Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Amser Cynhaeaf Eto?

gan Ronni Lamont


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 3

Nod

Archwilio sut rydyn ni’n defnyddio’n talentau, neu ein doniau.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth   

 1. Wnaethoch chi erioed feddwl bod yr hyn yr ydych yn ei gyflawni yn debyg i gynhaeaf?  Dyma i chi stori sy’n help i chi feddwl am hynny.

  Un tro roedd yna dirfeddiannwr llym.  Aeth i ffwrdd am ychydig amser ar fusnes, felly gadawodd ran helaeth o’i gyfoeth yn nwylo tri o’i weision.  Y darnau arian a oedd yn cylchredeg ar y pryd hwnnw oedd ‘talentau’.  Rhoddodd bum talent i un gwas.  Rhoddodd ddwy dalent i un arall.  Ac i’r olaf, fe roddodd un dalent yn unig.

  Cymerodd y gwas cyntaf ei bum talent a’u buddsoddi yn y farchnad stoc.  Cymerodd yr ail was ei ddwy dalent a’u buddsoddi mewn banc.  Cymerodd y trydydd ei unig dalent; gwnaeth dwll mewn cae a chladdodd hi ynddo.  Nododd yn ofalus ble roedd y twll, fel y gallai ddod yn ôl i gloddio amdani pan fyddai angen gwneud hynny.

  Flwyddyn yn ddiweddarach, dychwelodd y perchennog, a chafodd y tri gwas eu galw ato i’w ariandy.

  Daeth y gwas cyntaf ymlaen ato a dywedodd:  “Fe roesoch bum talent i mi, ac fe wnes i eu buddsoddi yn y farchnad stoc.  Welwch - maen nhw wedi dyblu yn eu gwerth.”  Roedd y tirfeddiannwr wrth ei fodd.  Curodd gefn y gwas a gwahoddodd ef i barti crand yr oedd yn ei gynnal yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

  Daeth yr ail was ymlaen ato a dywedodd. “Fe roesoch ddwy dalent i mi, ac fe wnes i eu buddsoddi yn y banc.  Welwch - maen nhw wedi dyblu yn eu gwerth.’  Roedd y tirfeddiannwr wrth ei fodd.  Curodd gefn y gwas hwn hefyd a’i wahodd i’r parti crand yr oedd yn ei gynnal yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

  Daeth y trydydd gwas ato.  “Rhoesoch un dalent yn unig i mi.  Ond roeddwn i’n gwybod eich bod yn gallu bod yn galed a chreulon, ac roeddwn yn ofni y byddwn yn ei cholli.  Felly dyma fi’n ei chladdu mewn cae: dyma hi i chi.”  A rhoddodd un darn arian digon budr yn llaw'r tirfeddiannwr.

  Gwylltiodd y perchennog nes ei fod yn gynddeiriog dros ben.  “Y gwas diwerth!” gwaeddodd. “Roeddet yn gwybod y gallwn fod yn greulon?  Wel, mi fyddaf felly yn awr - dos allan a phaid byth â dychwelyd i’m ty.’  Gadawodd y gwas ac ni welodd unrhyw un mohono byth wedyn.
 2. Mae’r stori hon y seiliedig ar y syniad bod talent yn debyg i arian.  Rydych chi i gyd yn dalentog, mewn ffyrdd gwahanol.  Mae’n ymddangos fod gan rai ohonoch lawer o dalentau neu ddoniau (enwch rai o’r mabolgampwyr sy’n sêr yn y grwp oedran hwn).  Mae rhai ohonoch yn cadw’ch talentau i chi’ch hun (enwch rhai o’r doniau llai adnabyddus, ond sydd er hynny’n ddoniau gwerthfawr, heb grybwyll enwau y tro hwn).  Ac mae rhai ohonoch yn meddwl nad oes gennych fawr ddim doniau.  Ond mae gan bawb ohonom ryw  fath o dalent neu ddawn.
 3. Ond beth sy’n digwydd os nad ydych chi’n defnyddio’r dalent sydd gennych?  Beth fyddai’n digwydd i David Beckham pe na byddai’n ymarfer?  Pe na byddech chi’n ymarfer eich geirfa Ffrangeg?  Pe na byddech chi byth yn ysgrifennu stori, paentio darlun, neu’n gwneud ffrindiau â rhywun sy’n unig?  Fe fyddech chi’n siwr o golli eich talent, ac yn sicr ni fyddai’n datblygu.
 4. Ar ddiwedd eich cyfnod yn yr ysgol, sut y byddwch wedi datblygu’r talentau a’r doniau y cawsoch eich geni gyda nhw?  Sut y byddech chi’n gallu gweithio i ddatblygu’r talentau sydd gennych yn well?

  A pheidiwch ag anghofio - mae talentau’n fwy na chyraeddiadau academaidd:. Beth am y gallu i helpu?  Beth am y gallu i sirioli pobl eraill?  Neu fod ar gael i’ch ffrindiau? Mae talentau cymdeithasol yr un mor bwysig â rhai academaidd, artistig neu ddoniau ym myd chwaraeon.

  Mae gan bawb ohonom dalent, gadewch i ni ei defnyddio.

Amser i feddwl

Myfyrdod

Ar ddiwedd eich cyfnod yn yr ysgol, sut y byddwch chi wedi gallu datblygu’r gallu a’r doniau y cawsoch chi eich geni â nhw? Sut beth fydd cynhaeaf eich cyflawniad?

Fyddwch chi fel y ddau was cyntaf, a weithiodd ar eu doniau, gan eu hymestyn a’u datblygu?

Neu, a ydych chi’n mynd i gladdu eich dawn, ac y bydd oherwydd hynny’n cael ei gwastraffu?

(Saib)

Gweddi

Gad i mi ddefnyddio fy noniau i’r eithaf:

Gweithio’n galed,

Chwarae ar fy ngorau,

Gan ymestyn a datblygu fy neall,

Fel y gallaf wneud popeth mor dda ag y gallaf,

Ac fel y bydd eraill yn cael budd wrth i mi fod y eu cwmni.

Amen.

Emyn 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>