Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

BYWYD CYFOETHOG

Dathlu Wythnos y Gwirfoddolwyr (1–7 Mehefin)


gan Janice Ross


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Fersiwn Saesneg

Nod

Ystyried sut mae bywyd yn cael ei gyfoethogi trwy roi i eraill.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Gofynnwch: Sut y gallwn ni ddod yn gyfoethog? Dangoswch y tocyn raffl, neu’r tocyn loteri, y llyfr cyfrif cynilo, ac ati.
 2. Dangoswch y dyfyniadau ar y bwrdd gwyn. Trafodwch beth yw eu hystyr. At ba fath o ‘gyfoeth’ y mae’r dyfyniadau’n cyfeirio?

  Eglurwch fod llawer o bobl yn ein cymuned, ac yn ein gwlad, yn gwirfoddoli i helpu eraill mewn pob math o wahanol ffyrdd. Gwirfoddoli yw gwneud rhywbeth i rywun arall yn ddi-dâl. Yn wir, mae’r mudiad, Volunteering England, yn nodi bod 22 miliwn o oedolion yn Lloegr yn gwirfoddoli i helpu eraill bob blwyddyn. Ac mae’n debyg bod y sefyllfa’n debyg ar gyfartaledd yng Nghymru hefyd.

  Gofynnwch eto: Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud gwaith gwirfoddol?
 3. Gadewch i ni weld a oes gwirionedd yn y dyfyniadau hyn. Ydi gwirfoddoli’n cyfoethogi ein bywydau?

  Holwch oes rhywun sydd yn y gwasanaeth heddiw wedi gwirfoddoli i wneud rhywbeth yn ddiweddar. (Rhag ofn i’r plant beidio ymateb, gofynnwch o flaen llaw i athro neu athrawes fod yn barod i enwi rhai plant o’u dosbarth sydd eisoes wedi gwirfoddoli i wneud rhywbeth.)

  Beth wnaethoch chi? Sut roedd hynny’n gwneud i chi deimlo?
 4. Mae’r Beibl yn dweud hynny hefyd: ‘Dedwyddach yw rhoi na derbyn.’

  Meddyliwch am foment am adeg y Nadolig. Er ei bod yn hyfryd derbyn anrhegion, fyddwch chi’n cyffroi o gwbl wrth aros i rywun agor anrheg rydych chi wedi’i roi iddo ef neu hi?

  Fe fydd gwirfoddolwyr yn dweud yn aml eu bod yn mwynhau gwneud y pethau maen nhw’n eu gwneud, a bod gwaith gwirfoddol yn eu  gwneud yn gyfoethog mewn ffordd arbennig na all arian ei wneud.

  (Os hoffech chi, fe allech chi gyfeirio at rai o’r storïau ysbrydoledig oddi ar y wefan sy’n sôn am wirfoddoli.)

Amser i feddwl

Meddyliwch am rywbeth y gallech chi wirfoddoli i’w wneud i rywun arall heddiw.
Meddyliwch am sut y byddai’n gwneud i’r person hwnnw deimlo pe byddech chi’n gwirfoddoli.
Meddyliwch am sut y byddai’n gwneud i chi deimlo pe byddech chi’n gwneud y dasg honno.

Rydyn ni’n mynd i ddiolch i Dduw am wirfoddolwyr.

(Lluniwch y gweddïau canlynol yn ôl yr hyn a fyddai’n briodol i’ch disgyblion a’ch cymuned chi.)
(Gofynnwch i’r plant ymuno i gydadrodd y geiriau, ‘Rhown ddiolch i ti’, os oes rhai o’r gwirfoddolwyr hyn yn eu helpu yn eu bywydau.)

Gweddi
Annwyl Dduw,
am y rhai hynny sy’n ein gwasanaethu yn y Brownies, Scouts, Guides a’r Boys’ Brigade,
rhown ddiolch i ti.
Am y rhai hynny sy’n gwirfoddoli i’n helpu ni gyda gwahanol chwaraeon,
rhown ddiolch i ti.
Am y rhai hynny sy’n gwirfoddoli i’n dysgu am Dduw,
rhown ddiolch i ti.
Am y rhai hynny sy’n gwirfoddoli i’n gyrru mewn cerbydau i glybiau a gweithgareddau,
rhown ddiolch i ti.
Am y rhai hynny sy’n gwirfoddoli i ofalu am berthnasau sy’n wael,
rhown ddiolch i ti.


Emyn

 

 

 

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>