yn ceisio dod o hyd i gymaint ag a allan nhw o’r darnau sy’n matsio. Y bwriad yw i’r timau wneud cerdyn a dod o hyd i gymaint ag sy’n bosib, a’u pasio i aelodau eu tîm i’w dal, fel o’r blaen.

  Eto, fel gyda’r geiriau, cyfrwch y cardiau i weld pa dîm sy’n ennill.
 3. Wedyn, ewch ati i sôn gyda’r plant ei bod hi’n ddiddorol sylwi, yn union fel mae’r geiriau yma sydd gennych chi’n cysylltu â’i gilydd, a’r darnau cardiau’n matsio, fe fyddwn ni weithiau’n cwrdd â phobl yr ydyn ni’n teimlo ar unwaith eu bod yn gallu cysylltu â nhw. Rydyn ni’n hapus yn eu cwmni. Fe allwn ni gael hwyl efo nhw. Rydyn ni’n teimlo’n gyfforddus yn eu cwmni, yn ei chael hi’n hawdd siarad â nhw, ac yn ei chael hi’n hawdd bod yn ffrindiau â nhw.

  Ar y llaw arall, mae rhai pobl sydd ddim mor hawdd cysylltu â nhw. Efallai eu bod yn swil, efallai eu bod yn rhy swnllyd! Efallai eu bod yn rhy ddrwg - neu hyd yn oed yn rhy dda!
 4. Yn y Beibl, mae Iesu’n ein dysgu sut y dylen ni drin pobl eraill sydd ddim yn boblogaidd iawn, neu sy’n anodd gwneud ffrindiau â nhw. Fe fyddai Iesu’n aml yn treulio amser gyda phobl a oedd yn amhoblogaidd neu’n cael eu hamau gan y bobl oedd o’u cwmpas. Er enghraifft:

  Sacheus – casglwr trethi, a oedd yn mynd ag arian oddi ar bobl .

  Simon – un o ddisgyblion Iesu a oedd yn un o’r Selotiaid (pobl a oedd yn ymwneud â gweithredu’n dreisgar yn erbyn yr Awdurdod Rhufeinig oedd yn cael eu galw’n Selotiaid).

  Mathew – un o ddisgyblion Iesu a oedd yn gasglwr trethi (roedd casglwyr trethi’n bobl amhoblogaidd iawn yn adeg y Beibl).

  Mae Iesu’n rhoi esiampl ardderchog i ni i’w hefelychu. Fe ddylem ninnau, fel gwnaeth Iesu, geisio gwneud ymdrech i fod yn gyfeillgar tuag at bobl dydyn ni ddim yn hoff iawn ohonyn nhw. Fe ddylem gofio bod pawb yn arbennig mewn rhyw ffordd . . . dim ond ei bod yn cymryd tipyn bach mwy o amser i ddod o hyd i ochr dda rhai pobl!

Amser i feddwl

Oes rhywun rydych chi’n ei chael hi’n anodd eu hoffi? Beth am i chi benderfynu ceisio siarad ag ef neu hi heddiw, a cheisio meddwl beth yw’r pethau da am gymeriad y rhywun hwnnw? Efallai y cewch chi eich synnu pa mor hoffus yw’r unigolyn wedi i chi wneud ymdrech i fod yn gyfeillgar a bod yn ei gwmni.

Gweddi

Annwyl Dduw,

Diolch ein bod ni i gyd yn arbennig yn dy olwg di.
Diolch dy fod wedi ein gwneud ni i gyd yn unigolion gwahanol.
Helpa ni i chwilio am rinweddau’r rhai sydd o’n cwmpas ni.
Helpa ni i edrych ymhellach na’r cylch o ffrindiau agosaf,
er mwyn i ni allu gweld rhai sydd efallai ar ben eu hunain, yn unig ac eisiau rhywun i siarad â nhw.


Emyn

 

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>