Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

DATBLYGU DIDDORDEB MEWN GYRFA

gan Tim a Vicky Scott

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 4/ Cyfnod Allweddol 5

Nod

Helpu myfyrwyr i ystyried pa fath o gymeriadau ydyn nhw, a sut y gallai hynny ddylanwadu ar eu dewis o yrfa. Deall hefyd pa sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cynllunio gyrfa.


Paratoad a deunyddiau

Edrychwch ar y wefan  http://career.missouri.edu/students/majors-careers/skills-interests/career-interest-game/ i weld gêm barti sy’n ymwneud a diddordebau gyrfa, gêm y byddwch yn cyfeirio ati yn rhif 1, ar ddechrau’r gwasanaeth.

Gwasanaeth         

 1. Defnyddiwch y gêm barti sy’n ymwneud â diddordebau gyrfa er mwyn cael y myfyrwyr i feddwl am y math o yrfa a fyddai’n gweddu iddyn nhw:

  Gofynnwch i’r myfyrwyr ddychmygu eu bod mewn parti lle mae pobl debyg i’w gilydd yn ymgasglu’n grwpiau mewn gwahanol gorneli. Holwch, at ba grwp y byddech chi wedi cael eich denu: cyfreithwyr, ymgynghorwyr Technoleg Gwybodaeth, doctoriaid, gweithwyr iechyd, adeiladwyr, seiri, plymwyr . . . ?
  Pe byddai pawb o’r grwp hwnnw yn mynd oddi yno, at ba grwp y byddech chi’n mynd wedyn? A phe byddai'r rheini’n ymadael hefyd, gyda pha grwp y byddech chi’n ymuno ar ôl hynny?

  Sut rydych chi’n dewis gyrfa? Efallai eich bod yn gwybod eisoes pa yrfa yr hoffech chi ei dilyn. Ond efallai, fel yn achos llawer un, y bydd hi’n cymryd peth amser i chi ddarganfod ble byddech chi’n perthyn orau. Ydych chi’n gwybod beth hoffech chi ei wneud? Beth ydych chi’n ei feddwl yw’r gwahaniaeth rhwng swydd a gyrfa? Fwyfwy, erbyn hyn, mae pobl yn cael sawl math o swyddi yn ystod eu gyrfa.
 2. Mae’n werth bod yn rhagweithiol yn hytrach na bod yn adweithiol wrth gynllunio gyrfa. Faint ohonoch chi sydd eisoes wedi bod yn rhagweithiol wrth gynllunio eich gyrfa? Mae hyn yn golygu eich bod wedi treulio rhywfaint o amser yn dechrau meddwl am eich gyrfa ac wedi dechrau cynllunio. Er enghraifft, efallai eich bod wedi darllen am fath o yrfa a fyddai wrth eich bodd. Neu wedi bod yn sgwrsio â phobl rydych chi’n eu hadnabod, ac yn ymddiried ynddyn nhw, am yrfa y bydden nhw’n credu a fyddai’n gweddu i chi. Efallai eich bod wedi bod yn meddwl am eich profiadau personol - er enghraifft, efallai eich bod wedi meddwl am y math o weithgareddau rydych chi’n eu mwynhau, gweithgareddau sydd wedi rhoi teimlad o foddhad i chi, ac wedi rhoi’r synnwyr o gyflawniad i chi. Mae adnoddau ar gael i’ch helpu gyda hyn - siaradwch â’r person cyswllt yn eich ysgol sy’n trafod gyrfaoedd.
 3. Ble rydych chi nawr, a ble rydych chi eisiau bod? Mae pum cam i gynllunio gyrfa:
  (i) Archwilio - dod i adnabod eich hun a gwybod pa sgiliau sydd gennych chi. Beth rydych chi’n gallu ei wneud yn dda? Beth sy’n eich ysgogi?  Beth ydych chi’n mwynhau ei wneud? Fyddech chi’n hoffi rôl ble byddech chi’n delio â phobl, syniadau, neu bethau? Fyddech chi’n hoffi gweithio gyda sefydliad cyhoeddus neu breifat, sefydliad mawr neu fach? Fyddech chi’n hoffi sicrwydd mewn swydd neu gyfle i gael mwy o amrywiaeth? Fyddech chi’n hapus yn gweithio dan bwysau, neu a fyddai’n well gennych chi weithio ar gyflymdra mwy pwyllog? Pa sector fyddai’n gweddu i chi: Academaidd? Cyhoeddus? Masnachol?
  Fe allech chi ddefnyddio rhestr sgiliau i’ch ysgogi neu i fod fel rhestr eiddo o’r sgiliau a’r diddordebau sydd gennych chi.

