Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

DYDW I BYTH WEDI DOD O HYD I’R HYN RYDW I’N CHWILIO AMDANO

gan Helen Bryant


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 3/ Cyfnod Allweddol 4

Nod

Meddwl beth mae’n ei olygu i fod yn chwilio am rywbeth mewn bywyd.


Paratoad a deunyddiau

Ceisiwch gael copi o’r llyfr Dogger gan Shirley Hughes.

Llwythwch i lawr gerddoriaeth y band U2 sef y gân ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’,  a’i chwarae wrth i’r myfyrwyr ddod i mewn i’r gwasanaeth.

Gwasanaeth        

 1. Tybed ydi’ch ty chi yn debyg i’n ty ni yn y bore? Yn aml iawn, fe fydda i mewn trafferth yn chwilio am ryw esgidiau neilltuol, neu’n ceisio rhoi pethau yn fy mag am fy mod i wedi anghofio gwneud hynny y noson cynt. Weithiau, fe fydda i’n methu dod o hyd i ryw lyfr arbennig neu’n methu gweld fy nghas pensiliau, neu hyd yn oed wedi colli allwedd y car! Wel … wel …!  Ond hyd yn oed os nad ydych chi’n un fel yma, efallai eich bod chi’n adnabod rhywun arall tebyg.
 2. Fe fydd pawb ohonom yn chwilio am rywbeth o dro i dro. Yn aml, fe fyddwn ni’n chwilio am rywbeth bach ond rhywbeth bach hollol hanfodol fel allwedd, er enghraifft. Heddiw, fe hoffwn i ddarllen y stori yma i chi:

  Darllenwch stori Dogger gan Shirley Hughes, neu addasiad ohoni.

  Stori ar gyfer plant, ie, ond stori y gallwn ni uniaethu â hi yn wir. Rydw i’n cofio rhywun yn ei darllen i mi ers talwm iawn, ac efallai eich bod chithau’n cofio rhywun yn ei darllen i chi, neu yn cofio darllen y stori eich hun. Fe fyddwn ni i gyd o dro i dro yn colli rhywbeth sy’n bwysig i ni, a rhaid i ni chwilio am y peth hwnnw, pa un ai tegan neu eiddo personol sydd ar goll, neu efallai rywbeth o’r tu mewn i ni.
 3. Ydych chi’n meddwl am eich dewisiadau ar gyfer TGAU, neu tybed pa bynciau i’w hastudio at Lefel A? Neu, efallai eich bod yn meddwl tybed pa brifysgol yr hoffech chi fynd i astudio ynddi. Efallai eich bod chi’n chwilio am syniadau ynghylch pa yrfa i’w dilyn. Efallai dydych chi ddim yn gwybod beth rydych chi’n chwilio amdano hyd yn oed. O bosib eich bod yn chwilio am atebion i gwestiynau dwys iawn, fel pa bwrpas sydd i fy mywyd? Rydyn ni i gyd yn chwilio am atebion i ryw gwestiynau, ac efallai bod rhai cwestiynau na chawn ni byth ateb iddyn nhw.
 4. Yn eu hymchwil am ystyr bywyd mae’n nod gan y Bwdhyddion i gyflawni goleuedigaeth neu i gyrraedd nirvana. Maen nhw’n defnyddio’r gyfatebiaeth â’r blodyn lotws. Yn y tir tywyll a’r mwd ar waelod y pwll y mae planhigyn y blodyn lotws yn dechrau ei fywyd, yn union fel rydyn ni wedi ein hamgylchynu ag anwybodaeth ac yn cael ein rheoli gan ein deisyfiadau a’n chwantau hunanol. Fel mae’r planhigyn yn tyfu tua’r golau, felly hefyd rydyn ninnau’n tyfu mewn dealltwriaeth ac yn dysgu amdanom ein hunain ac am fywyd. Yn y pen draw, mae blagur y blodyn yn datblygu ac mae’n blodeuo’n flodyn hardd. Mae hyn yn cynrychioli goleuedigaeth - ein bod ni’n blodeuo i oleuni gwir ddealltwriaeth. Ac mae’r chwilio’n dod i ben.
 5. Mae’r broses yma’n broses hir. Fydd rhai pobl byth yn dod o hyd i’r hyn maen nhw’n chwilio amdano. Ac mae rhai pobl eraill dydyn nhw ddim yn wir eisiau gwybod beth yw’r atebion i’w cwestiynau. Yn stori’r Bwdha, fe gymerodd lawer iawn o flynyddoedd iddo ddod o hyd i wir oleuedigaeth a dealltwriaeth am fywyd. Wnaeth o ddim rhoi’r gorau i chwilio o gwbl, yn union fel Dave yn stori Dogger. Fe ddaliodd Dave ati’n ddyfal a gwneud popeth posib nes dod o hyd i Dogger.
 6. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth, ac efallai nad ydych chi’n siwr iawn am beth rydych chi’n chwilio, un syniad yw stopio am ychydig. Yna gofynnwch am help, neu chwiliwch am yr ateb mewn llyfr sanctaidd fel y Beibl neu’r Qur’an. Mewn llyfrau felly mae enghreifftiau da o lwybrau y mae’n bosib eu dilyn er mwyn gallu cyrraedd y lle iawn.

  Ac os ydych chi’n debyg i mi, efallai y cofiwch chi wedyn ble roeddech chi wedi gadael y peth roeddech chi’n chwilio amdano. Yn fwy na thebyg, fe ddewch chi o hyd iddo yn y lle mwyaf amlwg!

Amser i feddwl

Tyrd gyda ni ar y daith sydd wedi ei chynllunio ar ein cyfer.

Gad i ni ddod o hyd i’r llwybrau sy’n arwain at yr atebion cywir.

Gad i ni weld yr arwyddbyst ar y ffordd, a’r cyfarwyddiadau yr wyt ti’n eu rhoi i ni,

ac arwain ni at y gwir, fel y byddwn ni’n gallu dod o hyd i’r hyn rydyn ni’n chwilio amdano.

Emyn

 


Gwasanaethau Uwchradd >>