Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

FE ALLAI FOD YN CHI!

15 mlynedd ers dechrau’r Loteri Genedlaethol

gan Stuart Kerner


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Ystyried sut mae byw bywyd yn aros am gyfle i’w wneud yn well yn wastraff amser.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth        

 1. Bymtheg mlynedd yn ôl, yn 1994, cynhaliwyd y Loteri Genedlaethol ym Mhrydain am y tro cyntaf ers 150 o flynyddoedd.  Yng nghanol cyffro a sylw mawr, cafodd saith enillydd tua £800,000 yr un pan ddewiswyd y rhifau am y tro cyntaf.  Yn ei blwyddyn gyntaf, aeth £267 miliwn o arian loteri at ‘achosion da’: y celfyddydau, treftadaeth, prosiectau’r mileniwm a chwaraeon, tra bod £154 miliwn wedi mynd tuag at elusennau.
 2. Daeth y loteri yn sefydliad cenedlaethol yn fuan iawn, gyda rhagor na 60 y cant o bobl y wlad yn chwarae’n rheolaidd.  Amcangyfrifir bod mwy na 90 y cant o boblogaeth y Deyrnas Unedig sy’n oedolion wedi chwarae o leiaf unwaith.

  Y Loteri Genedlaethol yw’r ail gêm loteri fwyaf yn y byd, ac mae wedi creu mwy na 1,000 o filiwnyddion.  Yn wir, yn y flwyddyn 2000, fe wnaeth y Loteri Fawr Genedlaethol greu mwy o filiwnyddion mewn un noson (18) nag unrhyw loteri arall.  Roedd hon yn record byd.
 3. Gyda chyflwyniad y Thunderball, a llu o gardiau crafu oedd yn rhoi cyfle i ennill ar unwaith, rydym nawr yn cymryd loteri ddwywaith yr wythnos yn ganiataol.  Mae hyn yn golygu fod Camelot, y cwmni sy’n rhedeg y loteri, angen cadw diddordeb pobl mewn dewis chwe rhif a gobeithio am y gorau.

  Un o sloganau hysbysebu mwyaf llwyddiannus Camelot oedd ‘It Could Be You!’  Yn yr hysbysebion hyn, daeth llaw debyg i law rhyw dduw i lawr oddi uchod tra datganodd llais rhyfeddol, ‘It’s you!’ wrth un enillydd lwcus.

  Roedd hyn yn chwarae ar y syniad y byddech chi’n gallu newid eich bywyd am byth drwy dalu dim ond £1.  Dim mwy o bryderon na gofalon wrth i chi fyw bywyd fel miliwnydd – ar eich gwyliau yn gyson ac yn cymysgu gyda’r cyfoethogion.
 4. Yn anffodus, mae’r realiti yn dra gwahanol.  Yn y lle cyntaf, ods ennill y jacpot yw rhywbeth fel 1 mewn 13,983,816.  Mae gennych chi fwy o gyfle i gael eich taro gan fellten neu i fod yn ofodwr!

  Yn ogystal, mae’r syniad y byddai ennill miliwn o bunnoedd yn rhoi terfyn ar eich holl ddioddefiadau yn bell iawn o’r gwirionedd.  Mae cyfoeth mawr yn dod â’i bryderon a’i broblemau ei hun i’w ganlyn.  Mae’r unigolion hynny a ddewisodd y rhifau buddugol yn aml wedi gweld eu bod nhw’n derbyn nifer fawr o lythyrau cardod cyn gynted ag y byddan nhw wedi cyhoeddi’r newyddion am eu ffortiwn.  Mae achosion teilwng fel petaen nhw’n dod i’r golwg dros nos, fwy neu lai.  Gall enillwyr y loteri fynd i sesiynau cwnsela i ddysgu sut i ymdopi â’u ffortiwn newydd, a chael cyngor ar sut i’w fuddsoddi’n ddoeth.
 5. Yn anffodus, mae’r loteri wedi chwalu bywydau ambell un a fu’n fuddugol: mae cwerylon teuluol yn dechrau wrth i berthnasau fynnu eu bod nhw’n cael eu rhan; mae ysgariad yn beth cyffredin wrth i enillwyr gael sylw mawr gan rai a fyddai’n hoffi bod yn bartneriaid iddyn nhw; ac mae rhai enillwyr yn gwario mor wyllt fel eu bod nhw’n eironig yn mynd i ddyledion ac yn mynd yn fethdalwyr wrth iddyn nhw arfer gyda ffordd o fyw na allan nhw ei chynnal.

