Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

CYFEILLGARWCH

gan Rebecca Parkinson

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan


Nod

Meddwl beth yw ystyr bod yn ffrind da.

Paratoad a deunyddiau

http://www.hreoc.gov.au/about/competitions/2003/album/Images/Sullivan/friendship.jpg

http://s3.images.com/huge.95.479836.JPG

http://thumb7.shutterstock.com.edgesuite.net/display_pic_with_logo/187633/187633,1222254681,1/stock-photo-three-friends-together-on-bed-18103039.jpg

http://hellishhumor.com/pictures/animals/tiger_chimpanzee.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_w7ilNrFnHH4/RlpB3KKf__I/AAAAAAAABxU/6hR0i2u9NFU/s400/cat-friends.jpg

Gwasanaeth

  1. Dangoswch y lluniau sydd wedi eu rhestru uchod i’r plant a gofynnwch ydyn nhw’n gallu gweld rhyw gysylltiad rhyngddyn nhw. Y cysylltiad yw eu bod yn dangos rhyw agwedd ar gyfeillgarwch.
  2. Eglurwch yr hoffech chi i rai o’r plant ddod i’r tu blaen atoch chi mewn parau. Fe fyddwch chi’n rhoi tasg iddyn nhw actio neu feimio rhyw weithgaredd sy’n dangos rhywbeth y mae ffrindiau’n ei wneud gyda’i gilydd. Fe fyddwch chi eisiau i weddill y gynulleidfa ddyfalu beth maen nhw’n ei ddarlunio.
  3. Gan ddefnyddio’r rhestr uchod, a fydd y gynulleidfa’n gallu dyfalu beth yw’r gweithgaredd y maen nhw’n ei actio? Fe allech chi ofyn a oes rhywun arall yn dymuno dod ymlaen i feimio neu actio rhyw weithgareddau eraill y mae ffrindiau yn eu gwneud gyda’i gilydd, a gofyn i’r gynulleidfa ddyfalu wedyn.
  4. Holwch y plant a ydyn nhw’n cofio amser neu ddigwyddiad arbennig y gwnaethon nhw’i dreulio gyda ffrind? Pam y gwnaethon nhw fwynhau eu hunain gymaint? Beth oedd yn gwneud yr achlysur mor arbennig? 
  5. Eglurwch i’r plant ei fod yn beth braf iawn cael ffrindiau i ofalu amdanom pan fyddwn ni’n teimlo’n drist. Ond mae’n bwysig hefyd ein bod ninnau’n gwneud ymdrech i fod yn ffrind da i bobl eraill. Mae gwir gyfeillgarwch yn ymwneud â beth fyddwn ni’n gallu ei roi i’n ffrindiau yn hytrach na beth mae ein ffrindiau yn gallu ei roi i ni.
  6. Bardd o America yn y 19 ganrif oedd Ralph Waldo Emerson. Fe ddywedodd ef mai’r unig ffordd i gael ffrind yw bod yn ffrind, ‘The only way to have a friend is to be one.’ Holwch y plant beth maen nhw’n ei feddwl yw ystyr y dyfyniad yma. Eglurwch mai wrth roi pobl eraill yn gyntaf y gallwch chi fod yn ffrind, nid wrth fod yn hunanol a mynnu ein ffordd ein hunain.
  7. Mae adnodau yn y Beibl sy’n dweud hyn am gyfeillgarwch. Maen nhw’n dod o Lyfr y Pregethwr (4: 9-10):
    ‘Y mae dau yn well nag un, oherwydd y maent yn cael tâl da am eu llafur, os bydd y naill yn syrthio, y mae’r llall yn gallu ei godi, ond gwae’r un sydd ar ben ei hun, pan yw’n syrthio, nid oes ganddo neb i’w godi.’
  8. Holwch y plant beth maen nhw’n feddwl yw ystyr yr adnod, ac yna rhowch foment neu ddwy iddyn nhw feddwl am sut y bydden nhw’n gallu helpu i ‘godi’ pobl eraill.

Amser i feddwl

Meddyliwch am y geiriau o’r Beibl ac am eiriau Ralph Waldo Emerson:
‘Y mae dau yn well nag un, oherwydd … os bydd y naill yn syrthio, y mae’r llall yn gallu ei godi.’

‘Yr unig ffordd i gael ffrind yw bod yn ffrind. (The only way to have a friend is to be one.)’


Meddyliwch am adeg pan fu rhywun yn ffrind o ddifrif i chi. Efallai eich bod wedi teimlo’n unig ryw dro, neu wedi bod yn teimlo’n drist, ac roedd rhywun wedi gofalu amdanoch chi. Efallai eich bod wedi cael trafferth i wneud rhyw waith ryw dro a bod rhywun wedi’ch helpu chi. Meddyliwch am gyfleoedd gawsoch chi eich hun ryw dro i fod y ffrind da i rywun. Penderfynwch fod yn ffrind da i rywun heddiw.

Gweddi  

Annwyl Dduw, diolch am ein ffrindiau. Diolch am yr hwyl rydyn ni’n ei gael gyda’n ffrindiau, ac am yr adegau hapus y byddwn ni’n eu treulio gyda’n gilydd. Helpa fi i fod yn ffrind da. Helpa fi i beidio â bod yn hunanol, ond i feddwl bob amser am bobl eraill ac am eu hanghenion nhw yn fwy nag amdanaf fi fy hun.

Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>