Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Y FFORDD I RIO 2016 

gan Tim a Vicky Scott


Addas ar gyfer yr Ysgol gyfan 

Nod

Ystyried y paratoadau y bydd gwlad Brasil yn eu gwneud yn awr ar gyfer lletya’r Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd nesaf, ymhen pedair blynedd, yn ninas Rio de Janeiro.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

        

 1. Gofynnwch i'r myfyrwyr ddisgrifio pa deimlad gawson nhw o wybod bod y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd yn cael eu cynnal yn y D.U. Oedden nhw'n teimlo'n falch, yn gynhyrfus neu efallai'n ofnus oherwydd y bygythiad posib o ymosodiad gan derfysgwyr?

  Gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw'n cofio'r arwyddair Olympaidd 2012 (‘Ysbrydoli cenhedlaeth' - Inspire a generation’). Gofynnwch a gawson nhw'u hysbrydoli!
 2. Yn awr, gyda'r Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd wedi dod i ben, cafodd y baton i gynnal y Gemau nesaf ei drosglwyddo i ddinas wahanol mewn gwlad wahanol ar gyfandir gwahanol.

  Gofynnwch i'r myfyrwyr a ydyn nhw'n gwybod ymhle y bydd y gemau nesaf yn cael eu cynnal.

  Ym mis Hydref 2009, fe gyhoeddodd y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC) mai Rio de Janeiro fyddai'r ddinas lle byddai Gemau 2016 yn cael eu cynnal, gan ddod i'r brig yn erbyn y dinasoedd eraill ar y rhestr fer: Chicago, Madrid a Tokyo.

  Bydd y Gemau Olympaidd hyn: 

  -  y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd cyntaf i'w cynnal yn hanes y gemau sydd i'w cynnal yn Ne America
  -  yr ail gyfres o Gemau yn America Ladin (ar ôl Dinas Mecsico)
  -  y trydydd yn y gyfres o Gemau i'w cynnal yn hemisffer y de (hyd yn hyn, yn hemisffer y de, dim ond Awstralia sydd wedi cynnal y Gemau: yn Melbourne ac yn Sydney)
  - y Gemau cyntaf i'w cynnal mewn gwlad sydd â’r iaith Bortwgeaidd yn iaith swyddogol iddi.
 3. Gofynnwch i'r myfyrwyr beth a wyddon nhw am Brasil a Rio ac ysgrifennwch eu hymateb i lawr ar fwrdd gwyn neu siart troi. (Efallai yr hoffech chi daflunio rhai delweddau o dirnodau enwog Rio de Janeiro: gwelwch yr adran ‘Paratoad a deunyddiau’.) 
 4. Mae'r digwyddiad chwaraeon mwyaf yn y byd yn ymdebygu i Dr Who! Sut? Bob pedair blynedd mae'n trawsnewid i greadur tebyg ond tra gwahanol. Un rheswm dros y gwahaniaeth yw bod gwledydd a diwylliannau gwahanol yn gosod eu stamp eu hunain ar y digwyddiad.

  Mae Brasil wedi gwneud addewid y bydd yn gwneud y Gemau nesaf hyd yn oed yn well na rhai Llundain. Mae ei bwrdd twristiaeth eisoes wedi lansio ymgyrch hysbysebu byd-eang er mwyn cymryd mantais ar y ffaith bod y wlad nid yn unig yn cynnal y Gemau Olympaidd, ond hefyd yn gartref i ddigwyddiad mawr arall - a all unrhyw un ohonoch ddyfalu? (Cwpan Pêl-droed y Byd)

  Pa bryd y bydd gornest Cwpan Pêl-droed y Byd yn digwydd? (2014).

  Enw ymgyrch hysbysebu'r Brasiliaid yw ‘The world meets in Brazil. Come to celebrate life’. Felly, a fyddai unrhyw un ohonoch yn hoffi ymweld â Rio yn ystod yr haf 2016? (Gofynnwch i’r disgyblion ymateb trwy godi eu dwylo!)

  Gofynnwch i'r myfyrwyr feddwl am yr hyn y byddan nhw'n ei wneud ymhen pedair blynedd (dechrau gyrfa, teithio, astudio mewn prifysgol, gwneud prentisiaeth, gorffen yn yr ysgol).
 5. Yn barod mae gan Rio logo ar gyfer y Gemau nesaf sy'n cynnwys cynllun ffont newydd (os yn bosib, dangoswch wefan swyddogol Gemau Olympaidd Rio 2016 fel sgrin lun). Dangoswch sut y mae cynllun y logo yn adlewyrchu rhai o dirnodau Brasil - y symbol o dri ffigur mewn melyn, gwyrdd a glas (lliwiau baner Brasil) ‘yn cofleidio gyda breichiau mewn cofleidiad triphlyg’ sydd i fod i gynrychioli Mynydd Torth Siwgr. Cafodd y logo ei gynllunio gan asiant hysbysebu o Rio o'r enw Tatil.

