Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

YR WYL IDDEWIG SUKKOT

13–21 Hydref 2011


gan Caroline Donne


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Fersiwn Saesneg

Nod

Archwilio ystyr yr wyl Iddewig Sukkot, gan ganolbwyntio ar yr arfer o adeiladu lloches dros dro yn yr anialwch wrth grwydro, a rhoi diolch i Dduw am y cynhaeaf.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Holwch y plant oes unrhyw un wedi cysgu y tu allan, yn yr awyr agored, ryw dro. Efallai bod rhai wedi bod mewn gwersylloedd wedi’u trefnu ar gyfer grwpiau o bant, neu’n gwersylla ar wyliau gyda’u rhieni. Gofynnwch iddyn nhw feddwl am eiriau sy’n disgrifio’r teimlad o gysgu ‘y tu allan’: oer, ofnus, yn unig, neu’n llawn cyffro.
 2. Adroddwch stori’r Israeliaid yn crwydro yn yr anialwch (gwelwch yr adran ‘Paratoad a deunyddiau’).

  Trafodwch y pwyntiau sy’n cael eu codi yn y stori. Tybed sut beth oedd y profiad o deithio trwy’r anialwch? Eglurwch fod y tymheredd yn yr anialwch yn gallu bod yn boeth iawn yn ystod y dydd, ond yn oer iawn yn ystod y nos. Ac yn aml mae anifeiliaid gwyllt yn byw yn yr anialwch hefyd.

  Ydi hi’n hawdd deall pam yr oedd yr Israeliaid yn cwyno ar y dechrau? Trafodwch sut y gwnaeth Duw ddarparu ar eu cyfer trwy roi bwyd a diod iddyn nhw yn yr anialwch. Sut roedden nhw’n teimlo tybed pan wnaethon nhw sylweddoli bod Duw’n gofalu amdanyn nhw?
 3. Eglurwch sut y bydd Iddewon yn cynnal gwyl bob blwyddyn, o’r enw gwyl y Sukkot, pan fyddan nhw’n cofio ac yn dathlu sut y gwnaeth Duw ddarparu ar gyfer eu hynafiaid yn yr anialwch yr holl flynyddoedd hynny’n ôl, trwy roi bwyd a diod iddyn nhw. (Eglurwch mai gair Hebraeg yw sukkot sy’n golygu cabanau neu lochesau dros dro. Yr enw am un lloches yw sukkah.)

  Eglurwch fod teuluoedd Iddewig yn adeiladu llochesau dros dro (sukkot) y tu allan i gofio am eu hynafiaid yn yr anialwch ers talwm. Cyfeiriwch at y sukkah rydych chi wedi ei hadeiladu gyda’ch gilydd. (Gwelwch yr adran ‘Paratoad a deunyddiau’.)

  Bydd yr Iddewon yn bwyta prydau bwyd gyda’i gilydd yn y sukkot. Weithiau fe fyddan nhw’n cysgu yno hefyd. Mae’r wyl yn amser i fod yn hapus.
 4. Eglurwch fod gwyl y Sukkot, oherwydd ei bod yn wyl sy’n cofio’r ffordd y gofalodd Duw am y bobl trwy ddarparu bwyd a diod iddyn nhw yn yr anialwch amser maith yn ôl, yn wyl o ddiolch am y cynhaeaf hefyd. Dyma’r adeg y bydd yr Iddewon yn diolch bob blwyddyn i Dduw am y cynhaeaf.

Amser i feddwl

(Os ydych chi wedi adeiladu sukkah, mae’n bosib i grwpiau bach ymweld â’r lloches, yn eu tro, ar wahanol adegau yn ystod y dydd, a chael rhywbeth i’w fwyta wrth eistedd y tu mewn i’r sukkah. Neu, fe allech chi adael y sukkah lle y mae am gyfnod, a’i gwneud yn gornel dawel lle gall y plant fynd am ysbaid yn eu tro i dreulio amser i feddwl a gweddïo.)

Gweddi

Annwyl Dduw, diolch i ti am y bwyd sydd gennym i’w fwyta

ac am y dwr glân, ffres sydd gennym i’w yfed.

Diolch am ein cartrefi

lle gallwn ni gysgodi rhag y glaw a’r oerni.

Rydyn ni’n gweddïo dros yr holl bobl hynny

sydd heb ddigon o fwyd i’w fwyta heddiw,

a heb gartref iawn i fyw ynddo.


Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>