  (ii) Darganfod - archwiliwch y posibiliadau trwy siarad â phobl sydd eisoes mewn gyrfa sydd o ddiddordeb i chi, er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r alwedigaeth neu’r diwydiant. Efallai y gallai hyn fod yn rhan o brosiect ysgol. Ceisiwch ddarganfod sut beth yw eu diwrnod gwaith arferol - pa sgiliau y byddan nhw’n eu defnyddio o ddydd i ddydd, a pha wybodaeth y bu’n rhaid iddyn nhw’u dysgu. Fe allech chi eu holi am ddiwylliant y cwmni y maen nhw’n gweithio iddo. Holwch pa sgiliau a phrofiadau y maen nhw’n meddwl sydd bwysicaf iddyn nhw’u cael yn eu rôl.

  (iii) Cyfleoedd - pan fydd yr amser yn iawn, chwiliwch am y cyfleoedd iawn, y rhai sy’n amlwg a’r rhai sydd heb fod mor amlwg (er enghraifft, swyddi sydd ddim yn cael eu hysbysebu).

  (iv) Marchnata - gwerthwch eich hun ar gyfer y cyfleoedd rheini - trwy CV/ cyfweliad/ gwefan/ ac ati. Byddwch mor greadigol ag y mynnoch!

  (v) Llwyddiant - dechrau ar eich swydd ddelfrydol!
 4. Er mwyn eich helpu i feddwl am eich sgiliau, fe allech chi lunio tabl fel a ganlyn ar siart troi ac, o bosib, ei ddarlunio ar gyfer galwedigaeth neilltuol.

 

Ddim yn dda am wneud

Yn dda am wneud

Yn mwynhau

(Rhowch syniadau yn y bocs yma am sgiliau yr hoffech chi eu datblygu;
sgiliau a allai fod yn bwysig ar gyfer eich swydd ddelfrydol.)

(Bydd y bocs yma’r rhoi canolbwynt da i chi ynghylch sut swydd ddylai eich swydd ddelfrydol fod.)

Ddim yn mwynhau

 

 

 

 

Amser i feddwl (Ysgolion cymunedol)

Treuliwch foment yn meddwl am beth y byddech chi, o bosib, yn hoffi ei wneud yn y dyfodol.

Fe allwn ni fwynhau meddwl am yr hyn yr hoffem ni ei wneud fel gyrfa. Wrth i chi feddwl am y dyfodol, ceisiwch ymddiried yn eich teulu a’ch ffrindiau i’ch helpu chi a’ch ysgogi i ystyried beth yw’r hyn sy’n eich symbylu o ddifrif a ble cewch chi’r teimlad gorau o gyflawniad.

 

Amser i feddwl (Ysgolion eglwys)

‘Y mae dy air yn llusern i’m troed, ac yn oleuni i’m llwybr.’ (Salm 119.105)

Fe allwn ni fwynhau meddwl am yr hyn yr hoffem ni ei wneud fel gyrfa. Wrth i chi feddwl am y dyfodol, ceisiwch ymddiried yn Nuw i’ch helpu chi a’ch ysgogi i ystyried beth yw’r hyn sy’n eich symbylu o ddifrif a ble cewch chi’r teimlad gorau o gyflawniad. Mae Duw eisiau’r gorau i chi!

Gweddi

Arglwydd Dduw, diolch am y ffaith y byddi di yn fy helpu i yn ystod y flwyddyn newydd hon, ac yn y blynyddoedd sydd i ddod, i weld y cam nesaf yn fy ngyrfa. Gwna fi yn ddoeth, fel y byddaf, trwy ddewis dy ddilyn di, yn gwneud dewisiadau da yn fy mywyd.

Emyn

 


Gwasanaethau Uwchradd >>