Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

YR WYL HINDWAIDD DIWALI

26 Hydref 2011


gan Caroline Donne


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Fersiwn Saesneg

Nod

Myfyrio ar fuddugoliaeth goleuni dros y tywyllwch, y da dros y drwg, yng nghyd-destun gwyl blwyddyn newydd yr Hindwiaid, sef y Diwali.


Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Meddyliwch am y gair ‘tywyllwch’ ac am lefydd sy’n dywyll. Gofynnwch i rai plant enwi llefydd tywyll: ystafell wely yn y nos, o dan y gwely, y stryd yn y nos ar yr adeg hon o’r flwyddyn, ogofau, y sinema cyn i’r ffilm ddechrau. Meddyliwch sut rydych chi’n teimlo pan fyddwch chi mewn llefydd tywyll: yn ofnus, yn unig, yn gynhyrfus, neu’n drist.

  Eglurwch ei bod hi’n bosibl i lefydd fod yn dywyll, ac fe all ein bywydau hefyd deimlo’n dywyll weithiau pan fyddwn ni’n ofnus, yn drist, neu pan fydd pethau drwg yn digwydd o’n cwmpas. A phan fydd pethau da yn digwydd, fe fydd ein bywydau’n teimlo’n olau braf, fel pe byddai rhywun wedi troi’r golau ymlaen.

  Meddyliwch am beth sy’n digwydd pan fyddwch chi mewn lle tywyll ac yn troi’r golau ymlaen. Meddyliwch am eiriau fyddai’n disgrifio’r teimlad hwnnw: diogel, gobeithiol, llawen.
 2. Eglurwch fod Hindwiaid, ledled y byd, yn cwrdd â’i gilydd ar yr adeg hon o’r flwyddyn i gymryd rhan mewn gwyl arbennig sy’n dathlu’r gred bod y da yn gryfach na’r drwg, ac maen nhw’n defnyddio goleuni i ddathlu’r gred hon.

  Enw’r wyl yw Diwali. Ystyr yr enw yw ‘rhes o oleuadau’. Gyda’r nos, fe fydd Hindwiaid yn goleuo lampau bach (o’r enw lampau diva) y tu mewn a thu allan i’w cartrefi, er mwyn dangos bod goleuni’n gryfach na’r tywyllwch, a bod y da yn gryfach na’r drwg. Fe fydd y bobl yn anfon cardiau at ei gilydd, yn rhoi anrhegion a melysion i’r naill a’r llall, ac fe fyddan nhw’n cwrdd yn y deml i weddïo ac i ddiolch.

  Eglurwch fod gwyl y Diwali yn ddechrau blwyddyn newydd i lawer o Hindwiaid hefyd, felly mae’n amser i feddwl am gynlluniau ar gyfer y misoedd sydd i ddod, i ddechrau o’r newydd, ac yn amser i fod yn obeithiol.
 3. Adroddwch un o storïau’r Diwali (gwelwch yr adran ‘Paratoad a deunyddiau). Os byddwch chi’n adrodd stori Rama a Sita, pwysleisiwch y pwynt mai stori yw hon sy’n dangos bod y da yn gryfach na’r drwg, am fod Rama a Sita wedi gallu trechu’r diafol drwg Ravana.

Amser i feddwl

Os ydych chi wedi goleuo canhwyllau neu lampau diva, trowch y goleuadau trydan i lawr, a chaewch y llenni os gallwch chi, er mwyn creu awyrgylch a gweld effaith y goleuni yn disgleirio yn y tywyllwch.

Awgrymwch fod y plant yn canolbwyntio ar y canhwyllau neu’r goleuadau, ac yn defnyddio’r geiriau canlynol er mwyn eu helpu i feddwl neu i weddïo am yr hyn y maen nhw wedi ei glywed.

Goleuni yn disgleirio yn y tywyllwch.

Mae goleuni yn cael gwared â’r tywyllwch.

Mae goleuni yn dod â gobaith.

Dduw y goleuni,

pan fydd pethau’n ymddangos yn anodd

neu pan fyddwn ni’n drist neu wedi dychryn,

helpa ni i gofio bod goleuni yn gryfach na’r tywyllwch,

ac mae’r da yn gryfach na’r drwg.

Emyn

 

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>