Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

CYMRYD Y CLOD

gan Brian RadcliffeAddas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Caiff y myfyrwyr eu hannog i ystyried mân gymeriadau stori’r Nadolig, a meddwl am sut y mae neges y Nadolig yn effeithio ar bob un ohonom.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth    

 1. Dychmygwch mai chi yw cyfarwyddwr ffilm deledu sy’n ymwneud â stori´r Nadolig.  Pa gymeriadau fyddech chi’n eu dewis i actio’r prif rannau?

  Gofynnwch am awgrymiadau: y cymeriadau amlwg fyddai Mair, Joseff, y bugeiliaid, y doethion, Herod, gwr y llety, etc.

  Ydyn ni wedi cofio am bob cymeriad sy’n cyfrif? Ys gwn i?
 2. Mae’r Fonesig Judi Dench yn un o actorion benywaidd mwyaf enwog Prydain. Efallai eich bod chi’n fwyaf cyfarwydd â hi fel M yn y ffilmiau James Bond diweddaraf. Mewn erthygl i gylchgrawn, mynegodd ei phryder ynglyn â datblygiad diweddar mewn darlledu dramâu teledu. Roedd yn disgrifio’r modd y mae’r glodrestr (credits) - hynny yw, rhestr o enwau’r actorion, yr ysgrifenwyr, y cyfarwyddwyr a’r technegwyr wnaeth lunio’r ddrama - yn aml yn anodd ei darllen oherwydd yr arfer y dyddiau hyn i symud, ar ôl eiliad neu ddwy, o’r sgrin lawn i sgrin ranedig, er mwyn hysbysu’r bennod nesaf, neu’r rhaglen sydd i ddilyn. 

  Pa enwau sy’n dod gyntaf, ac sy’n cael eu gweld ar y sgrin lawn?  Yn amlwg, enwau’r sêr, yn  cynnwys ei henw hi ei hun.  Weithiau, fe welir enw’r cyfarwyddwr hefyd, os yw ef neu hi´n ddigon pwysig. Pa enwau sydd yn ymddangos tuag at ddiwedd y rhestr ac sydd yn anodd eu darllen? Enwau’r technegwyr, yr ymchwilwyr, y rhedwyr, y rheolwyr safle, criw coluro ac adeiladwyr y set, ac ati. Eto i gyd, mae eu cyfraniad nhw yr un mor bwysig â chyfraniad y sêr. Ni ellir fod wedi gwneud dim heb eu sgiliau, eu hamser a’u hymdrech nhw.
 3. Gadewch i ni fynd yn ôl at stori’r Nadolig. Yn naturiol ddigon mae’r ffocws ar y prif gymeriadau sy’n portreadu dyfodiad Duw fel dyn ym mherson Iesu Grist.  Mae Mair a Joseff yn ganolog fel rhieni. Mae’r bugeiliaid a’r doethion yn taflu goleuni ar natur ryfeddol y baban newydd-anedig.  Herod yw’r drwg yn y caws.  Ond beth am y rhai hynny oedd yn y cefndir?

  Oedd gan wr y llety wraig, ac a oedd hi yn bresennol ar adeg y geni?
  A oedd gan y doethion fachgen a oedd yn edrych ar ôl eu camelod? Tybed a gafodd hwnnw rhyw gipolwg sydyn ar y doethion yn cyflwyno’r anrhegion i Iesu, heb iddyn nhw wybod? Dychmygwch yr olygfa am funud. 
  Fe fyddai yno hefyd wrth gwrs ymwelwyr eraill â Bethlehem, yr holl bobl eraill a gafodd eu galw i fod yn rhan o’r cyfrifiad Rhufeinig.  Tybed gawson nhw sgwrs efo Joseff a Mair ar eu ffordd?


A oedd y llety’n llawn o bobl fel y rhain, rhai efallai a oedd yn hapus ar ôl cael gorffwys a chael diferyn neu ddau o win wedyn?
Beth am y siopwyr, yn brysur yn gneud ceiniog neu ddwy o elw ar draul y torfeydd o ymwelwyr a oedd wedi dod i’r ddinas?
Dychmygwch y milwyr Rhufeinig ar ddyletswydd, a dychmygwch filwyr y brenin Herod ymhellach ymlaen yn cael y dasg o lofruddio pob bachgen bach o dan flwydd oed yn y dref ar orchymyn y brenin.  Wnaethon nhw glywed côr yr angylion yn canu, neu weld y seren yn sefyll uwchben y preseb?


A wnaeth cri'r baban bach newydd-anedig ddeffro’r cymdogion? Allai digwyddiad mor bwysig byth fod wedi digwydd heb i hynny gael effaith ar fwy nag un o sêr y sioe.  Dydyn nhw ddim ymhlith y rhai blaenllaw yn y glodrestr, ond tybed pa ran wnaethon nhw ei chwarae yn y ddrama?

 

Amser i feddwl

Beth amdanom ni? Mae Cristnogion yn credu bod y Nadolig yn gwneud gwahaniaeth i’r byd. Mae’n ymwneud â Duw yn dod i’r byd ym mherson Iesu. Daeth i’r byd, nid yn unig ar gyfer yr ymgeiswyr amlwg: y ficeriaid a’r offeiriaid a’r gweinidogion, y bobl sy’n mynd i’r eglwysi a’r capeli, ac ati. Mae Cristnogion yn credu bod y gwir fod Duw wedi dod i’r byd yr ydym i gyd yn byw ynddo, a’i fod yn byw yma gyda ni, ochr yn ochr â ni.  Mae’n byw ochr yn ochr â’r rhai sy’n credu ynddo ac mae’n byw ochr yn ochr hefyd â’r rhai sydd ddim hyd yn hyn yn credu ynddo. Mae’n byw ochr yn ochr â’r rhai hynny sy’n cael y clod a’r rhai hynny y mae eu henwau’n ymddangos yn fach ar y glodrestr.

Mae neges y Nadolig ar gyfer pawb ohonom.

Treuliwch funud yn ystyried y pethau canlynol. Efallai yr hoffech eu troi yn weddi:

Byddwch yn ddiolchgar am y Nadolig a’r cyfan yr ydych yn ei fwynhau yn ystod yr adeg hon o’r flwyddyn.

Byddwch yn edifeiriol am anghofio weithiau am y stori sydd yng nghanol y dathliadau Cristnogol.

Lluniwch gynllun i weithredu ar rai o’r materion sydd wedi amlygu eu hunain yn y gwasanaeth heddiw. 

Efallai y gallech chi gael gafael ar Feibl a darllen y fersiynau o stori’r Nadolig ynddo, fesul un.

Darllenwch yn ofalus ac yn ystyriol.  Meddyliwch eich bod chi yno.

 

Emyn neu Gerddoriaeth

Fe allech chi wrando ar y gân ‘What if God was one of us’ gan Joan Osborne (ar gael ar YouTube).


Gwasanaethau Uwchradd >>