EIN BYD A’R GREADIGAETH


gan Melanie Glover

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 1 (Ysgol Eglwys)

Nod

Dweud stori’r creu, ac annog pawb i ofalu am ein byd.

Paratoad a deunyddiau

 

Gwasanaeth

 1. Heddiw, rydyn ni’n mynd i sôn am ein byd rhyfeddol.

  Dewiswch chwe phlentyn i ddal i fyny y cardiau sy’n sillafu’r geiriau EIN BYD, ac yna fe allwch chi ofyn iddyn nhw eistedd.
 2. Mae Cristnogion yn darllen y Beibl. Daliwch y Beibl i fyny.

  Mae’r Beibl yn dweud wrthym ni sut y gwnaeth Duw greu’r byd. Roedd Duw’n brysur iawn ac fe gymrodd hi saith diwrnod i greu’r byd.

  Daw plentyn ymlaen gan ddal i fyny y cerdyn â rhif ‘7’ arno, ac yna fe fydd yn eistedd.

  Filoedd ar filoedd o flynyddoedd yn ôl, ymhell cyn dechreuad y byd, roedd popeth yn dywyll a distaw.

  Chwaraewch y trac cerddoriaeth ‘Watching the Sky’.

  Doedd dim pobl. Doedd dim adar. Doedd dim anifeiliaid.

  Ac yna fe ddywedodd Duw: ‘Bydded goleuni.’
 3. Fe wnaeth Duw ddydd a nos. Hwn oedd y diwrnod cyntaf. Daliwch i fyny gerdyn rhif ‘1’.

  Daw dau blentyn i’r blaen yn dal delweddau o ‘ddydd’ a ‘nos’.
 4. Yna, fe wnaeth Duw yr awyr. Hwn oedd yr ail ddiwrnod. Daliwch i fyny gerdyn rhif ‘2’.

  Daw plentyn i’r blaen yn dal delwedd o’r ‘awyr’.
 5. Ar y trydydd diwrnod, fe wnaeth Duw y tir a’r môr. Daliwch i fyny gerdyn rhif ‘3’.

  Daw plentyn i’r blaen yn dal delwedd o’r ‘tir’. Bydd dau blentyn yn gafael ym mhob pen y defnydd glas, a’u chwifio i fyny ac i lawr fel tonnau’r môr.

  Hefyd, fe wnaeth Duw y coed a’r planhigion ar y tir.

  Daw dau blentyn i’r blaen yn dal delweddau o ‘goed’ a ‘phlanhigion’.
 6. Ar y pedwerydd diwrnod, fe wnaeth Duw yr haul a’r lleuad a’r sêr. Daliwch i fyny gerdyn rhif ‘4’.

  Daw tri phlentyn i’r blaen yn dal delweddau o’r ‘haul’ y ‘lleuad’ a’r ‘sêr’.
 7. Ar y pumed diwrnod, fe wnaeth Duw yr adar yn yr awyr a’r pysgod yn y môr. Daliwch i fyny gerdyn rhif ‘5’.

  Daw dau blentyn ymlaen yn cynrychioli aderyn a physgodyn gan symud ar draws y tu blaen. Bydd y ddau blentyn yn gafael ym mhob pen y defnydd glas eto, ac yn ei chwifio i fyny ac i lawr fel tonnau’r môr unwaith eto i wneud ‘tonnau’.
 8. Wedyn, fe wnaeth Duw greaduriaid i fyw ar y tir.

  Daw tri phlentyn i’r blaen yn gwisgo mygydau anifeiliaid gan bortreadu’r anifeiliaid gan gyfleu eu symudiadau hefyd o bosib – cerdded, neidio, neu unrhyw symudiadau priodol eraill sy’n cyfleu symudiadau’r anifeiliaid neilltuol, yn ôl eu ffordd eu hunain!

  Hwn oedd y chweched diwrnod. Daliwch i fyny gerdyn rhif ‘6’.
 9. Ar y seithfed diwrnod, fe gafodd Duw orffwys! Daliwch i fyny gerdyn rhif ‘7’.

  Wel, rwy’n siwr y byddech chithau’n haeddu cael gorffwys ar ôl yr holl waith caled yna, ydych chi’n cytuno?

 

Amser i feddwl

Gweddi

Annwyl Dduw,

Diolch i ti am y byd hardd rwyt ti wedi’i greu.

Helpa ni i garu’r byd ac i ofalu amdano fel y gwnest ti wrth ei greu. 

Gad i ni beidio â’i ddifetha trwy ollwng sbwriel, a helpa ni i ofalu am ein gilydd.

Yn dy enw di,

Amen.

Fe allech chi drefnu bod grwp o blant yn cyflwyno dawns gan ddefnyddio’r gerddoriaeth ar y trac ‘Watching the Sky’, y gwnaethoch chi ei chwarae’n gynharach.


Emyn