Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

DYDD LLUN Y FELAN

(21 Ionawr 2013) 

gan Helen Bryant


Addas ar gyfer yr Ysgol  gyfan

Nod

Meddwl am y diwrnod a nodir gan rai fel diwrnod gwaethaf y flwyddyn.

Paratoad a deunyddiau  

Gwasanaeth

        

 1. Chwaraewch y gân ‘Blue Monday’ gan New Order wrth i’r myfyrwyr ddod i mewn i’r gwasanaeth.

  Teitl y gân glywsoch chi wrth ddod i mewn i’r gwasanaeth heddiw yw ‘Blue Monday’, yn cael ei chanu gan New Order. Mae heddiw, dydd Llun yr wythnos lawn olaf o fis Ionawr, weithiau’n cael ei alw’n Ddydd Llun y Felan, neu ‘Blue Monday’ - hynny yw, mae pobl yn dweud mai hwn yw’r diwrnod mwyaf digalon o holl ddyddiau’r flwyddyn gyfan.

  Fe gafodd yr honiad hwn ei wneud am y tro cyntaf gan Dr Cliff Arnall, a feddyliodd am y syniad fel rhan o ymgyrch gyhoeddusrwydd ar gyfer cwmni teithio. Er ei fod wedi cael ei fynegi bod yr awgrym yn ddiystyr, heb ei sylfaenu ar ddim ystadegau credadwy, mae'r syniad wedi taro cloch gyda'r dychymyg poblogaidd. Ac fe allwch chi ddeall pam.
 2. Tybed a wnaeth unrhyw un ohonoch deimlo ychydig yn isel pan wnaethoch chi godi o'ch gwely bore heddiw? Mae'n fis Ionawr, mae'n dywyll ac yn oer ac yn wlyb (addaswch os yw'r diwrnod yn un mwyn a chlir!).

  Efallai bod rhai ohonoch yng nghanol eich arholiadau modwlar.

  Mae'r Nadolig wedi hen fynd heibio a'r gwyliau nesaf yw gwyliau hanner tymor, sydd ddim am rai wythnosau eto.

  Efallai bod gennych ryw synnwyr o fethiant oherwydd nad ydych wedi llwyddo i gadw at eich addunedau Blwyddyn Newydd - dydyn nhw ddim o ddifrif yn parhau am flwyddyn gyfan, ydyn nhw?

  Mae biliau mis Ionawr wedi dechrau cyrraedd, ac efallai bod eich teulu'n sôn am yr angen i wneud arbedion yn dilyn gwariant y Nadolig.
  Does gen i ddim amheuaeth y gallwch chi i gyd feddwl am gant o resymau pam fod y dydd hwn yn gallu bod yn ddigalon, pe byddai ddim ond am y ffaith ei bod yn ddydd Llun!
 3. Felly, sut gallwn ni geisio cael gwared a’r syndrom dyddiau'r felan mis Ionawr, neu hyd yn oed ddydd Llun y felan?

  Mae'n ddiddorol ein bod yn galw teimladau trist yn ‘the blues’. Mae'r gair yn Saesneg yn rhoi'r syniad o rywun sydd ychydig yn llwyd o gwmpas ei dagell, yn dydi? Ac mae'n ffaith wir yn ein cymdeithas y gallwn yn aml deimlo nad ydyn ni'n ddigon da, yn ddigon cyflym, yn ddigon deallus, nac yn ddigon cyfoethog, i lwyddo.

  Mae'n bwysig i bob un ohonom i gael rhywfaint o bersbectif.

  Ond beth, yn benodol, allwn ei wneud?

  -  Ystyriwch: Beth ydych chi wedi ei wneud, neu beth allech chi ei wneud a fyddai'n gyflawniad i chi? Nid i’r person sydd agosaf atoch chi, na'r bobl sy'n byw i lawr eich stryd, ond chi. Beth ydych chi wedi ei wneud, neu beth allech chi ei wneud er mwyn gosod sialens i chi'ch hun? 

