Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

GWYLIAU I BAWB

gan Janice Ross

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Helpu’r plant i sylweddoli bod pob aelod o’r teulu yn haeddu gwyliau. Hefyd helpu’r plant i werthfawrogi y dylai holl aelodau’r teulu rannu’r gwaith - a’i bod hi’n bosib cael hwyl wrth wneud hynny!

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Holwch rai o’r plant sy’n awyddus i sgwrsio am eu cynlluniau dros wyliau’r haf. Yna, gofynnwch yr un math o gwestiwn i aelod o’r staff sy’n barod i ateb gyda rhestr faith o orchwylion sydd angen eu gwneud o gwmpas y ty ganddo ef neu hi. Gallech ymateb trwy ddweud nad yw hynny’n swnio’n bleserus iawn!
 2. Eglurwch eich bod yn mynd i ddarllen stori am deulu sy’n berchen ar fusnes golchi dillad. Gallwch addasu’r stori i Gymraeg wrth ei chyflwyno. Trafodwch yn fyr ar y dechrau er mwyn sicrhau bod y plant yn gwybod beth sy’n digwydd mewn golchdy neu launderette.

  Yn y stori, mae’n amlwg bod rhywun angen gwyliau. Gofynnwch i’r plant feddwl, yn ystod y stori, pwy yw hwnnw neu honno. Cyflwynwch y stori a’i mwynhau.
 3. Yna gofynnwch y cwestiynau canlynol, sy’n codi o’r stori.

  (1) Pa fath o bethau yr oedd Mrs Lather yn eu golchi ar ddechrau’r stori?
  (2) Sut roedd Mrs Lather yn teimlo yng nghanol yr holl hosanau, festiau, a’r tronsiau, y crysau a’r ffrogiau, heb sôn am y llieiniau byrddau a’r hancesi?
  (3) Sut rydyn ni’n gwybod fod Mr Lather, yn aml, yn fwy o niwsans nac o help?
  (4) Sut rydyn ni’n gwybod fod y plant, efallai, yn ychwanegu at drafferthion Mrs Lather?
  (5) Rydyn ni’n deall fod Mrs Lather wrth ei bodd yn golchi’r babi cyntaf. Pam rydych chi’n meddwl ei bod hi wedi hen flino ar fabanod erbyn diwedd y dydd?
  (6) Pwy oedd yn golchi’r cwn? Pwy oedd wedi hen flino ar olchi’r cwn erbyn diwedd y dydd?
  (7) Pam mai dydd Sadwrn oedd y diwrnod gwaethaf o’r cwbl i Mrs Lather?
  (8) Pam roedd dydd Sul yn ddiwrnod da? Beth ydych chi’n feddwl yr oedd Mrs Lather yn ei wneud ar ddydd Sul?
  (9) Sut rydych chi’n gwybod fod Mrs Lather yn teimlo’n llawen ar fore Llun? Beth oedd yn cyfrif am hynny?
  (10) Beth oedd Mrs Lather ddim yn ei wybod amser  brecwast y bore hwnnw? Ydych chi’n meddwl y bydd y dydd Llun hwn yn hwyl, neu a fydd Mrs Lather yn mynd yn benwan?
 4. Yn ystod y gwyliau ysgol hir sydd o’n blaen, efallai na fydd cymaint o waith golchi yn eich ty chi ag a oedd ym masgedi golchi Mrs Lather. Ond, fe fydd yno rywfaint o waith golchi a smwddio i’w wneud, gwelyau eisiau eu gwneud, gwaith siopa, gwaith coginio prydau bwyd, a gwaith golchi llestri .... Fydd pawb yn eich ty chi ddim yn cael gwyliau trwy’r amser.

  Efallai bod y plant yn y stori yn meddwl ei fod yn beth doniol gweld eu mam yn mynd yn benwan gyda’r holl waith golchi. Roedden nhw’n bendant o dan draed, ac ar y ffordd, ac yn dipyn o niwsans. Ond, fe wnaethon nhw ddysgu’n fuan pan fu’n rhaid iddyn nhw hefyd helpu gyda’r gwaith!
 5. Rydyn ni eisiau i bawb o’n teulu fwynhau dyddiau braf yr haf, a gallu mynd allan o’r ty a mwynhau’r gwyliau. Gadewch i ni gyd geisio helpu yn ystod yr haf, fel y gall pawb fod yn llawen, fel roedd Mrs Lather y bore Llun hwnnw … hynny yw, cyn iddi weld yr eliffantod!

 

Amser i feddwl

Ydych chi wedi clywed eich mam neu’ch tad yn dweud, ryw dro, ‘Rydw i wedi blino golchi’r llestri/ clirio’r llanast/ codi’ch bagiau oddi ar y llawr?’
Fyddan nhw weithiau’n mynd yn benwan, fel Mrs Lather, oherwydd bod ganddyn nhw ormod o waith i’w wneud, a’u bod wedi blino’n lân?
Beth allech chi ei wneud i helpu? Meddyliwch am un peth y byddai’n bosib i chi ei wneud bob dydd, ond peidiwch â dweud wrthyn nhw eich bod yn bwriadu gwneud hynny.
Nawr, tybed fyddech chi’n gallu gweld bod hynny’n gwneud gwahaniaeth ac yn helpu Mam neu Dad  i gael mymryn o wyliau hefyd!

Gweddi
Dduw Dad,
Rydyn ni’n diolch ei bod hi bron yn amser gwyliau, a bod wythnosau o amser da o’n blaenau.
Diolch i ti y byddwn ni’n gallu mynd allan i chwarae gemau yn heulwen braf yr haf.
Diolch i ti y byddwn ni’n gallu aros ar ein traed yn hwyr yn y nos, ac efallai yn gallu aros yn y gwely yn y bore a chodi’n hwyrach.
Diolch hefyd y byddwn ni, efallai, yn cael mynd ar wyliau.
Rydyn ni’n diolch i ti am ein mamau a’n tadau a phawb sy’n gofalu amdanom.
Diolch am yr holl waith caled y maen nhw’n ei wneud wrth ofalu amdanom ni.
Helpa ni i’w gwerthfawrogi, a helpa ni i fod yn ystyriol ohonyn nhw yn ystod y gwyliau.
Helpa ni i geisio, pan fedrwn ni, roi seibiant iddyn nhw hefyd o’u gwaith dyddiol.

Amen.


Emyn


 


Gwasanaethau Cynradd >>