Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

PAWB YN DISGWYL AM RYWBETH

gan Gill O’Neill

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Fersiwn Saesneg

Nod

Cyflwyno’r Adfent fel cyfnod o ddisgwyl a pharatoi.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth  

 1. Arhoswch nes bydd yr ysgol gyfan wedi dod at ei gilydd, a’ch cydweithiwr wedi esbonio eu bod yn disgwyl i chi gyrraedd (gwelwch yr adran Paratoad a  deunyddiau). Barnwch pa mor hwyr y dylech gyrraedd – nid oes angen i’r amser fod yn hwy na munud neu ddau.

  Wrth i chi gyrraedd, ymddiheurwch i’ch cydweithiwr, ac yna ymddiheurwch yn helaeth i’r gynulleidfa, gan bwysleisio’r geiriau, ‘Mae’n ddrwg iawn gen i fy mod i wedi’ch cadw chi i aros. Dwi’n gobeithio eich bod yn barod am y gwasanaeth erbyn hyn.’
 2. Gofynnwch i’r plant feddwl am y cyfnod hwn o’r flwyddyn. Eglurwch fod Cristnogion yn cofio am wahanol ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â bywyd Iesu ar wahanol adegau o’r flwyddyn. Maen nhw’n rhoi  enwau arbennig ar yr adegau hyn: er enghraifft, adeg geni Iesu (y Nadolig); ei farwolaeth a’i atgyfodiad (y Pasg). Rydyn ni’n sôn am y pwyntiau penodol hyn fel ‘y calendr Cristnogol’. Ac mae gan y cyfnod o bedair wythnos sy’n arwain at y Nadolig, adeg geni Iesu, ei enw arbennig ei hun: yr Adfent.

  Esboniwch fod Adfent yn gyfnod o ddisgwyl am ddyfodiad Iesu, ac yn gyfnod o baratoi ar gyfer dathlu ei enedigaeth.

  Dywedwch wrth y plant y bydd llawer ohonyn nhw, a llawer o’u rhieni, yn brysur iawn yn ystod mis Rhagfyr yn gwneud nifer o bethau i baratoi ar gyfer y Nadolig. Gofynnwch i’r plant pa dasgau y maen nhw’n feddwl a ddylai ymddangos ar eich rhestr o bethau i’w gwneud. Ysgrifennwch y rhain ar y siart troi/OHT neu gofynnwch i wirfoddolwr ysgrifennu ar eich rhan. Er enghraifft, cardiau i’w hysgrifennu; prynu anrhegion; pacio anrhegion; gwneud cacen; gosod addurniadau; llenwi hosan Nadolig; canu carolau.
 3. Yn awr, dywedwch wrth y plant fod pobl cyn amser Iesu Grist yn paratoi ar gyfer dyfodiad Iesu ymhell cyn iddo gyrraedd. Doedden nhw ddim yn gwybod pryd, ymhle, na sut y byddai’n cyrraedd, ond roedden nhw wedi dechrau paratoi. Trowch at eich ail siart.

  Gofynnwch i’r plant allan nhw feddwl am unrhyw dasgau oedd gan y rhai sy’n cael eu henwi ar y rhestr i’w gwneud, er mwyn paratoi ar gyfer dyfodiad Iesu? (Efallai y bydd gofyn i chi eu helpu gyda’r Proffwydi.) Er enghraifft:

  Y Proffwydi:                    Dweud wrth bobl sut roedd Duw eisiau iddyn nhw fyw.
  Yr Angel Gabriel:            Cyhoeddi newydd da i Mair ei  bod yn mynd i gael babi bach arbennig.
  Mair:                               Gofalu amdani ei hun, a’r babi roedd hi’n ei gario, a pharatoi ar gyfer genedigaeth y babi.
  Joseff:                             Gofalu am Mair a pharatoi ar gyfer yr enedigaeth.
  Ioan Fedyddiwr:             Cael ei eni! Ac yn ddiweddarach cyhoeddi gwaith arbennig Iesu.
 4. Wedi i chi gwblhau’r rhestr, dywedwch wrth y plant, yn ogystal â pharatoi ar gyfer pob peth arall yn ymwneud â’r dathlu, fod gofyn i ni hefyd baratoi ein hunain. Sut y gallwn ni wneud hynny?

  Os yw amser yn caniatáu, adroddwch ddameg y morwynion call a’r morwynion ffôl o Feibl i blant (Mathew 25.1-13). Esboniwch fod hon yn stori am baratoi ar gyfer dyfodiad y Brenin, yn union fel mae Cristnogion yn paratoi ar gyfer y Nadolig. Mae llawer ohonom, waeth beth yw ein crefydd, yn paratoi ar gyfer cyfnod gwyliau’r Nadolig.
 5. Gorffennwch trwy atgoffa pawb eu bod wedi gorfod disgwyl amdanoch chi ar ddechrau’r gwasanaeth – rydych chi’n gobeithio y bydd hyn yn help iddyn nhw wrth gofio thema’r Adfent o ddisgwyl a bod yn barod.

Amser i feddwl

Gweddi

Annwyl Dduw,
Rydym yn diolch i ti am gyfnod arbennig yr Adfent,
sy’n gyfnod arbennig o ddisgwyl a pharatoi.
Helpa ni, wrth i ni fynd ati i baratoi,
i ddod o hyd i amser i feddwl am y rhodd a gawsom yn Iesu,
y rhodd a roddaist ti i ni ar y Nadolig cyntaf hwnnw.


Emyn

 

 


Gwasanaethau Cynradd >>