Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

YMWELYDD ARBENNIG IAWN


Gwasanaeth i nodi ymweliad y Pab, Benedict XVI, â Phrydain (16–19 Medi 2010)


gan y Parch. Alan M. Barker

Nodwch: Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu cyflwyniad cyffredinol i ymweliad y Pab. Fe fydd y rhai sy’n arwain gwasanaethau mewn ysgolion Pabyddol yn dymuno ymestyn yr adnodd hwn, o bosib, ac ychwanegu ato.


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2

Nod

Deall arwyddocâd ymweliad y Pab.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Cyflwynwch y gwasanaeth trwy ddweud y bydd Cristnogion ym Mhrydain yn croesawu ymwelydd arbennig iawn yn ystod mis Medi. (Dangoswch lun o’r Pab Benedict XVI, a gwahoddwch y plant i nodi pwy ydyw - pwy fydd yr ymwelydd arbennig?) Am bedwar diwrnod ym mis Medi, o’r 16eg hyd y 19eg, bydd y Pab Benedict XVI yn ymweld â Phrydain.
 2. Eglurwch fod yr ymweliad arbennig yma’n ddigwyddiad gwladol arwyddocaol. Mae’r Pab Benedict yn bennaeth gwladwriaeth, fel ein Brenhines. Mae’n bennaeth ar y Babaeth, sy’n cael ei hadnabod yn gyffredinol fel y Fatican, ac sy’n wladwriaeth annibynnol fechan yn Rhufain. Mae’r Fatican yn dal cysylltiad â gwledydd eraill ledled y byd. (Dangoswch lun y Fatican.)

  Er mwyn cydnabod ei safle fel pennaeth gwladwriaethol tramor, fe fydd y Pab Benedict yn cael ei dderbyn gan y Frenhines Elizabeth mewn seremoni yng Nghaeredin yn yr Alban yn fuan wedi iddo gyrraedd. Y Frenhines sydd wedi rhoi gwahoddiad iddo ymweld â Phrydain.
 3. Mae ymweliad y Pab yn achlysur eglwysig pwysig hefyd. Eglurwch ei bod hi wedi bod yn draddodiad cael Pab ers dechreuad yr Eglwys Gristnogol. Sant Pedr oedd arweinydd (esgob) Eglwys Rhufain, ac felly mae swydd y Pab (y babaeth) yn hen iawn, iawn, ac yn swydd bwysig iawn.
 4. Daw’r gair ‘pab’ neu ‘pope’ o’r gair Lladin ‘papa’. Rhowch foment i’r plant ddyfalu beth yw’r gair hwnnw, ac eglurwch mai ystyr y gair yw ‘tad’. Dywedwch fod pobl yn aml yn cyfeirio at y Pab fel y ‘Tad Sanctaidd’ ‘the Holy Father’. Y Tad Sanctaidd yw pennaeth yr Eglwys Babyddol neu’r eglwys Gatholig (Roman Catholic). Mae aelodau’r eglwys honno’n ystyried mai’r Pab yw’r un sy’n cynrychioli Iesu Grist ar y ddaear. Felly, fe fydd yn cael croeso mawr gan y Pabyddion ym Mhrydain. Fe fydd ei ymweliad yn anogaeth iddyn nhw, ac fe fyddan nhw’n gwrando ar ei ddysgeidiaeth yn llawn brwdfrydedd.
 5. Mae’r Tad Sanctaidd yn gobeithio cwrdd â llawer o wahanol bobl yn ystod ei ymweliad er mwyn cael dangos bod Duw yn caru pawb. Fe fydd yn teithio mewn cerbyd sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar ei gyfer - cerbyd o’r enw Popemobile - ac fe fydd llawer o bobl yn gallu ei weld. (Dangoswch lun o’r Popemobile.) Yn ystod ei ymweliad, fe fydd yn ymweld â chartref henoed yn Llundain, ac yn siarad â phlant ysgol a myfyrwyr. Beth fyddai plant eich ysgol chi yn hoffi i’r Pab ei wneud, neu am beth yr hoffen nhw ei glywed yn siarad?
 6. Disgwylir y bydd torfeydd enfawr yn ymgynnull pan fydd y Pab yn gweinyddu’r Cymun (Mass)* yn yr awyr agored yn Glasgow a Birmingham. Fe fydd hefyd yn arwain cwrdd gweddi mawr yn Hyde Park, yn Llundain. Yn achos ymweliad mor bwysig â hwn, rhaid cynllunio a threfnu’n arbennig o ofalus. Bydd Pabyddion yn teithio pellter mawr o’u heglwysi i gymryd rhan yn y cyrddau hyn.

  (*Gwasanaeth yw’r Cymun (Mass) pryd y bydd offeiriad yn adrodd gweddïau arbennig ac mae’r rhai sydd wedi dod ynghyd i addoli yn cael darn o fara i’w fwyta (a gwin i’w yfed weithiau). Mae Cristnogion Pabyddol yn credu bod Iesu’n bresennol yn y bara, ac wrth fwyta’r ‘pryd’ sanctaidd hwn maen nhw’n mwynhau’r undod clos ag eraill a chyda Duw.)
 7. Efallai yr hoffech chi gyfeirio at y ffaith bod anghydfod mawr wedi bod yn y gorffennol rhwng penaethiaid Lloegr a phabau ar y pryd. Hyd yn oed heddiw, nid yw’n bosib i frenin neu frenhines Prydain fod yn Babydd nac ychwaith i briodi Pabydd. Am dros 200 mlynedd, hyd y flwyddyn 1791, roedd hi’n anghyfreithlon i ddilyn y ffydd Babyddol yn Lloegr. Ac mae’n drueni bod hanes rhwygiadau yn y gorffennol yn parhau i gael ei ddefnyddio i greu casineb mewn ambell gymuned hyd heddiw. Fe allech chi hefyd grybwyll bod rhai pobl, am wahanol resymau, yn anghydweld a dysgeidiaeth y Pab. Efallai y bydd rhai pobl i’w gweld yn protestio yn ystod ei ymweliad. Sut bynnag, fe fydd y Pab Benedict yn gweddïo gydag arweinwyr Eglwysi eraill, yn cynnwys Archesgob Caergaint, ac fe fydd yn cwrdd â phobl sy’n dilyn crefyddau eraill hefyd. Ar ôl cael ei wneud yn Bab yn 2005, fe ddywedodd y Tad Sanctaidd: ‘Rwy’n gobeithio . . . bod yn ddyn o heddwch’. Mae ei ymweliad yn achlysur arbennig iawn oherwydd ei fod yn adlewyrchu’r awydd am heddwch a chyfeillgarwch.

Amser i feddwl

Meddyliwch pa mor bwysig yw cyfeillgarwch.

Gadewch i ni weddïo y bydd yr holl arweinwyr crefyddol yn meddu ar ddoethineb a dealltwriaeth fel y byddan nhw’n gallu cyfannu ymraniadau ac yn gallu cydweithio er mwyn heddwch.

Gweddi

Rydyn ni’n gweddïo dros y Pab Benedict

ac yn edrych ymlaen yn llawen

at ei ymweliad â’n gwlad.

Bydded iddo fod yn dyst i undod a gobaith,

yr hyn yr wyt ti’n ei ewyllysio i’r holl bobl.

Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist.


Emyn

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>