Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Pwy Ydych Chi?

gan Helen Levesley

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Meddwl am bwy sy’n gosod ein safonau, ac a ydyn ni’n bod yn deg â ni ein hunain?

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth        

 1. Gwrandewch ar y disgrifiadau, a meddyliwch pa un o’r rhain ydych chi debycaf iddo neu iddi.

  (a) Miss neu Mr Perffaith – rhaid i bopeth rydych chi’n ei wneud fod yn gywir ac yn iawn. Mae eich gwaith yn hynod o daclus – os gwnewch chi gamgymeriad, rydych chi’n dechrau eto. Os oes rhywbeth yn mynd o’i le, rydych chi’n gofidio, hyd yn oed os does dim y gallwch chi ei wneud am y peth.

  (b) Miss neu Mr Plesio Pawb Arall – rydych chi bob amser yn ymwybodol o beth mae pobl eraill yn ei feddwl ohonoch chi. Ydyn nhw’n fy hoffi i? Ydw i wedi gwneud y peth iawn? Os nag ydw i, sut bydd pobl yn fy marnu i neu’n ymateb i mi?

  (c) Miss neu Mr Alla i Ddim yn Credu ’mod i wedi Gwneud y Camgymeriad Hwnnw  – rydych chi’n gorwedd yn effro yn eich gwely yn ystod y nos yn pryderu am yr holl gamgymeriadau a wnaethoch chi. Ac rydych chi’n mynd dros yr hyn ddylech chi fod wedi’i wneud yn y sefyllfa, yn hytrach na meddwl am y pethau eraill a wnaethoch chi.
 2. Rwy’n sicr y gallwch roi eich hunan yn un o’r categorïau hyn, ac efallai bod rhai ohonoch chi yn gyfuniad o dipyn bach o bob un o’r pethau hyn. Fe wn i fy mod i, beth bynnag, ac rwy’n sicr bod llawer un arall o staff yr ysgol hefyd yr un fath!
 3. Fe hoffwn i chi feddwl am foment ynghylch beth sy’n eich gwneud chi’n debyg i’r tri chymeriad yma. Ai pwysau neu ddisgwyliadau o gyfeiriad pobl eraill? Ai dylanwad y cyfryngau neu rywbeth oddi allan, fel pobl enwog yr hoffech chi gopïo’u patrwm ymddygiad? Er enghraifft, does dim ond angen i ni edrych rhwng cloriau cylchgronau er mwyn gallu gweld pa fath o ddillad y dylem ni fod yn eu gwisgo’r tymor yma, neu pa fath o golur neu ddeunyddiau trin gwallt y dylem ni fod yn eu prynu, pa fwydydd y dylem ni fod yn eu bwyta neu pa ddiet y dylem ni fod yn ei dilyn, a pha faint y dylem ni fod!
 4. Nid yn unig pwysau ynghylch sut ‘y dylem ni fod’ sydd arnom ni; mae pwysau arnom ni hefyd i ‘wneud yn dda’. Mae’n debyg eich bod wedi teimlo hynny droeon yn ystod eich gyrfa yn yr ysgol. Efallai bod rhai ohonoch wedi sefyll arholiadau pwysig yn ystod y tymor diwethaf: yn achos rhai ohonoch, mae’n bosib mai dyma eich profiad cyntaf o sefyll arholiadau, ac i rai eraill efallai bod yr arholiadau rheini wedi bod y rhai pwysicaf erioed i chi eu sefyll - a bod eich dyfodol yn dibynnu ar ganlyniadau’r rhain. Os ydych chi’n meddwl fod peth fel hyn yn dod i  ben unwaith rydych chi wedi tyfu’n oedolyn, mae arnaf ofn nad yw hynny’n wir. Fe fyddwch chi’n parhau i feddwl ydych chi wedi cael swydd iawn, allwch chi gael car, ty, gwyliau...? Allwch chi ddal ati, a bod cystal â theulu’r Jonesiaid i lawr y ffordd?
 5. Ond, os gwnawn ni oedi am foment ac anwybyddu’r holl ddylanwadau allanol hyn, rwy’n meddwl y byddem yn sylweddoli mai’r unig rai sy’n rhoi’r pwysau mawr arnom ni ydym ni ein hunain. Ie, y llais bach hwnnw yng nghefn ein meddyliau sy’n ein hatgoffa’n barhaus ein bod wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, neu wedi dweud rhywbeth oedd ddim yn iawn, neu ein bod heb ateb y cwestiwn iawn.
 6. Mae Cristnogion yn credu mai cyfres o fyfyrdodau a gawn yn y Bregeth ar y Mynydd (gwelwch Mathew pennod 5), myfyrdodau am bobl y mae Duw yn eu hystyried yn arbennig - ‘y rhai sy’n wyn eu byd’. Mae Iesu’n ein dysgu’n bendant iawn bod popeth yn dechrau gyda ni ein hunain fel unigolion. Mae’n dweud wrth Gristnogion, y dylen nhw ddechrau gyda nhw’u hunain, ac edifarhau os ydyn nhw eisiau adnabod Duw yn iawn, fel arall does dim byd yn cyfrif.

