Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

DYNA DDECHRAU ARDDERCHOG!

gan Rebecca Parkinson


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd, defnyddio brecwast fel enghraifft o ‘ddechrau ardderchog’.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth    

 1. Dangoswch y delweddau o’r gwahanol fwydydd brecwast. Yna, dywedwch eich bod yn mynd i ddangos y lluniau unwaith eto, a gofynnwch i’r myfyrwyr gymeradwyo pan welan nhw lun y brecwast y bydden nhw’n hoffi ei fwyta yn y bore. (Efallai y byddai’n well gennych ofyn i’r myfyrwyr godi eu dwylo yn hytrach na chymeradwyo!)
 2. Pwysleisiwch y ffaith, er bod llawer o’r myfyrwyr o bosib wedi dangos cymeradwyaeth i’w hoff frecwast, mae’n debygol na fydd nifer ohonyn nhw wedi bwyta brecwast cyn dod i’r ysgol. Fe fydd sawl rheswm am hyn. (Fe allech chi ofyn i rai roi eu rhesymau i chi.) Er enghraifft:

  –  rhai’n rhy hwyr yn codi i gael brecwast;
  –  doedd dim bwyd yn y ty, a doedd neb wedi cael cyfle i fynd i siopa;
  –  rhai ar ddiet;
  –  rhai ddim yn hoffi bwyta mor gynnar yn y bore.
 3. Mae meddygon yn dweud wrthym ni fod nifer o resymau da pam y mae bwyta brecwast yn bwysig:

 –  mae’n tanio metaboledd y corff er mwyn iddo weithio’n well (mae'n debyg bod hyn yn fanteisiol i rai sydd ar ddiet hefyd, yn hytrach na bod yn anfantais!);
–  mae pobl sydd heb fwyta brecwast yn gweld eu bod yn methu canolbwyntio wrth i’r bore fynd yn ei flaen;
–  mae pobl sydd heb fwyta brecwast yn tueddu i fod yn fwy drwg eu hwyl ac yn debygol o ddadlau mwy!

 1. Mae brecwast yn bwysig i ni am fod dechrau da i’r diwrnod yn ein helpu trwy gydol y dydd. Mae dechrau da  yn bwysig ar adegau eraill hefyd.

  –  mewn ras sbrintio mae’n hanfodol bod yr athletwyr yn gallu dechrau rhedeg yn gyflym oddi ar eu blociau cychwyn os ydyn nhw eisiau bod â gobaith ennill.
  –  mewn arholiad, mae’n bwysig dechrau’n dda a pheidio â synfyfyrio a breuddwydio am yr hanner awr cyntaf, neu fydd gennych chi ddim amser i orffen ateb y cwestiynau!
  –  pan fyddwch chi’n gadael yr ysgol, ac yn mynd am gyfweliad swydd, mae’n bwysig gwneud argraff dda o’r dechrau, gan fod yr argraff gyntaf yn dylanwadu ar y rhai sy’n cyfweld.
  –  mewn swydd newydd hefyd, mae’n bwysig gwneud argraff dda o’r dechrau yn hytrach na rhoi’r argraff eich bod yn ddiog.
 2. Yn yr un modd yn yr ysgol, ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd, mae’n bwysig dechrau’n dda. Bydd yr amser yn mynd yn gyflym, ac mae’n bwysig manteisio ar bob eiliad, a gafael ym mhob cyfle a gewch chi, fel y gallwch chi gael y gorau o bob cyfle (a rhoi eich gorau ym mhob cyfle) sy’n dod i’ch rhan chi.
 3. Mae adnod yn y Beibl yn disgrifio cariad Duw tuag atom ni fel bod yn ‘newydd bob bore’. Wrth i ni ddechrau blwyddyn ysgol newydd, mae gennym ni gyfle i gael dechrau newydd. Gadewch i ni ddewis defnyddio’r flwyddyn yn ddoeth a ‘dechrau’n dda’, a dal ati wedyn gyda’r un agwedd am weddill y flwyddyn.

 

Amser i feddwl

Ysgrifennodd awdur anhysbys, ‘Heddiw yw diwrnod cyntaf gweddill eich bywyd.’ Mae’r dyfyniad yma’n hollol wir. Oedwch am foment a meddyliwch am sut yr hoffech chi dreulio’r flwyddyn sydd i ddod.

Ydych chi eisiau gwastraffu’r flwyddyn?

Neu a ydych chi eisiau gwneud y gorau o’r cyfleoedd sydd o’ch blaen?

(Saib)

Ydych chi’n mynd i ddilyn pobl a wnaiff eich arwain oddi wrth wneud pethau rydych chi’n gwybod eu bod yn werth eu gwneud??

Neu, a ydych chi’n mynd i sefyll yn gadarn a gwneud y gorau o’ch bywyd?

(Saib)

Meddyliwch beth fyddai’r peth iawn i’w wneud, a phenderfynwch ddewis y llwybr gorau.

(Saib)

Gweddi
Annwyl Dduw,
diolch i ti am yr holl gyfleoedd sy’n dod i’m rhan
i wneud y gorau o fy mywyd.
Helpa fi i fanteisio ar bob cyfle y byddaf y ei gael.
Helpa i wneud y flwyddyn hon yn flwyddyn dda,
yn flwyddyn y gallaf edrych yn ôl arni gyda balchder a theimlad o foddhad.

Amen.

Emyn

 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>