Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

YR ATGYFODIAD

gan Helen Bryant


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan (Ysgol Eglwys)

Fersiwn Saesneg

Nod

Archwilio’r gwahanol ddamcaniaethau am atgyfodiad Iesu.

Paratoad a deunyddiau  

Gwasanaeth 

 1. Darllenydd newyddion (ar ddesg y rhaglen newyddion): Bore da a chroeso i raglen Newyddion y BBC. Y brif stori heddiw: Dyn yn codi, ar ôl tri diwrnod, o farw’n fyw (Oedi’n llonydd).

  Arweinydd: Beth sy’n mynd drwy eich meddwl? Fyddech chi’n troi i wylio sianel arall, gan feddwl, ‘o, ie, be nesa!’ Neu, a fyddech chi eisiau gwybod mwy am beth sydd gan y darllenydd newyddion i’w ddweud?
 2. Darllenydd newyddion: O ganlyniad i ddigwyddiad rhyfeddol iawn, mae disgyblion Iesu o Nasareth, yr un a groeshoeliwyd gan y Rhufeiniaid am anghytuno â nhw, yn honni bod Iesu wedi atgyfodi o farw a’i fod yn fyw. Fe awn ni draw at ein gohebydd yn Jerwsalem yn awr sydd wrth safle’r bedd yn yr ardd.

  Gohebydd: Mae golygfeydd rhyfeddol yma yn Jerwsalem, lle, fel y gwelwch chi, mae’r maen wedi cael ei symud oddi ar ddrws y bedd, a does dim golwg o gorff yno o gwbl. Rydw i’n sefyll yma yn ymyl y bedd gwag ble y claddwyd Iesu o Nasareth dri diwrnod yn ôl. Mae dilynwyr Iesu yn argyhoeddedig bod eu harweinydd wedi atgyfodi ac wedi concro marwolaeth.

  Mair: Fe weles i Iesu. Do yn wir! Roeddwn i’n meddwl mai’r garddwr oedd yno. Ond na! Roedd hwn yn gwybod fy enw i. Iesu oedd yno’n siwr i chi.

  Pedr: Mae’n wir. Rydw i’n dweud wrthych chi! Mae’r corff wedi mynd; does dim ar ôl yn y bedd ond y lliain oedd am y corff, ac mae’r garreg fawr wedi cael ei rowlio i’r naill ochr!
 3. Gohebydd: Ond dydi pawb ddim o’r un farn. Dydi pawb ddim yn credu bod Iesu wedi codi o farwolaeth, ac mae’r awdurdodau Iddewig a Rhufeinig yn awyddus iawn i chwalu’r stori amheus hon.

  Person 1: Alla i ddim credu bod y fath beth wedi digwydd. Nonsens yw’r cyfan! Does neb yn gallu goroesi croeshoeliad! Mae’n rhaid bod y merched a ddaeth yno i eneinio’r corff wedi mynd at y bedd anghywir!

  Person 2: Wel, yn fy marn i, dydw i ddim yn meddwl bod Iesu wedi marw ar y groes mewn gwirionedd. Mae’n bosib ei fod yn dal yn fyw, wedi llwgrwobrwyo’r milwyr neu rywbeth, ac wedyn wedi dianc. Cymryd arno ei fod wedi marw a wnaeth er mwyn iddo wedyn allu creu’r holl gyhoeddusrwydd yma!

  Person 3: Wn i ddim allwn ni ymddiried yn hollol yn y bobl yma sy’n galw eu hunain yn ddisgyblion i Iesu. Fy namcaniaeth i yw mai nhw sydd wedi dwyn y corff, a’i guddio. Ac wedyn, i leddfu eu heuogrwydd maen nhw wedi llunio stori i ddweud bod Iesu wedi atgyfodi. Dywedwch, mewn difrif, pwy glywodd am neb yn codi o farw’n fyw!

  Person 4: Fe welais i ddilynwyr Iesu ar ôl y croeshoeliad. Roedden nhw’n llawn galar, yn wallgof bron! Roedden nhw’n crio ac yn wylofain - dyna chi le oedd yno! Ac mae galar yn gallu cael effaith ryfedd ar bobl wyddoch chi; mae’n bosib eu bod wedi cael rhithweledigaeth - ac yn meddwl eu bod yn ei weld er nad oedd yno mewn gwirionedd.

  Person 5: Alla i ddim meddwl pam y byddai neb eisiau dweud celwydd. Efallai yn wir fod Iesu wedi codi o farw. Efallai bod ganddo’r grym a’r gallu yr oedd yn honni ei fod yn berchen arno wedi’r cyfan.
 4. Gohebydd: Wel, beth yn eich barn chi yw’r esboniad gorau? Mae’n debyg na chawn ni byth wybod yn iawn, a nawr bydd rhaid i bawb ffurfio ei farn ei hun ynghylch yr hyn sydd wedi digwydd.
 5. Arweinydd: Felly, mae’n bosib bod sawl eglurhad i’r Atgyfodiad – sef y rheswm dros ddathlu’r Pasg a chred sylfaenol allweddol Cristnogaeth – a bod mwy i’r peth na dim ond bod Iesu wedi codi o farw’n fyw. Beth ydych chi’n feddwl yw’r eglurhad gorau? (Os ydych chi’n ddigon dewr efallai y gallech chi lunio arolwg barn.)

Amser i feddwl

Mae’r cwestiwn yn aros, wrth gwrs, os nad yw hanes yr Atgyfodiad yn wir, pam y byddai cymaint o bobl yn parhau i sôn am y digwyddiad, ac yn dal i gredu’r peth, neu hyd yn oed i ddweud celwydd am y peth?

Mae’n rhaid bod rhywbeth enfawr wedi digwydd i beri i’r disgyblion wneud y fath honiad. Ac yn achos llawer ohonyn nhw a llawer o ddilynwyr yr eglwys Gristnogol gynnar, roedd eu hargyhoeddiad mor gryf nes eu bod yn barod i gael eu merthyru oherwydd eu cred a’u ffydd wrth geisio lledaenu’r ffydd ledled y byd.

Yn amlwg, yn y pen draw, mae’n dibynnu ar eich cred. Ydych chi’n credu’n ddigon cryf mai mab Duw yw Iesu, a’i fod wedi defnyddio’r gallu hwnnw i goncro marwolaeth a chael ei atgyfodi. Chi piau’r dewis ynghylch yr hyn rydych chi’n ei gredu.

Emyn

Unrhyw emyn y Pasg

 


Gwasanaethau Uwchradd >>