Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

TEULU

gan Janice Ross

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Dathlu Wythnos Genedlaethol y Teulu, adeg i hybu a dathlu bywyd teuluol (31 Mai – 6 Mehefin 2010).

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Cyflwynwch y testun am deuluoedd. Gallwn ddisgrifio teulu fel grwp o bobl, sy’n byw gyda’i gilydd, ac fel arfer yn perthyn i’w gilydd, ac sy’n caru ei gilydd. Gofynnwch i rai o’r plant ddweud wrthych chi faint o aelodau sy’n rhan o’u teulu. (Byddwch yn ofalus o’r gwahanol ddiwylliannau all fod yn bresennol yn eich cynulleidfa o blant, ac yn sensitif o deuluoedd lle bu ysgariad neu wahanu, a hefyd o gartrefi lle mae dim ond un rhiant.)   
 2. Pa fath o bethau y mae teuluoedd yn hoffi eu gwneud? Rhowch gyfle i rai plant ddweud beth yw eu hoff weithgareddau nhw fel teulu.

  Eglurwch fod bywyd teuluol yn aml yn gallu bod yn brysur. Bydd y ddau rant o bosib yn mynd o’r cartref i weithio. Weithiau, fe fydd gwaith ganddyn nhw i’w wneud gyda’r nos hefyd. Bydd y plant yn perthyn i wahanol glybiau a bydd y rhieni yn gorfod eu danfon a’u casglu o wahanol leoedd. Ac, ar ben hynny, mae’r busnes gwaith cartref ’ma! Weithiau, does dim amser i wneud pethau yr ydym yn mwynhau eu gwneud gyda’n gilydd. 
 3. Eglurwch mai’r rheswm ein bod yn trafod teuluoedd y diwrnod hwnnw yw am ei bod hi’n Wythnos Genedlaethol y Teulu. Mae hwn yn gyfnod pryd y cawn ein hannog i arafu dipyn ar ein bywydau prysur a dathlu pa mor dda yw cael bod yn perthyn i deulu. Mae Wythnos Genedlaethol y Teulu yn ein hannog, rhywdro yn ystod yr wythnos hon, i neilltuo  amser i wneud rhyw weithgaredd fel teulu.

  Yn y flwyddyn 2009 y cafwyd y dathliad cyntaf o Wythnos Genedlaethol y Teulu, ac yn awr rydym am edrych ar glip fideo sy’n dangos beth oedd teuluoedd ar draws y wlad yn ei wneud. Edrychwch a gwrandewch yn ofalus, a nodwch faint o wahanol weithgareddau fedrwch chi eu gweld.

  Dangoswch y fideo oddi ar y wefan uchod.
 4. A yw’r plant yn gallu rhestru’r gweithgareddau a ddangoswyd? Pa weithgareddau fyddai angen diwrnod heulog braf?  Pa rai fyddai angen diwrnod cyfan? Pa rai fyddai angen llawer o waith trefnu arnyn nhw?  Arian?  Awr o amser?  Hanner awr? Nodwch bwysigrwydd treulio amser o ansawdd.
 5. Gofynnwch i’r plant sôn wrth eu teuluoedd am y syniad o gael Wythnos Genedlaethol y Teulu.  Efallai y byddai modd iddyn nhw gymryd cyfrifoldeb i drefnu rhywbeth y byddai eu teulu yn gallu ei wneud â’i gilydd: gêm, pryd o fwyd arbennig, mynd am dro, cael stori, neu edrych ar ffilm.

Amser i feddwl

Treuliwch ychydig funudau yn meddwl am eich teulu. Meddyliwch am rywbeth wnaethoch chi fwynhau ei wneud â’ch gilydd yn ddiweddar.  

Gweddi
Annwyl Dduw,
Diolch i ti am ein teuluoedd.

Diolch i ti eu bod yn arbennig i ni.

Diolch i ti fod gennym bobl yn ein teuluoedd sy’n ein caru ni,

a phobl yr ydym ni’n eu caru nhw.

Diolch i ti am gael bod yn perthyn.

Diolch i ti am yr adegau hapus yr ydym yn eu treulio gyda’n gilydd.  

Emyn

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>