Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Y NADOLIG O SAFBWYNT MAIR

gan Helen Bryant


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Ystyried stori’r Nadolig o safbwynt gwahanol.

Paratoad a deunyddiau

 

Gwasanaeth       

  

Mair  Wel am ddiwrnod! Choeliwch chi ddim beth ddigwyddodd. Dydw i ddim yn meddwl y bydd unrhyw un yn coelio. Yn enwedig Joseff. I ddweud y gwir, dydw i ddim yn siwr os ydw i fy hun wedi deall yn iawn eto. (Maen rhewi)

Arweinydd  Allwch chi ddychmygu bod yn lle Mair, dim ond am foment. Mae hi’n gwybod rhywbeth sy’n rhyfeddol ac yn syfrdanol, ond dydi hi ddim yn siwr a fydd unrhyw un yn eich credu.

Ydych chi, ryw dro, wedi bod â rhywbeth mor rhyfeddol i’w ddweud wrth rywun a chithau’n meddwl na fydden nhw’n credu’r hyn sydd gennych i’w ddweud? Efallai eich bod wedi cwrdd â David Beckham ryw dro, ac wedi chwarae pêl-droed efo fo. Neu efallai eich bod wedi digwydd gweld Robert Pattinson neu Angelina Jolie yn rhywle, a’u bod wedi gwenu arnoch chi’n gyfeillgar. Fyddai unrhyw un yn eich credu? Beth fyddai’n rhaid i chi ei wneud i bobl dderbyn bod yr hyn rydych chi’n ei ddweud yn wir? Dangos llun, efallai, neu lofnod?

Mair  Wel, roeddwn i’n eistedd yn y ty yn dawel, yn gwnïo, trwsio rhwyg yn fy ffrog - mae defnydd glas yn anodd ei gael y dyddiau hyn .... Ac yn sydyn, dyma angel yn ymddangos o unman. Ie! Angel!

‘Henffych well,’ meddai’r angel. ‘Y mae’r Arglwydd gyda thi,’ meddai wedyn.

Roeddwn i wedi cael cymaint o syndod, fe ollyngais fy nodwydd. Doedd gen i ddim syniad am beth roedd yr angel yn sôn. A dweud y gwir, roeddwn i wedi dychryn, ac roedd gen i ofn mawr. Fel arfer, rydw i’n un dda iawn am siarad efo pobl, ond y diwrnod hwnnw roeddwn i’n hollol fud. (Maen rhewi)

Arweinydd  Wel, dyna i chi rywbeth sydd ddim yn digwydd bob dydd. Angel yn dod atoch chi i’r ty, yn eich cyfarch, ac y dweud bod yr Arglwydd gyda chi. Hawdd meddwl y byddai hynny’n ddigon i wneud unrhyw un braidd yn ofnus.

Bodau nefolaidd yw angylion, a bodau pwysig iawn hefyd. Fe fydd rhai yn credu bod ganddyn nhw angel gwarcheidiol yn eu hamddiffyn. Roedd Mair yn lwcus iawn i gael angel mor bwysig â Gabriel i ofalu amdani.

Mair  Rwy’n credu bod Gabriel wedi synhwyro fy mod yn ofnus, gan iddo geisio tawelu fy meddwl. (Fe weithiodd i raddau, ond roeddwn i’n meddwl pe bai’r angel yn mynd oddi yno y byddai pethau ychydig yn haws.)

Fe fydd angylion yn aml yn dod fel negeswyr oddi wrth Dduw. Felly, roedd gen i ddiddordeb clywed beth arall oedd gan yr angel i’w ddweud. Ond mae’r hyn a ddywedodd wrthyf wedyn yn fwy rhyfeddol fyth. Rydw i’n siwr na wnewch chi ddim credu beth ddywedodd. Mae’n dweud fy mod i’n mynd i gael babi bach ac mai bachgen fyddai! (Maen rhewi)

Arweinydd  Mae bod yn feichiog yn brofiad arbennig i unrhyw wraig, ac yn yr oes yr oedd Mair yn byw ynddi fe allai fod yn beth peryglus. Roedd llawer o wragedd yn marw wrth roi genedigaeth, a’u babanod hefyd.

