Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

GWIR GYFEILLGARWCH


Ffraeo gyda’n ffrindiau


gan Jude Scrutton

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2

Fersiwn Saesneg

Nod

Pwysleisio sut mae pobl yn teimlo pan fyddan nhw’n ffraeo gyda’u ffrindiau.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Arhoswch i’r plant ddod o hyd i’w corneli a setlo yn eu llefydd iawn. (Fe fydd y plentyn gyda’r Post-it pumed lliw yn edrych braidd ar goll, o bosib.) Gofynnwch i bawb eistedd a holwch sut roedden nhw’n teimlo ar ôl dod o hyd i’w grwp, a gweld eu bod gyda llawer o blant eraill yn eu cornel.

  Holwch ydyn nhw’n eistedd yn ymyl y rhai y maen nhw’n eu hadnabod yn dda, ac a ydyn nhw gyda phlant y bydden nhw’n eistedd yn eu hymyl fel arfer?

  Holwch sut deimlad yw bod gyda llawer o blant eraill y maen nhw’n eu hadnabod? Sut deimlad yw bod gyda rhai plant na fyddan nhw yn eistedd yn eu hymyl fel arfer?

  Holwch sut deimlad yw cael rhywle diogel i fynd iddo, a theimlo’n rhan o grwp?
 2. Yn sydyn, rydych chi’n sylweddoli bod un plentyn yn yr ystafell sy’n edrych ar goll. Cymrwch arnoch nad ydych yn gwybod pam ei fod ar goll, a dywedwch wrtho am frysio i’w le ac ymuno a’r grwp iawn.

  Pan fydd y plentyn yn ceisio egluro i chi bod lliw ei bapur yn wahanol, fe allech chi smalio ei gyhuddo o fod yn araf yn dod o hyd i’w le, ddim yn gwrando arnoch chi, neu beth bynnag arall. Smaliwch ddwrdio a dweud wrtho am frysio i’w le iawn, neu fynd at ystafell y pennaeth os yw’n mynnu parhau i fod yn anufudd.

  Wrth i’r plentyn ddal ati i geisio egluro, holwch, ‘Beth sy’n bod?’

  Wrth i’r plentyn egluro nad oes grwp o’r lliw hwnnw ar gael iddo ymuno ag ef, holwch, ‘Pam na alli di fynd at y grwp melyn, neu’r grwp pinc (neu beth bynnag yw lliwiau’r grwpiau)?’
 3. Yna, gofynnwch sut deimlad oedd bod heb unman i fynd iddo, a methu ffitio i mewn i unrhyw un o’r grwpiau?

  Holwch wedyn a wnaeth unrhyw un ddweud wrtho nad oedd gwahaniaeth beth oedd lliw ei bapur, a dweud rhywbeth fel, ‘Dim gwahaniaeth am liw’r papur, tyrd yma atom ni.’
 4. Nawr, holwch y plant i gyd a oes rhywun yn barod i dderbyn y plentyn yma, er gwaethaf y ffaith bod lliw a hunaniaeth ei bapur Post-it yn wahanol i liw a hunaniaeth eu grwp nhw.

  Gofynnwch hefyd i weddill y plant sut y bydden nhw wedi teimlo os mai nhw fyddai’r un oedd heb grwp i berthyn iddo.

  Holwch oes rhywbeth fel hyn wedi digwydd iddyn nhw erioed mewn bywyd go iawn, naill ai ar iard chwarae’r ysgol neu wrth chwarae â phlant eraill y tu allan i’r ysgol.
 5. Holwch eto a yw’r teimladau’n debyg i’r teimladau sydd ganddyn nhw ar adeg pan fyddan nhw wedi cweryla â’u ffrindiau.

  Trafodwch sut roedden nhw’n teimlo pan wnaethon nhw gweryla â’u ffrindiau ryw dro. A oedd rhywun wedi cael ei hun yn teimlo’n unig heb neb i chwarae ag ef neu hi? Sut y byddai pethau wedi gallu bod yn well? Sut y gallen nhw fod wedi datrys y broblem neu’r sefyllfa’n gyflym?

Amser i feddwl

Mae cweryla a dod yn ffrindiau yn rhywbeth sy’n digwydd yn barhaus. Ond mae’n bwysig ein bod ni’n meddwl am deimladau pobl eraill, a gofalu nad oes neb yn teimlo’n unig ac ar ei ben ei hun.

Gweddi

Helpa fi, O Dduw, i fod yn

ffrind gwir a da;

i fod bob amser yn ffyddlon,

a pheidio byth â siomi fy ffrindiau;

i beidio byth â siarad amdanyn nhw

yn eu cefnau mewn ffordd

na fyddwn i’n ei wneud yn eu hwynebau;

i beidio byth â bradychu eu hymddiriedaeth

na siarad am bethau

y dylwn i gadw’n dawel yn eu cylch.

Helpa fi i fod yn barod bob amser i rannu

popeth sydd gen i;

ac i fod mor ffyddlon i fy ffrindiau

ag yr hoffwn i iddyn nhw fod i mi.

Gofynnaf hyn er mwyn Iesu Grist,

sef y ffrind gorau ar un mwyaf cywir erioed;

er mwyn dy gariad di,  

Emyn

Cerddoriaeth ychwanegol a argymhellir

‘Let love rule’ gan Lenny Kravitz (ar gael i’w llwytho i lawr oddi ar y we)

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>