  Mae arwyddair hefyd gan Gemau Rio. Gofynnwch a oes unrhyw un o'r myfyrwyr yn gwybod arwyddair Gemau Rio  (‘Live your passion’).
 6. Rheswm arall am y gwahaniaethau mewn Gemau fydd yn dilyn yw bod y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC) ei hun yn gwneud y penderfyniadau i gyflwyno newidiadau.

  Ar 9 Hydref 2009 fe bleidleisiodd y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC) i gynnwys rygbi saith a golff ar y rhaglen ar gyfer y Gemau yn Rio, gan wrthod pêl-fas, pêl feddal, karate, sboncen, sglefrio tonnau a chwaraeon rowlio, oedd i gyd wedi gobeithio cael eu cynnwys. Gofynnwch i'r myfyrwyr beth fydden nhw wedi ei gynnwys.

  Ym mis Awst 2011, cytunodd Llywydd y Pwyllgor Olympaidd 2016 i gynnwys pêl-droed y traeth yn y Gemau ar gyfer 2016.

  Ym mis Mai 2012, fe gyhoeddodd y Ffederasiwn Hwylio Rhyngwladol y byddai hwylfyrddio yn cael ei dynnu oddi ar raglen hwylio Olympaidd 2016, ac yn ei le byddai syrffio barcud yn cael ei gynnwys. Gofynnwch a oes unrhyw un wedi rhoi cynnig ar hynny!
 7. Mae paratoi ar gyfer cynnal digwyddiad enfawr fel y Gemau Olympaidd yn golygu bod llawer o bobl gyda llawer o sgiliau gwahanol yn ymroi dros bedair blynedd o'u bywydau er mwyn gwneud y digwyddiad yn llwyddiant. 

  Gofynnwch i'r myfyrwyr restru'r sgiliau y bydd eu hangen (er enghraifft, rheolaeth project, marchnata, logisteg, a rheoli’r digwyddiadau). Efallai y bydd rhai ohonoch yn dewis gyrfa yn un o'r meysydd hyn?

Amser i feddwl

Mewn araith ffarwel a draddododd yr apostol Paul wrth grwp o gyd-gristnogion, fe ddywedodd, ‘Ond yr wyf yn cyfrif nad yw fy mywyd o unrhyw werth imi, dim ond imi allu cwblhau fy ngyrfa, a’r weinidogaeth a gefais gan yr Arglwydd Iesu, i dystiolaethu i Efengyl gras Duw.’ (Actau 20:24, Y Beibl Cymraeg Diwygiedig).

Fe gafodd Paul gyfarfod gyda'r Arglwydd Iesu Grist a newidiodd ei fywyd, a chysegrodd weddill ei fywyd i ddweud wrth eraill am ddaioni Duw a amlygodd ei hun pan anfonodd Duw ei fab Iesu Grist i ddod â maddeuant i ni a pheri bod dechreuad newydd yn bosib i bawb ohonom.

Fel Cristion, fe wynebodd Paul lawer o dreialon ac anawsterau, ond trwy ddyfalbarhad fe ddaliodd ati, fel unrhyw fabolgampwr enwog, a chadw ei lygaid i ganolbwyntio ar gwblhau'r gwaith yr oedd Duw wedi ei ddarparu ar ei gyfer.

Ar hyd y canrifoedd, ers ei farwolaeth, cafodd geiriau a gweithredoedd Paul, a gofnodwyd yn y Testament Newydd, eu defnyddio gan Dduw i drawsnewid miliynau o fywydau.

Yn y flwyddyn Olympaidd hon, 2012, ac yn y blynyddoedd sydd i ddod wrth i ni deithio ar y ffordd i Rio 2016, pa baratoadau dybiwch chi y dylem eu gwneud ar gyfer ein breuddwydion a'n cynlluniau yn y dyfodol?

Gweddi

Annwyl Arglwydd,

diolch i ti am Gemau Olympaidd a Gemau Paralympaidd 2012,

sydd wedi helpu i ysbrydoli'r genedl.

Gweddïwn dros y rhai hynny yn Brasil sy'n trefnu Gemau 2016

a gornest y Gwpan Pêl-droed yn 2014.

Mae llawer o waith caled o'u blaenau.

Helpa ni i ganolbwyntio ar gwblhau'r cynlluniau sydd gennyt ti ar gyfer ein bywydau,

dros y mis nesaf, y mis wedyn, y flwyddyn nesaf y ddwy, tair neu bedair blynedd wedyn, ac ar ôl hynny.

Emyn

Cerddoriaeth ychwanegol a awgrymir

Chwaraewch beth o’r gerddoriaeth a glywson ni yr haf hwn yn seremonïau Gemau Olympaidd Llundain 2012.  

 


Gwasanaethau Uwchradd >>