Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Rhywbeth o Ddim Byd

gan Helen Redfern


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 3

Nod


Dangos i’r myfyrwyr fod gennym bob amser rywbeth i’w gynnig, waeth pa mor fach yw’r peth hwnnw.

Gwasanaeth

        

 1. Pe bai clyweliadau X Factor yn cael eu cynnal yn (eich tref chi) ar gyfer eich grwp oedran, sawl un ohonoch chi fyddai’n ymgeisio?

  Pe bai Britain’s Got Talent yn dod i (eich tref chi), pwy fyddai’n mynd draw i’r clyweliad?

  Pe bai David Beckham eisiau sefydlu academi pêl droed yma yn (eich tref chi), pa rai ohonoch chi fyddai’n mynd am dreial?
 2. Mae rhai ohonoch chi yn dda iawn am ganu, neu’n meddu ar ddawn arbennig i ddiddannu, neu yn rhagori wrth chwarae pêl-droed.  Ond nid yw hyn yn wir am y rhan fwyaf ohonom.  Bydd rhai ohonoch chi yn eistedd yna gan deimlo nad ydych chi’n dda iawn am wneud dim byd yn arbennig.  Does dim penodol allwch chi ei wneud yn dda.  Does gennych chi ddim i’w gynnig.
 3. Doedd gan y ddynes yn ein stori heddiw ddim byd o gwbl, ychwaith.  Mae’r stori yn dod o 2 Brenhinoedd 4.1-7.

  Roedd ei gwr wedi marw ac wedi ei gadael hi â dyledion anferth.  Doedd ganddi hi ddim i fyw arno, heb sôn am fod ag arian dros ben i dalu dyledion ei gwr.  Roedd y dynion a oedd yn gofyn am yr arian yn bygwth mynd â’i meibion oddi wrthi fel caethweision os nad oedd hi’n gallu talu.  Dyna sefyllfa anobeithiol roedd hi’n ei hwynebu!

  Nid oedd budd-daliadau ar gael, na chanolfan Cyngor ar Bopeth bryd hynny.  Yn ei hanobaith, aeth y ddynes at un o ddynion Duw, dyn o’r enw Eliseus, am gymorth.  Yn ddiddorol, wnaeth o ddim rhoi iddi’r hyn oedd hi ei angen i ddatrys y broblem.  Gwnaeth ef iddi edrych ar yr hyn oedd ganddi hi, a sut gallai hi ei ddefnyddio.

  Gofynnodd iddi: ‘Dywed wrthyf, beth sydd gennyt yn dy dy?’

  Roedd o fel petai eisiau ei helpu hi i helpu ei hunan.  Atebodd y ddynes, ‘Nid oes gan dy lawforwyn ddim yn y ty ond ystenaid o olew.’

  Pa werth allai fod mewn ystenaid (jar) o olew?  Allai hi ddim coginio dim byd heb gynhwysion eraill.  Beth ar y ddaear allai hi ei wneud ag ef?  Doedd dim posib iddi gael yr arian ac achub ei bechgyn rhag caethwasiaeth, gan mai dim ond jar o olew oedd ganddi!  Ond dywedodd Eliseus wrthi am gasglu jariau gwag gan ei chymdogion a dechrau arllwys yr olew o’i jar hi i’r llestri gwag.

  Mae’n rhaid bod pawb oedd o’i chwmpas yn meddwl ei bod hi’n wallgof.  Mae’n rhaid ei bod hi wedi cymryd llawer o ddewrder i fynd ymlaen â’r cynllun.  Er hynny, fe wnaeth hi yn union fel roedd Eliseus wedi ei ddweud, ac yn wyrthiol, roedd hi’n gallu llenwi’r holl jariau ag olew.  Fe allai hi wedyn eu gwerthu nhw, talu’r arian oedd yn ddyledus gan ei gwr, a byw ar y gweddill.

  Roedd ganddi hi fymryn bach; dim byd, bron iawn.  Ond pan ddechreuodd ei ddefnyddio, fe ddaeth yn rhywbeth mwy, ac fe fu’n ateb i’w phroblem.
 4. Weithiau, fe allwn ni deimlo yn union fel y ddynes hon, a meddwl nad oes gennym unrhyw beth i’w roi.  Ond, mae gan bawb ryw allu neu’i gilydd, waeth pa mor fach yw hwnnw.  Mae gofyn bod yn ddewr i ddefnyddio’r ychydig sydd gennym, oherwydd ein bod ni’n ofni y bydd pobl yn chwerthin am ein pennau.  Ond, wrth i ni ddechrau defnyddio a datblygu ein doniau bychan, fe allan nhw dyfu yn rhywbeth anhygoel, yn union fel yr ystenaid o olew.

Amser i feddwl


Gadewch i ni gymryd ychydig o amser i fyfyrio ar y galluoedd a’r nodweddion cadarnhaol sydd gan bob un ohonom.

(Saib)

Gadewch i ni feddwl nawr am sut gallwn ni ddefnyddio popeth sydd gennym er mwyn gwneud daioni.

(Saib)

Gwrandewch ar eiriau’r weddi hon, a gwnewch hi yn weddi i chi eich hun os hoffech chi.

Gweddi

Dduw,

Diolch i ti am y doniau rwyt ti wedi eu rhoi i mi.

Helpa fi i weld gwerth ym mhopeth rydw i’n ei wneud.

Helpa fi i ddefnyddio popeth sydd gen i.

Help fi i annog pobl eraill i ddefnyddio eu doniau yn gadarnhaol, er mwyn gwneud daioni.

Diolch i ti ein bod ni, gyda dy gymorth di, yn gallu troi dim byd yn rhywbeth.

Amen.

Emyn

 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>