Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

DIM RHAGOR O ESGUSODION

gan Helen Redfern

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Dangos y gallwn ni i gyd gyfrannu tuag at wneud y byd yn lle gwell i fyw ynddo.

Paratoad a deunyddiau

 

Gwasanaeth          

 1. Rydw i’n siwr y byddech chi’n cytuno â fi bod llawer o angen yn y byd. Mae sôn am effeithiau dinistriol tlodi, rhyfel, heintiau ac afiechyd, trais, caethiwed i gyffuriau a chamddefnyddio sylweddau, i’w weld yn yr holl bapurau newydd, ar y teledu, ac ym mhob cymuned. Mae llawer o angen mewn gwledydd ledled y byd. Mae llawer o angen mewn llefydd yn nes adref hefyd.
 2. Ond beth allwn ni ei wneud  am yr angen dirfawr yma? Pa wahaniaeth allwn ni ei wneud? Tybed beth yw eich ymateb pan fydd rhywun yn gofyn i chi wneud rhywbeth i helpu eraill? Oes rhai o’r esgusodion canlynol yn swnio’n gyfarwydd?

  Does gen i ddim amser.
  Does gen i ddim arian yn sbâr.
  Fyddai dim fyddwn i’n ei wneud yn gwneud unrhyw wahaniaeth beth bynnag.
  Dydw i ddim yn ddigon clyfar.
  Dydw i ddim yn dda iawn am wneud unrhyw beth.
  Fyddwn i ddim yn gallu gwneud y math yma o beth.
  Dydw i ddim yn dda iawn am allu helpu pobl eraill.
  Mae’r angen mor fawr, a’r hyn fyddwn i’n gallu ei wneud yn fach iawn.
 3. Gadewch i mi ddweud hanes Vikki George wrthych chi. Erbyn hyn, mae hi’n 24 oed. Saith mlynedd yn ôl fe’i trawyd hi’n wael iawn gyda’r afiechyd ME. Roedd hi’n wan iawn ac yn gwanychu’n barhaus, doedd hi ddim hyd yn oed yn gallu codi o’i gwely. Roedd hi mor wan¸ fe fu hi am bum mlynedd yn methu cerdded na hyd yn oed eistedd i fyny. Erbyn hyn mae’n gallu mynd allan o’r ty ambell waith, ond dim ond mewn cadair olwyn. Yn ystod ei gwaeledd fe gollodd gysylltiad â’i ffrindiau ac roedd hi’n unig iawn. Doedd hi ddim yn gallu gwneud unrhyw beth o’r gweithgareddau normal y byddai merch o’i hoed hi’n hoffi eu gwneud. Doedd hi ddim yn gallu gwneud unrhyw beth bron.

  Beth allai merch fel Vikki ei wneud i helpu unrhyw un arall? Doedd hi ddim hyd yn oed yn gallu helpu ei hun. Roedd hi mewn angen mawr ei hun. Sut felly y gallai hi helpu rhywun arall oedd mewn angen?
 4. Roedd Vikki wrth ei bodd yn derbyn cardiau a llythyrau gan wahanol bobl, ac fe roddodd hynny syniad iddi o sefydlu mudiad fyddai’n gallu anfon cardiau a llythyrau yn rheolaidd at blant oedd yn wael. Fe alwodd hi’r mudiad yn Post Pals. Mae Vikki’n gweithredu Post Pals o’i hystafell wely ar ei gliniadur, ac mae hi’n falch iawn bod hyn wedi helpu llawer o bobl a phlant - o deuluoedd sydd â phlentyn yn ddifrifol wael, i wirfoddolwyr ledled y byd. Mae ei hystafell, a’r rhan fwyaf o’i chartref hi a’i rhieni yn edrych yn debycach i swyddfa bost sydd hefyd yn siop deganau!

  Bedair blynedd yn ôl, fe ddaeth Vikki yn arwres - Reader’s Digest Hero of the Year 2006, a dwy flynedd yn ddiweddarach fe enillodd wobr arall, sef y Beacon Award for Young Philanthropist 2008.
 5. Fe ddylai Vikki fod yn ysbrydoliaeth i bob un ohonom! Wnaeth hi dim gadael i’w salwch ei rhwystro rhag gwneud rhywbeth. Wnaeth hi ddim hel esgusodion. Mae hi wedi gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau miloedd o bobl. Fe wnaeth hi ganfod rhyw angen a gwneud yr hyn allai hi i gwrdd â’r angen hwnnw.

  Mae’n bosib i chi ymweld â gwefan Post Pals, ac wedyn fe allech chi feddwl tybed beth allech chi ei wneud i lonni rhywfaint ar blentyn bach sy’n wael iawn. Cliciwch ar enw un plentyn sydd ar y rhestr yn y wefan, a darllen amdano. Wedyn, fe allech chi anfon cerdyn  neu lythyr, neu efallai anrheg fach syml. Gweithred fach hawdd. Ond fe allai wneud gwahaniaeth mawr.

Amser i feddwl

Wrth i ni ddiweddu’n gwasanaeth heddiw, gadewch i ni feddwl am foment am ein hymateb personol ni i’r angen sydd yn ein byd. (Caniatewch ysbaid rhwng pob llinell.)

Gadewch i ni fod yn bobl sy’n ofalgar tuag at bobl eraill sydd mewn angen …

Gadewch i ni fod yn bobl sy’n dod â gwên i wyneb pobl eraill …

Gadewch i ni fod yn bobl sy’n gwrthod esgusodion ac yn croesawu gweithredoedd …

Gadewch i ni fod yn bobl sy’n dweud ‘Gallaf, fe allaf i.’ …

Gadewch i ni fod yn bobl fel Vikki George …

Emyn

 


Gwasanaethau Uwchradd >>