Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Gwerthwch yr Hyn Oll Sydd Gennych

gan Stuart Kerner

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 3

Nod

Myfyrio ar enbydrwydd materoliaeth.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth        

 1. Gofynnwch i’ch cynulleidfa a welodd un ohonyn nhw stori’n ddiweddar ar y newyddion am ddyn roddodd ei holl eiddo personol ar ocsiwn ar eBay - yn cynnwys ei gartref, ei gar a hyd yn oed ei gyfeillion!

  Penderfynodd Ian Usher, a ymfudodd i Awstralia o’r DU chwe blynedd yn ôl, werthu ei holl fywyd pan chwalodd ei briodas, oherwydd yr oedd ei holl feddiannau yn ei atgoffa o’i wraig.  Roedd cyfanswm ei gasgliad o eitemau yn werth £210,000, ac yn y diwedd fe’u gwerthwyd ar eBay am $399,300 sydd gyfwerth â thua £199.990.

  Dyfynnwyd Usher yn dweud rhywbeth fel, ‘Rydw i’n eithaf plês, ond os ydw i’n onest, roeddwn i’n meddwl y byddai’r cyfan wedi mynd am fwy.  Ond dydw i ddim yn difaru.  Mae beth sydd wedi digwydd, wedi digwydd.’

  Un o’r eitemau yn yr ocsiwn oedd ei gartref tair ystafell wely yn Perth, dinas yng  ngorllewin Awstralia, a phopeth oedd i mewn ynddo, a’i gar, ei fotor-beic, jet-ski ac offer parasiwt.  Gwerthodd hefyd gyflwyniad i’w ffrindiau a chyfle i gymryd ei le fel cynorthwyydd gwerthu mewn siop garpedi.

  Mae Usher yn awr yn cynllunio i fynd i deithio ac mae wedi gosod iddo’i hun 100 o amcanion i’w cyflawni mewn 100 wythnos.  Dywedodd bod rhai o’r amcanion hyn yn fawr, rhai yn fach, a rhai yn bethau yr oedd wedi bod yn chwennych eu gwneud ers tro byd.  Mae ganddo leoedd i ymweld â nhw, anturiaethau i gymryd rhan ynddyn nhw, rhai y mae’n gwybod amdanyn nhw a rhai fydd yn codi ofn go iawn arno.  O’i flaen mae sgiliau newydd i’w dysgu, rhai fydd yn gofyn am ymdrech ac ymarfer.  Ac, o’i flaen, mae llawer o hwyl i’w gael.  Ychwanegodd: ‘Mae hefyd ychydig o bethau yr wyf yn dymuno eu gwneud i helpu pobl eraill.’
 2. Esboniwch fod Ian Usher yn sicr yn ddyn dewr iawn, sydd wedi dangos bod mwy i fywyd na bod yn berchen ar bethau.

  Gofynnwch i’ch cynulleidfa ystyried pa mor werthfawr fyddai eu bywydau pe bydden nhw’n cael eu mesur mewn meddiannau personol.  Ydyn nhw’n berchen ar lawer o bethau - teledu, ffonau symudol, gemau consol a chwaraewyr MP3?  Beth maen nhw’n ei ystyried yw’r pethau mwyaf gwerthfawr?  Ac onid yw pwy ydych chi’n bwysicach na’r hyn sydd gennych chi?
 3. Yn y Testament Newydd, rhoddodd Iesu ateb hollol eglur i’r cwestiwn yn y stori hon.

  Gofynnodd rhyw arweinydd i Iesu, ‘Athro da, beth sydd raid i mi ei wneud i etifeddu bywyd tragwyddol?’

  ‘Pam rwyt ti’n fy ngalw’n dda?’ atebodd Iesu. ‘Does neb yn dda - ond Duw yn unig.  Rwyt ti’n gyfarwydd â’r gorchmynion:  Na wna odineb, na ladd, na ladrata, na ddwg gam dystiolaeth, anrhydedda dy dad a’th fam.’

  ‘Rydw i wedi cadw pob un o’r rhain ers fy mhlentyndod,’ meddai’r dyn.

  Pan glywodd Iesu hyn, dywedodd wrtho, ‘Mae un peth yn dal yn eisiau gennyt ti. Dos a gwertha dy holl eiddo a’i roi i’r tlodion, a bydd gennyt drysor yn y nefoedd.  Yna tyrd, canlyn fi.’

  Pan glywodd hyn, yr oedd yn drist iawn, oherwydd yr oedd ganddo lawer o feddiannau.  Edrychodd Iesu arno a dywedodd, ‘Pa mor anodd yw hi i ddyn cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw!  Yn wir, mae’n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd nac i ddyn cyfoethog i fynd i mewn i deyrnas Dduw.’
 4. Dywedodd rhyw ddyn doeth y dylem garu pobl a defnyddio pethau, nid y ffordd arall.  Dywedodd Iesu hefyd, ‘Gofalwch ymgadw rhag trachwant o bob math, oherwydd er cymaint ei gyfoeth, nid yw bywyd neb yn dibynnu ar ei feddiannau.’

  Ydych chi’n teimlo eich bod weithiau’n rhoi mwy o werth ar bethau nac ar bobl?  Cofiwch fod pethau yn gallu eich cael i lawr, tra bod pobl yn aml yn gallu eich codi.

Amser i feddwl

Mae pobl yn ein cymdeithas yn caru pethau ac yn defnyddio pobl.  Mae pobl wedi arfer cyrraedd lleoedd, dringo ysgolion, a phrynu a gwerthu pethau.  Mae pobl yn cael chwant am bethau ac yn eu chwennych yn yr un modd trachwantus.  O bell ffordd mae’r mwyafrif ohonom yn byw gyda mwy, ond yn eironig ac yn gynyddol, mae ganddyn nhw lai yn y banc ysbrydol ac emosiynol.  Efallai bod gennym geir crand, cartrefi moethus, llawer o declynnau a phethau eraill - mwy na fyddwn ni’n eu defnyddio'r rhan fwyaf o’r amser.  Neu, os byddwn ni’n eu defnyddio i gyd, fe fydd llai o amser gennym i wneud y gwaith ‘mewnol’ arnom ni’n hunain neu berthnasu ag eraill.

Nid yn unig yr ydym yn caru pethau yn ormodol, ond rydym yn dueddol o ddefnyddio pobl yn ormodol hefyd.  Rydym yn aml yn cymryd bod ein perthnasau agosaf yno ar ein cyfer, ac yn eu cymryd yn ganiataol.  Rydyn ni i gyd yn caru’n teuluoedd, ond pa mor aml y byddwn yn eu gwerthu er mwyn ein hanghenion ein hunain?

Carwch bobl:

Defnyddiwch bethau:

Gweddi

Arglwydd, rhyddha ni oddi wrth bob chwant a’n hobsesiynau i fod yn berchen meddiannau.

Gad i ni dy chwennych di yn unig fel ein hunig drysor.

Helpa ni i wneud defnydd da o fendithion materol sy’n dod o’th law di,

fel y gallwn eu defnyddio’n elusennol, er gogoniant i ti ac er lles eraill.

Amen. 

Emyn 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>