Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Beth Hoffech Chi Fod?

gan Helen Levesley


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 3/ Cyfnod Allweddol 4

Nod

Meddwl am ein gobeithion ar gyfer y dyfodol.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth        

 1. Mae gen i gwestiwn i chi, ddisgyblion - Beth hoffech chi fod ar ôl i chi adael yr ysgol? Anogwch ymatebion, neu efallai y gallech chi fod wedi holi rhai o flaen llaw, a’u cael i ateb yn gyhoeddus nawr. Fe fyddai’n ddiddorol pe gallech chi ofyn i rai aelodau o’r staff hefyd, fel y gallech chi eu defnyddio fel enghreifftiau.
 2. Mae’r cwestiwn yn un y mae pob un ohonom wedi’i glywed ryw dro, gan nain neu daid, modryb neu ewythr, efallai, ac yn fwy na thebyg gan eich mam neu’ch tad. Efallai eich bod wedi meddwl am y peth eich hun, hefyd.
 3. Mae’r bosib bod yr ateb i’r cwestiwn wedi amrywio, ac mae’n debyg nad yr un fydd yr  ateb ar wahanol adegau yn ystod eich bywyd. Er enghraifft, roedd gen i eisiau bod yn Brif weinidog, neu’n ddawnsiwr bale (gallech awgrymu beth bynnag  oedd eich dymuniad chi yma, os hoffech chi). Ond, athro (neu athrawes) ydw i erbyn hyn. Roedd hynny’n rhywbeth yr oeddwn i wedi’i ystyried ryw dro, ond doeddwn i ddim wedi rhoi fy mryd yn llwyr ar hynny ychwaith bryd hynny. Ond, dyma fi, mewn swydd rydw i’n meddwl sy’n gweddu i mi, ac yn swydd rydw i’n ei mwynhau.
 4. Efallai yr hoffech chi fod yn beldroediwr proffesiynol, i dîm neilltuol (Manchester United/ Chelsea/ tîm lleol), neu’n ganwr pop, yn llawfeddyg, yn ofodwr, actor , cyfreithiwr, neu’n un sy’n darlledu rhagolygon y tywydd. Neu, efallai eich bod eisiau gwneud swydd sy’n ymddangos yn ddigon digyffro, ond sydd er hynny’n swydd hanfodol iawn, fel bod yn bostmon, yn nyrs - neu a feiddia i ddweud - yn athro neu’n athrawes hyd yn oed! Yn fwy na thebyg, fe welwch chi y bydd eich syniadau yn newid wrth ichi dyfu, wrth i chi fagu profiad, ac wrth i chi ddatblygu dealltwriaeth gliriach o beth yw eich cryfderau a’ch gwendidau.
 5. Os mai dyna’ch hanes chi, peidiwch â phryderu! Mae rhai pobl enwog iawn a rhyfeddol iawn wedi dechrau eu gyrfa fel un peth ac wedi newid eu rôl i fod yn gwneud rhywbeth yn ystod eu hoes.

  Darllenydd 1: Dilyn ei dad ym musnes gwaith coed y teulu a wnaeth Iesu Grist, fel saer, i ddechrau. Ond ar ôl iddo gael ei demtio yn yr anialwch, fe wyddai bod llwybr arall iddo. Arweiniodd y llwybr hwnnw at ei farwolaeth ar y groes ac at ei atgyfodiad.

  Darllenydd 2: Muhammad oedd sylfaenydd Islam. Cafodd ei fagu gan ei ewythr, a oedd yn fasnachwr, ac fe ddilynodd Muhammad ei ewythr yn yr un proffesiwn. Daeth yn wr llwyddiannus a chyfoethog. Ond, teimlodd ei fod yn cael ei alw i waith gwahanol wedi iddo gael profiad neilltuol ryw dro mewn ogof, pryd y sylweddolodd bod angen iddo wneud pethau pwysicach.

  Darllenydd 3: Dechreuodd Siddhartha Gautama ei fywyd fel tywysog, ac roedd ganddo bopeth y gallai ddymuno’i gael, yn cynnwys gwraig a mab. Ond roedd yn anfodlon ar ei fyd, ac fe adawodd bopeth o’i ôl a mynd yn Fwda.
 6. Doedd dim un o’r tri yma’n gwybod ar ddechrau eu bywydau beth yn wir fyddai eu hanes wedi iddyn nhw dyfu’n oedolion. Yn wir, wydden nhw ddim yn iawn nes y gwnaethon nhw deimlo eu bod yn cael eu galw. Felly, os na wyddoch chi beth hoffech chi fod ar ôl gadael yr ysgol, peidiwch â phryderu. Anaml iawn y mae unrhyw un yn gwybod yn bendant pa yrfa'r hoffen nhw’i dilyn. Ystyriwch y tair enghraifft y clywsom ni amdanyn nhw nawr, doedd yr un o’r tri yma hyd yn oed yn gwybod beth fyddai eu galwedigaeth. Felly, rydych chi mewn cwmni da.
 7. Ond, os oes rhai ohonoch chi â syniadau pendant ynghylch beth hoffech chi fod, pob hwyl i chi a dymuniadau gorau i chi wrth i chi amcanu at gyrraedd eich nod!  Bydd y gweddill ohonom yn penderfynu pan fyddwn ni’n barod i wneud hynny - ac mae hynny’n wir amdanaf finnau hefyd!!

Amser i feddwl

Meddyliwch am foment am eich gobeithion a’ch breuddwydion eich hunan ar gyfer y dyfodol.

(Saib)

Gweddi

Gad i mi sylweddoli y gallai fy syniadau am y dyfodol newid sawl tro, ac nad yw hynny’n rhywbeth y mae’n rhaid i mi bryderu yn ei gylch.

Gad i mi ddarganfod beth yw fy nghryfderau - bydd y rhain yn dangos i mi lle y gallai fy nyfodol fod.

Gad i mi ddarganfod beth yw fy ngwendidau - bydd y rhain yn dangos i mi lle y gallai fy nyfodol fod.

Gad i mi ddilyn fy mreuddwydion, a’u cyflawni - bydd y rhain yn fy helpu i gyrraedd y dyfodol rwy’n ei ddeisyfu.

Amen.

Emyn

 


Gwasanaethau Uwchradd >>