  Felly, mae’n bosibl nad yw ennill y loteri gystal â’r hyn maen nhw’n ei ddweud.  Fel y rhan fwyaf o fathau o gamblo, mae’r freuddwyd am ennill yn llawn addewid nes i ni ddarganfod ein bod ni wedi colli.
 6. Efallai y dylen ni fodloni ar fod yn ddiolchgar am yr hyn sydd gennym, a chanolbwyntio ar y pethau hynny na all arian eu prynu: cariad, gwir gyfeillgarwch a bywyd buddiol.  Mae’r rhain i gyd yn bethau na ddylen ni gamblo â nhw, yn sicr.

  Mae Iesu’n ein dysgu ni bod rhoi ein ffydd ar hap yn beth ffôl; yn hytrach, fe ddylen ni roi ein ffydd yn Nuw:

  Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, ‘Am hynny rwy’n dweud wrthych, peidiwch â phryderu am eich bywyd nac am eich corff, beth i’w fwyta na beth i’w wisgo.  Oherwydd y mae mwy i fywyd rhywun na bwyd, a mwy i gorff na dillad.  Ystyriwch y brain: nid ydynt yn hau nac yn medi, nid oes ganddynt ystordy nac ysgubor, ac eto y mae Duw yn eu bwydo.  Gymaint mwy gwerthfawr ydych chwi na’r adar!  A phrun ohonoch a all ychwanegu munud at ei oes trwy bryderu?  Felly, os yw hyd yn oed y peth lleiaf y tu hwnt i’ch gallu, pam yr ydych yn pryderu am y gweddill?’ (Luc 12.22–26)
 7. Dywedodd yr economegydd gwleidyddol, Syr William Petty, a ysgrifennai yn yr ail ganrif ar bymtheg, fod loteri yn dreth ar ffyliaid anffodus, hunandybus.  Yn wir, fe fydd y math o bobl sy’n byw eu bywydau bob amser yn chwilio am gyfle i rywbeth ddod i’w hachub nhw fel arfer yn cael siom fawr.  Fe allai bywyd a wastraffwyd yn aros am lwc dda gael ei dreulio yn fwy buddiol drwy weithio’n galed i gyflawni popeth sy’n bosibl.

  Dywedodd awdur ac entrepreneur o America o’r enw Brian Koslow y dylen ni anghofio am y loteri, ac yn hytrach betio arnom ni ein hunain.  Dyna un loteri yn sicr mai chi fydd yn ei hennill!

Amser i feddwl

Mae prynu tocyn loteri yn prynu breuddwyd.  Rydych yn gwybod mai cyfle bach iawn sydd gennych chi i ennill, ond dydych chi byth yn gwybod.  Os byddwch chi’n prynu eich tocyn yn gynnar bob wythnos, fe allwch chi freuddwydio drwy’r wythnos am yr hyn y byddech chi’n ei brynu.’ (cyfieithiad o eiriau Julie Booth)

‘Os ydych chi eisiau rhywbeth o ddifrif mewn bywyd, mae’n rhaid i chi weithio i’w gael o.  Nawr, byddwch dawel!  Maen nhw ar fin cyhoeddi rhifau’r loteri …’ (cyfieithiad o eiriau Homer Simpson)

Gweddi

Arglwydd,

Gweddïwn dros y bobl hynny sy’n rhoi eu ffydd mewn hap.

Y bobl sy’n gweddïo arnat ti bob wythnos yn gobeithio mai eu rhifau nhw gaiff eu dewis.

Law yn llaw â nhw, helpa ni i sylweddoli fod cyfoeth sy’n dod drwy gamblo yn ddiwerth, ac fel arfer yn ddim mwy na breuddwyd.

Oherwydd dim ond drwy freuddwydio am dy deyrnas a chyflawni dy ewyllys

y ceir gwir gyfoeth.

Trwy Iesu Grist, ein Harglwydd,

Emyn

 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>