Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

WEDI DRYSU MEWN CLYMAU

gan y Parch. Alan M. Barker

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2

Fersiwn Saesneg

Nod

Annog agwedd gadarnhaol tuag at anawsterau a phroblemau.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

  1. Dangoswch yr esgidiau rhedeg, a gofynnwch, ‘Ydych chi ryw dro, wedi teimlo fel pe byddech chi’n glymau i gyd?’ Ychwanegwch at y sgwrs trwy awgrymu sefyllfaoedd fel y rhai canlynol:

efallai eich bod wedi ceisio gwneud gwaith neilltuol ryw dro, a chithau’n methu’n glir â gwybod sut i fynd ati i’w wneud;

efallai bod rhywbeth wedi achosi pryder i chi, a chithau’n methu rhoi eich pryderon mewn geiriau - mae dywediad yn Saesneg i ddisgrifio pan fydd rhywun yn methu mynegi ei hun - ‘tongue-tied’;

efallai eich bod yn teimlo’n nerfus am rywbeth yn yr ysgol, ac mae teimlad y tu mewn i chi sy’n debyg iawn i’r careiau yma, yn llawn clymau.

  1. Eglurwch fod adegau pan fydd pawb ohonom yn teimlo fel hyn weithiau - hyd yn oed yr athrawon a’r arweinwyr yng nghymuned yr ysgol!
  1. Meddyliwch am y ffaith ei bod yn cymryd llawer o amser, gofal ac amynedd i ddatod careiau sydd wedi clymu fel y rhain. Mae’r un peth yn wir am ein hofnau a’n pryderon. Efallai y bydd angen i ni rannu ein pryderon a’n problemau gyda rhywun arall, a gofyn iddyn nhw am rywfaint o help.
  2. Pwy sy’n dda am ddatod clymau? Croesawch unrhyw gynigion, a rhowch gyfle i un neu ddau o’r plant, ac un o’ch cydweithwyr efallai, i fynd ati’n dawel i geisio datglymu’r careiau.

Yn y cyfamser, soniwch mor falch ydych chi fod rhywun wedi cynnig helpu, achos doeddech chi DDIM yn gallu eu hagor o gwbl! Knot yw’r gair Saesneg am gwlwm, sy’n cael ei sillafu gyda ‘k’ ar ddechrau’r gair. Mae gair not arall hefyd sy’n cael ei sillafu heb y ‘k’ - ‘not’, pan fyddwch chi efallai DDIM yn gallu gwneud rhywbeth, ‘I just can NOT do this!’ Ac mae’r pethau dydyn ni ddim yn meddwl ein bod yn gallu eu gwneud yn tueddu i’n dal ni’n ôl yn aml. Eglurwch, pan fydd problem anodd yn ein hwynebu, fe fyddwn ni’n aml yn  dweud:

- ‘alla i DDIM gwneud hyn’, neu ‘wna i DDIM llwyddo’;

- fe allwn ni fod yn ddig wrth wynebu sefyllfa neilltuol, ac weithiau fe fyddwn ni’n dweud, ‘ddylai hyn DDIM bod wedi digwydd’;

- neu’n waeth na hynny, efallai y byddwn ni’n dweud rhywbeth fel yma wrthym ein hunain ‘dydw i DDIM yn ddigon da’.

  1. Er mai NOTS gwahanol yw’r agweddau negyddol hyn, o’u cymharu â’r KNOTS gyda’r llythyren ‘k’ , maen nhw hefyd yn bethau sy’n ein rhwystro rhag symud ymlaen - fel y careiau clymedig. Y ffordd gyntaf i ddatrys problem llawn clymau tynn yw trwy ddatod rhai o’n clymau meddyliol. Mae agwedd bositif a dyfalbarhad yn hanfodol er mwyn datrys problemau a datod clymau!
  2. Cyfeiriwch yn ôl at yr esgidiau rhedeg. Sut mae’r rhai a gynigiodd eich helpu’n gyrru ymlaen gyda’r gwaith o ddatod y clymau? Rhowch ganmoliaeth iddyn nhw, neu anogaeth i ddal ati, beth bynnag fydd yn briodol. Pwysleisiwch yr agwedd gadarnhaol sydd wedi’i hamlygu. Gwahoddwch gymuned yr ysgol i feddwl eto am y brawddegau negyddol y gwnaethoch chi eu nodi’n gynharach. A dewch i gasgliad ar derfyn eich trafodaeth trwy annog pawb i feddwl yn gadarnhaol wrth geisio ymdopi â gwahanol fathau o glymau.

Amser i feddwl

Gwahoddwch bawb i ymlacio wrth wrando ar gerddoriaeth dawel.

Gadewch i ni lacio clymau unrhyw bryderon

sy’n ein blino, yn ein rhwystro

ac yn ein dal yn ôl . . .

Gadewch i ni newid yr agweddau negyddol

sy’n ein dal yn ôl,

a dweud wrthym ein hunain,

‘Rydw i YN gallu . . . Rydw i YN mynd i wneud hyn . . .

Fe ddylwn i wneud hyn, YN BENDANT . . .’

Cadwch mewn cof eich bod yn rhywun arbennig,

ac mae gan bob un ohonom rywbeth arbennig i’w gyfrannu

at fywyd cymuned yr ysgol –

cymorth a chyfeillgarwch, syniadau ac egni.

Ceisiwch gael gwared â’r agweddau negyddol

wrth i ni gofio sut y bydd pob un ohonom yn gallu dysgu rhywbeth newydd heddiw,

amdanom ein hunain ac am eraill,

am fywyd ac am Dduw.

Gadewch i ni adrodd gweddi Gristnogol gadarnhaol sy’n dweud:

‘Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy yr hwn sydd yn fy nerthu i.’

Beth allwch chi ei wneud, a beth ddylech chi ei wneud heddiw?

Beth fyddwch chi’n anelu at ei gyflawni heddiw?

Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>