Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

TAITH YW BYWYD

gan James Lamont

Gwasanaeth addas i’w ddefnyddio fel gwasanaeth ar gyfer rhai sy’n ‘gadael yr ysgol cyn yr arholiadau’.


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 / Cyfnod Allweddol 5

Fersiwn Saesneg


Nod

Edrych ymlaen at y dyfodol wrth edrych yn ôl ar ein hamser yn yr ysgol.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

    

  1. Efallai eich bod yn ymwybodol eisoes bod llawer o bobl yn meddwl am fywyd fel taith, a hefyd fel cyfres o deithiau llai. Fe fydd y rhan fwyaf ohonoch yn mynd trwy newidiadau yn eich bywyd wrth fynd ymlaen - symud i ddosbarth newydd, i ysgol newydd, a hyd yn oed i dref newydd efallai. A hithau’n fis Mai, fe fydd llawer o fyfyrwyr yn paratoi ar gyfer un o’u teithiau mwyaf, sef y daith tuag at fod yn oedolyn annibynnol.
  2. Wrth gwrs, mae hon yn ffordd mae pob un ohonom wedi dechrau teithio ar ei hyd eisoes. Mae pawb yn newid rhywfaint bob blwyddyn. Fe fyddwch chi, gobeithio, yn fwy aeddfed nag oeddech chi flwyddyn yn ôl, neu pan ddaethoch chi i’r ysgol yma am y tro cyntaf. Ond, mae’r trawsnewid o fod yn fyfyriwr ysgol i fod yn fyfyriwr mewn prifysgol, neu’n aelod o fyd gwaith, yn debygol o fod yn un o’r newidiadau mwyaf y bydd yn rhaid i chi ei wynebu. Efallai y bydd rhai ohonoch wedi teimlo bod bywyd yn yr ysgol yn dipyn o faich; gall fod yn rhwystredig i chi dreulio amser mewn safle isradd. Ond, cofiwch fod addysg dda yn gwella eich cyfle i brofi llwyddiant a hapusrwydd mewn bywyd.
  3. Dychmygwch eich hun mewn deng mlynedd. Rydych chi wedi cael eich gwahodd i roi sgwrs i’r myfyrwyr yn yr ysgol yma, rydych ch yn ôl yn eich hen ysgol i sôn am eich llwyddiant anhygoel y gwnaethoch chi weithio’n galed ar ei gyfer. Rydych chi’n cerdded ar hyd coridorau’r ysgol. Mae’r lle’n edrych ychydig yn wahanol - mae gweithiau celf gwahanol ar y waliau ac adeilad newydd wedi’i godi fel estyniad efallai - ond mae’r awyrgylch yr un fath. Rydych chi’n cwrdd ag athrawon newydd tua’r un oed â chi, ac efallai’n cwrdd â rhai o’r hen athrawon. Fe fydd ambell un o’r rheini wedi colli ei wallt, ambell un arall wedi cynyddu yn ei bwysau o bosib, ond yr un bobl ydyn nhw er hynny.
  4. Sut rydych chi’n meddwl y byddech chi’n teimlo? Ychydig yn oeraidd, tybed, fel pe byddech chi’n ôl mewn lle yr oeddech chi’n falch o’i adael? Neu, efallai eich bod yn falch o fod yn ôl – yn ail fyw dyddiau gorau eich bywyd, ac yn cael eich cydnabod fel rhywun llwyddiannus. Efallai y byddwch chi’n meddwl tybed ydych chi wedi gwneud popeth roeddech chi eisiau ei wneud ers i chi ymadael trwy’r drysau acw y tro olaf hwnnw? Byddai ymweliad o’r fath yn sicr o wneud i chi feddwl am eich bywyd eich hun a’ch hapusrwydd.
  5. Felly, i’r rhai hynny ohonoch chi sydd ar fin ymadael â’r ysgol – i fynd i fyd gwaith neu i’r brifysgol, yn agos neu ymhell oddi yma – rydyn ni’n dymuno’n dda iawn i chi. Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol amdanoch chi eich hunain. Os byddwch chi’n canfod eich hun yn holi pam rydych chi’n anhapus gyda’ch bywyd, neu’n teimlo eich bod wedi colli cyfle, ystyriwch eich sefyllfa a chofiwch nad yw byth yn rhy hwyr i weithio’n galed a bod yn hapus gyda chi eich hunain.

Amser i feddwl

Treuliwch beth amser yn meddwl yn ôl am eich blynyddoedd yn yr ysgol yma, ac am eich amser yn yr ysgol gynradd yr oeddech yn mynd iddi cyn dod i’r ysgol yma.

Pa bethau rydych chi’n falch ohonyn nhw? Treuliwch beth amser yn meddwl am y pethau hyn.

Pa bethau y byddech chi’n dymuno y bydden nhw wedi bod yn wahanol? Allwch chi wneud rhywbeth yn awr ynghylch hynny?

Pa ffrindiau ydych chi wedi eu gwneud? Sut y byddwch chi’n gallu cynnal y cyfeillgarwch hwnnw?

Pwy fyddech chi’n hoffi diolch iddo, neu iddi, cyn i chi ymadael? Efallai y gallwch chi wneud hynny heddiw.

Gweddi

Rydyn ni’n diolch am bopeth sydd wedi bod yn dda:
am athrawon
ffrindiau
cydweithiwr.
Ac rydyn ni’n edrych tua’r dyfodol,
ac fe ddywedwn ni ‘ie’, gyda gobaith ac yn llawn disgwyliadau.

Emyn

 

 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>