  Ond, nid yw Duw’n rhoi pwysau ar bobl i fod yn berffaith. Yn wir, fe dreuliodd Iesu lawer o’i amser gyda phobl yr oedd cymdeithas yn eu gwrthod a phobl a oedd yn amherffaith. Felly beth mae’n ceisio’i ddweud, beth yw’r neges yma?
 7. Mae Iesu’n dweud bod Cristnogion - neu efallai ei fod yn golygu’r rhan fwyaf o bobl - yn debyg i halen ac i olau. Maen nhw’n puro ac yn arwain pobl; ni ddylai pobl guddio’u goleuni a’u doniau; ac fe ddylech chi ddangos y goleuni hwnnw sydd gennych chi i ddechrau gyda chi eich hunan.
 8. Felly, gan gymryd eich hunan i ystyriaeth, a phan fydd y llais bach hwnnw’n eich atgoffa am y pethau rheini nad oedd yn berffaith, neu’r pethau rheini nad oedd yn plesio pobl, neu efallai yn eich atgoffa am y peth bach dibwys hwnnw a aeth o’i le, mae’n bwysig gwaredu’r llais hwnnw a’i ddallu gyda’r goleuni. Mae’n bwysig i chi roi taw ar y cleber diddiwedd sydd y tu mewn i chi. Nid yw hynny’n hawdd, ond mae Iesu’n dweud beth bynnag fyddwch chi’n ei wneud, mae’n llwyddiant personol ac arbennig i chi eich hun, does dim gwahaniaeth am neb arall.

  Hyd yn oed os nad ydych chi wedi cyrraedd perffeithrwydd, neu heb blesio’r bobl iawn, rydych chi wedi gwneud beth sydd orau i chi eich hunan – rydych chi wedi dechrau â chi eich hunan. Ac efallai mai chi eich hunan yw’r un anoddaf ei blesio.

Amser i feddwl

Myfyrdod

Treuliwch ychydig o amser yn meddwl am unrhyw lwyddiannau a daeth i’ch rhan yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Oeddech chi’n hapus neu’n siomedig gyda’r canlyniadau rheini?

Beth ddywedodd eich ffrindiau ac aelodau eich teulu wrthych chi am y canlyniadau?

Wnaethoch chi eich gorau?

Gweddi

Dduw, rho’r sirioldeb i mi dderbyn y pethau na allaf eu newid,

Y dewrder i newid y pethau sy’n bosib,
A’r doethineb i wybod y gwahaniaeth.

Amen.

(Addasiad o Weddi Sirioldeb gan Reinhold Niebuhr)

Emyn

 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>