Mair  Doeddwn i ddim yn gallu dirnad beth roedd yr angel yn ei ddweud - dydi Joseff a minnau ddim wedi priodi eto - pythefnos i fynd! Fe ddywedodd yr angel y byddai’r Ysbryd Glân yn ymweld â fi. (Maen rhewi)

Arweinydd  Dyma ble mae’r stori’n mynd braidd yn ddryslyd. Mae Cristnogion yn credu bod Iesu’n rhywun arbennig iawn am fod ganddo fam ddynol ond tad sydd ddim yn fod dynol. Cyn i amser ddechrau, hyd byth, yr oedd Iesu gyda Duw. Un Duw sydd, ac mae Iesu’n rhan o Dduw, yr un fath a Duw (fel ‘Mab Duw’ y bydd Cristnogion yn cyfeirio ato). Yna, fe ddaeth i’r ddaear a chael ei eni. Oherwydd bod ei fam, Mair, yn ddynol, mae Iesu’n teimlo’r holl boen a thristwch a llawenydd fel unrhyw fod dynol, am ei fod yn fod dynol llawn. Ar yr un pryd mae’n Dduw llawn hefyd. Cyfeirir at hyn fel yr Ymgnawdoliad. (Dwy natur, un person, dyma sut mae Cristnogion yn cyfeirio at hyn.) Dyna pam y mae’r Nadolig, sy’n ymwneud â genedigaeth Iesu, mor arbennig i Gristnogion.

Mair
  Fe wnes i wrando’n dawel, ac er bod gen i ofn beth fyddai pobl yn ei ddweud, a beth fydden nhw’n ei feddwl, rydw i’n gwybod bod yr Arglwydd gyda fi. Mae Duw o fy nghwmpas ym mhob man, a nawr mae y tu mewn i mi hefyd. Fi yw’r un sydd wedi cael ei dewis, ac er nad ydw i’n haeddu derbyn ei rodd ryfeddol, rydw i’n gwybod fod ganddo ffydd fawr ynof fi ac mae’n fy nhrystio i fagu ei Fab.

Fe ddywedodd yr angel mai Iesu fyddai enw’r babi, ac fe ddywedodd y byddai’n Fab i’r Goruchaf, ac yn frenin mawr am byth. Mae’n fy llenwi â balchder a gobaith a llawenydd. O’r diwedd, fe gaiff fy mhobl eu hachub rhag eu gelynion. Dydi Duw ddim wedi ein hanghofio ni.

Rydw i’n wasanaeth-ferch i’r Arglwydd! (Maen rhewi)

Arweinydd   Roedd Mair wedi dychryn, ond fe ufuddhaodd i Dduw, er ei bod yn gwybod y byddai hyn yn peri poen iddi ar y dechrau. Roedd ganddi ymddiriedaeth lwyr yn Nuw. Caiff Mair ei hystyried yn rhywun arbennig iawn ymysg gwragedd, ac yn aml fe fydd yn cael ei galw’n Fam Duw.

Roedd Mair yn caru Iesu’n hollol ddiamod, gyda’r holl gariad dynol oedd ganddi, ac fe roddodd hi bopeth a allai iddo. Roedd hi’n ferch a oedd yn llawn dewrder ac ymroddiad. Tybed faint ohonom ni fyddai’n penderfynu y byddai’n well i’r angel fynd i chwilio am rywun arall?

Amser i feddwl

Credu yn yr Ymgnawdoliad yw un o’r pethau sy’n gosod Cristnogion ar wahân i bobl sy’n perthyn i grefyddau eraill.  

Pe byddech chi, fel Mair, yn cael eich gorchymyn i wneud rhywbeth sy’n wirioneddol anodd a chostus, sut  y byddech chi’n ymateb?  

Gweddi

Mair Fendigaid, Fam deg,
wedi dy lenwi â chariad at Dduw,
gweddïa drosom ni yn ein holl anghenion.
Gweddïa drosom ni heddiw, a dangos i ni sut i ddilyn
dy ddewrder a’th ufudd-dod di i Dduw.

Emyn

 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>