Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

BWYTA ‘FISH FINGERS’ I DDATHLU’R PASG!


gan y Parch. Manon Ceridwen Parry


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Helpu’r plant i feddwl am ystyr y Pasg a meddwl am stori sy’n gysylltiedig â’r Pasg nad ydyn nhw wedi ei chlywed o’r blaen, efallai.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

  1. Eglurwch eich bod yn mynd i sôn heddiw am fwydydd sy’n gysylltiedig â’r Pasg. Cyn i chi ddangos yr eitemau sydd gennych chi, rhowch gyfle i’r plant ddyfalu pa fwydydd y byddwch chi’n sôn amdanyn nhw.
  2. Dangoswch y byns (hot cross buns). Eglurwch fod yr arferiad o fwyta byns fel y rhain yn bodoli ers canrifoedd. Roedd yn arferiad poblogaidd iawn ar wyliau crefyddol fel y Nadolig a’r Pasg. Mae’r groes sy’n cael eu rhoi ar y byns yn ein hatgoffa o farwolaeth Iesu ar y groes. Felly fe ddaeth yn arferiad i gysylltu’r rhain ag adeg y Pasg yn bennaf, a’u bwyta ar Ddydd Gwener y Groglith.
  3. Dewch a’r wy Pasg mawr i’r golwg. Siaradwch am y pleser o fwyta siocled, yn enwedig yr wyau siocled hyfryd a gawn ni adeg y Pasg. Eglurwch fod wyau’n cael eu hystyried yn bethau moethus i’w bwyta ers talwm, ac efallai y byddai rhai pobl wedi rhoi’r gorau i’w bwyta trwy gydol y Garawys. (Atgoffwch y plant, yn enwedig os ydych chi wedi bod yn trafod hyn yn ystod y Garawys, am y ffaith y byddai pobl ar Ddydd Mawrth Ynyd yn arfer defnyddio'r wyau oedd ganddyn nhw yn y ty i wneud crempogau.) Mae wyau hefyd yn ein hatgoffa am fywyd newydd, ac am y gwanwyn. Fe fydd rhai pobl yn dweud hefyd bod yr wy siocled gwag yn debyg i fedd gwag Iesu.
  4. A beth tybed yw’r drydedd eitem sydd gennych chi sy’n fwyd y gallech chi ei gysylltu â’r Pasg? Dangoswch y bocs… fish fingers! Beth … fish fingers? Dyna ddewis rhyfedd! Dydyn ni ddim fel arfer yn cysylltu fish fingers â’r pethau y byddwn ni’n eu bwyta ar adeg y Pasg?

    Na, ond rydyn ni’n clywed llawer o sôn am bysgod yn y storïau gan Iesu. Ac mae un stori sydd â sôn am bysgod ynddi yn adrodd hanes am rywbeth a ddigwyddodd wedi i Iesu ddod yn ôl o farw’n fyw.
  5. Darllenwch neu aralleiriwch yr adnodau o Efengyl Ioan 21.1-14. Fe ymddangosodd Iesu i’w ddisgyblion, ac fe wnaeth goginio pysgod iddyn nhw i frecwast ar fath o farbeciw allan yn yr awyr agored. Hwn oedd y trydydd tro iddo ymddangos i’w ffrindiau ar ôl iddo farw. Roedden nhw’n llawn cyffro am eu bod yn gweld Iesu’n fyw unwaith eto.
  6. Diweddwch y gwasanaeth trwy siarad am sut y gwaeth Iesu farw ar adeg y Pasg, ond fe ddaeth yn fyw yn ei ôl wedyn. Mae Cristnogion yn credu bod Iesu gyda ni o hyd, fel ffrind i ni, er na fedrwn ei weld.

Amser i feddwl

Goleuwch gannwyll, a gadewch i’r plant edrych ar y gwahanol eitemau sydd gennych chi o bethau i’w bwyta.

Gweddi

Annwyl Dduw, rydyn ni’n diolch i ti am Iesu

Ac yn diolch ei fod y ffrind i ni.

Helpa ni i gofio amdano

pan fyddwn ni’n bwyta byns y Grog, ac yn bwyta wyau Pasg …

a hyd yn oed pan fyddwn ni’n bwyta fish fingers!

Emyn

Awgrymir cyflwyno’r emyn ‘Arglwydd y Ddawns’. Cofiwch gynnwys y pennill am y pysgotwyr.

 


Gwasanaethau Cynradd >>