Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

PENTECOST

gan Jan Edmunds

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2

Nod

Darparu cyflwyniad gan y plant yn sôn am stori’r Pentecost.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

Adroddwr 1:  Bore da, bawb! Heddiw rydyn ni am sôn am stori ryfeddol arall o’r Beibl.

Adroddwr 2:  Gadewch i ni weld beth ddigwyddodd. Rydyn ni’n mynd i sillafu enw’r digwyddiad i chi.

Adroddwr 3: (Llythyren P)  P! Mae P am pobl. Roedd y bobl sydd yn y stori hon yn bobl a oedd wedi cael eu dewis yn arbennig gan Iesu. Nhw oedd y disgyblion.

Adroddwr 4: (Llythyren E)  E am eistedd! Roedd y disgyblion yn eistedd mewn ystafell yn disgwyl i rywbeth ddigwydd. Roedd Iesu wedi dweud wrthyn nhw am aros. Doedden nhw ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd.

Adroddwr 5: (Llythyren N)  N! Mae N am nerfusrwydd. Roedd y disgyblion yn teimlo’n nerfus iawn, ac roedd ofn arnyn nhw pan glywson nhw swn rhuo mawr y gwynt rhyfedd a lanwodd yr ystafell.

Adroddwr 6: (Llythyren T)  T am troi a throsi! Roedd y gwynt nerthol yn troi a throsi ac yn chwyrlio o’u cwmpas yn yr ystafell. Roedd yn brofiad rhyfedd iawn i’r disgyblion..

Adroddwr 7: (Llythyren E)  E! Mae E am effaith. Cafodd y profiad rhyfedd effaith fawr ar y disgyblion, a’u gwneud yn bobl newydd.

Adroddwr 8: (Llythyren C)  C am y Cristnogion! Ar ôl cael y profiad yma, roedd dilynwyr Iesu Grist, sef y Cristnogion, yn teimlo’n ddewr ac yn hapus iawn.

Adroddwr 9: (Llythyren O)  O! Mae O am ofn. Os oedd y disgyblion yn teimlo’n ofnus ar y dechrau, doedd dim ofn arnyn nhw wedyn. Roedden nhw’n hapus am eu bod wedi cael gallu arbennig gan Dduw.

Adroddwr 10: (Llythyren S)  S am syndod! Roedd pawb wedi synnu pan welson nhw beth oedd wedi digwydd i’r disgyblion. Roedd y disgyblion wedi cael eu llenwi ag Ysbryd Glân Duw.

Adroddwr 11: (Llythyren T)  T am tafodau tân! Roedd rhywbeth tebyg i dafodau o dân wedi aros ar ben pob un o’r bobl a oedd yn yr ystafell, ac wedi rhoi gallu arbennig iddyn nhw. Roedd Ysbryd Glân Duw wedi disgyn arnyn nhw.

Adroddwr 12:  Mae’r llythrennau yma’n sillafu’r gair PENTECOST. Dyna’r adeg pan roddwyd nerth Duw i’r disgyblion.

Adroddwr 13:  Ar ôl i’r bobl oedd yn sefyll y tu allan weld beth oedd yn digwydd, fe ddywedodd un o’r rhai a oedd yn y dyrfa: ‘Onid pobl o Galilea yw’r bobl hyn sy’n siarad yma? Sut, felly, rydyn ni y bobl sy’n eu clywed nhw’n siarad, yn gallu eu deall. Maen nhw fel pe bydden nhw’n siarad ein hiaith ni, a ninnau’n eu deall nhw!’

Adroddwr 14:  Roedd Pedr yn un o’r disgyblion rheini, ac fe ddywedodd Pedr wrth y dyrfa: ‘Mae Duw wedi arllwys ei Ysbryd Glân arnom ni. Yn awr, fe allwn ni ddweud wrth bawb am Dduw. Fe fyddwn ni’n clywed Duw yn siarad yn glir, fe fyddwn ni’n cael gweledigaethau ac yn gallu gwneud gwyrthiau rhyfeddol.’

Adroddwr 15:  Fe ddywedodd Pedr hefyd: ‘Mae Iesu, yr un a gafodd ei groeshoelio, yn fyw ac mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd dros bawb. Os byddwch chi’n edifarhau am y pethau drwg rydych chi wedi eu gwneud, fe fydd yn maddau i chi.’

Adroddwr 16:  Y diwrnod hwnnw, fe ddaeth tua 3,000 o bobl yn Gristnogion. Hyd heddiw, mae neges Duw yn cael ei lledaenu ledled y byd.

Amser i feddwl

Ysbryd Duw,

sydd mor anweladwy â’r gwynt,

ac mor fwyn â’r golomen,

dysga i ni’r gwir, a helpa ni i gredu.

Dangos i ni gariad y Gwaredwr.


Emyn

                                 

 


Gwasanaethau Cynradd >>