  -  Gall y gerddoriaeth ar ddechrau'r gwasanaeth roi syniad i chi. Dewiswch un gân yr ydych chi’n ei hoffi'n fawr iawn, cân sy'n gwneud i chi deimlo'n fodlon a hapus. Rhowch hi ymlaen, a chynyddwch y sain, ac ar bob cyfrif, canwch. Canwch mor uchel ag y gallwch chi. Does dim rhaid i chi boeni sut lais sydd gennych chi, neu a oes rhywun yn eich clywed chi.

  -  Efallai y byddech yn hoffi dawnsio wrth i chi ganu. Symudwch o gwmpas; dawnsiwch fel pe byddai neb arall yno. Byddwch yn rhyfeddu beth fydd hyn yn ei wneud i chi.

  -  Neu fe allwch chi fynd allan a gwneud ychydig o ymarfer. Rhedwch o gwmpas! Meddyliwch am Phoebe in Friends, sydd yn rhedeg yn llawen fel plentyn bach. Rydym yn aml yn treulio cymaint o amser yn poeni am sut rydyn ni’n edrych a sut rydyn ni'n ymddangos i eraill, fel ein bod yn methu â mwynhau ein hunain, ac yn anghofio am yr hyn y gall ein cyrff ei wneud.

  -  Meddyliwch am yr holl bethau sy'n rhaid i chi fod yn ddiolchgar amdanyn nhw.

  -  Trowch y pethau negyddol yn bethau cadarnhaol. Peidiwch â meddwl, ‘Mae amser hir tan y gwyliau nesaf’, ond meddyliwch fel hyn, ‘Mae gen i benwythnos o'm blaen yn fuan’, neu, ‘Mae gen i un o fy hoff wersi heddiw.’

  -  Stopiwch feddwl am y pethau na allwch chi eu gwneud a chanolbwyntiwch ar yr hyn yr ydych chi’n gallu ei wneud. Does neb yn gallu bod yn dda ymhob peth.  Mae cael gwared ar y felan i raddau yn ymwneud â deall beth yw ein cyfyngiadau, a hefyd ynghylch bod yn ymwybodol bod ein nodau yn rhai personol. A wnaethoch chi ddeffro'r bore 'ma gyda dannodd? Na? Yna mae hynny'n fonws. A wnaethoch chi lwyddo gwneud i rywun wenu, neu wneud i rywun chwerthin? Yna, mae hynny'n fonws i chi ac iddyn nhw.
 4. Mae'n beth hawdd cael ein llethu â phethau negyddol: Onid yw hi'n oer, ac yn wlyb? Mae Ionawr yn ddiflas!

  Sylwch ar y ffordd y mae'r byd naturiol yn ymateb i'r tywydd oer. Er bod llawer ym myd natur yn gaeafgysgu, mae hynny'n bod er mwyn iddo adnewyddu. Adeg o drawsffurfiad a newid yw Ionawr, er nad ydych o reidrwydd yn gallu gweld hynny'n digwydd.

  Felly, peidiwch â gweld heddiw fel ‘Ddydd Llun y Felan’ gyda'r syniad ei fod yn ddigalon, ond fel dydd Llun gydag wybren las lachar ddigwmwl. Ewch i’r afael â heddiw gyda dwy law a'i wneud yn ddydd Llun sy'n gwrth-ddweud ei enw.

Amser i feddwl

Yn y gwasanaeth hwn, a oes yna awgrym sydd wedi gosod sialens i chi?

Mae'r grym yn eich dwylo chi. Ewch allan a gwnewch i'r dydd fod yr hyn y gall fod, nid yr hyn y gall fod wedi bod.

Gweddi

Arglwydd Dduw,

helpa fi i gymryd heddiw, Dydd Llun y Felan, a'i wneud yn un o'r dyddiau Llun gorau eto.

Emyn

I ddiweddu, fe allech chi wrando ar y gân agoriadol, ‘Blue Monday’ gan New Order unwaith eto.


Gwasanaethau Uwchradd >>