Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

BUDDUGOLIAETH ‘GOOGLE EARTH’! 

gan Ronni Lamont

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 4/ Cyfnod Allweddol 5

Nod

Defnyddio stori Saroo Munshi Khan er mwyn meddwl am ddyfalbarhad a phwysigrwydd y teulu. 


Paratoad a deunyddiau  

 Gwasanaeth         

 1. Arweinydd  Pe byddech chi'n gwybod eich bod wedi cael eich mabwysiadu pan oeddech chi’n blentyn, pa mor bell fyddech chi'n fodlon mynd i ddarganfod eich teulu biolegol? Gwrandewch ar y stori wir hon.
 2. Darllenydd  Cefais fy ngeni yn India, ac roedd fy nheulu yn dlawd iawn. Mor dlawd yn wir fel nad oedden ni'n mynd i'r ysgol - roedd fy nau frawd hyn, Guddu and Kullu, yn gweithio i gynnal ein mam, fy chwaer fach Shekila a mi.

  Arweinydd  Treuliodd Guddu ei ddyddiau’n chwilio am sborion ar drenau a fyddai’n teithio o le i le. Byddai'n mynd ar drên a byddai'n chwilio ym mhob man arni am dameidiau o fwyd y byddai'n gallu eu rhannu, neu bethau y byddai'r teithwyr wedi eu gadael ar eu hôl ac y byddai'n gallu eu gwerthu. Weithiau byddai'n cael hyd i ddarnau o arian! Ond oherwydd bod y trenau'n aml yn teithio'n bell, byddai i ffwrdd o gartref am ddyddiau lawer.

  Darllenydd  Un diwrnod, pan oeddwn i’n bump oed, aeth Guddu â mi gydag ef.  Fe wnaethon ni neidio ar drên lleol oedd â chut ieir arni. Fe wnaethon ni stwffio'r wyau hynny i fyny'n crysau, ond yna fe welodd y gwarchodwyr ni, ac fe gawsom ni ein gwahanu. Er na allwn i ddarllen nac ysgrifennu, fe allwn i gofio'r ffordd yn ôl adref, ac fe gerddais ar draws y ddinas ar ben fy hun, gyda'r wyau nad oedd wedi torri.

  Fe ddechreues i deithio ymhellach oddi cartref yng nghwmni Guddu.

  Un noson, fe aethon ni i'r orsaf i weld beth fydden ni'n dod o hyd iddo. Fe wnaethon ni deithio am ddwy awr, ac yna roedd hi'n nos, felly fe wnaethon ni ddal y trên adref, ac fe wnes i syrthio i gysgu.

  Y diwrnod wedyn, pan wnes i ddeffro, roedd y trên yn parhau i deithio. Doedd dim sôn am Guddu. Roeddwn i ar fy mhen fy hun - heb arian, heb fwyd, a dim syniad i ble roedd y trên yn mynd. Wyddwn i ddim ychwaith beth oedd enw'r dref roeddwn i'n byw ynddi.  Roeddwn i'n bum mlwydd oed ac ar goll yn llwyr.

  Arweinydd  Yn y diwedd, fe gafodd Saroo ei hun yn y ddinas enfawr, Calcutta. Am wythnosau, fe deithiodd i mewn ac allan o'r ddinas, yn gobeithio y byddai'n cael hyd i'r ffordd adref ond ni lwyddodd. Yn y diwedd, cafodd ei hun mewn canolfan plant, yng ngofal Cymdeithas Indaidd ar gyfer Nawdd a Mabwysiad. 

  Yn y cartref plant amddifaid, cafodd Saroo ddillad glân a'i ddysgu sut i ddefnyddio cyllell a fforc. Yn y diwedd, cafodd ei fabwysiadu gan John a Sue Brierley, cwpl oedd yn byw yn Tasmania, Awstralia. Fe wnaethon nhw roi cartref cariadlon iddo a gofalu'n dyner amdano. Fe aeth i'r brifysgol a dechrau gweithio ar gwmni gwefan ei rieni.

  Darllenydd  Eto, roeddwn yn gwybod fod gen i deulu arall yn rhywle, fy nheulu biolegol. Felly, fe wnes i benderfynu ceisio dod o hyd iddyn nhw.

  Arweinydd  Mae India yn wlad enfawr, ac ni wyddai Saroo hyd yn oed enw ei dref enedigol. Ond fe wyddai'n fras faint gymerodd y trên i gyrraedd Calcutta. Ac felly, gan ddefnyddio lluniau ar ‘Google Earth’, fe ddechreuodd edrych ar ysgubiad o gylch y teithiau trên, gan edrych ar nodweddion y trefi gwahanol.

  Darllenydd  Ac yna, fe welais i'r lle! Yr afon gyda rhaeadr, y seidins trên, y bont a'r tanc diwydiannol - roedden nhw'n gyfarwydd i mi – roedden nhw’n sillafu’r gair ‘cartref’. Roeddwn i'n gwybod mai hwn oedd y lle. Fe gefais hyd i glipiau fideos ar 'YouTube' ac yna grwp 'Facebook' o'r dref.

  Arweinydd 
  Yn y diwedd, 25 mlynedd ar ôl iddo adael, cafodd Saroo ei hun yn ôl yn India. Teithiodd i'r dref, yna rhedodd i'w hen gartref.  Ond doedd ei fam ddim yno.

  Darllenydd  Fe wnes i gyfarfod â dyn mewn oed, ac roedd yn adnabod fy mam! Roedd hi wedi dod yn Fwslim ac wedi newid ei henw, ac roedd hi wedi symud ty. Fedrwn i ond prin siarad fy mamiaith, ond rywfodd roedd o wedi deall pwy oeddwn i'n chwilio amdani!

  Arweinydd  Cafodd Saroo ei arwain gan y dyn i dy cyfagos. Cododd gwraig oedrannus ei golygon i fyny, gwelodd Saroo, a'i gymryd i'w breichiau, dan grio.

  Cafodd Saroo ei ail-gyflwyno i'w deulu biolegol, dair blynedd ar ôl iddo ddechrau chwilio amdano.

Amser i feddwl

Beth ydych chi'n ei werthfawrogi fwyaf?

Eich ffrindiau? Eich teulu? Eich ffôn newydd? Eich lle yn yr ysgol?

Pa mor werthfawr yw eich teulu i chi? Cymaint fel eich bod yn chwilio amdanyn nhw am dair blynedd?

Gweddi

Arglwydd Dduw,

diolch i ti am deuluoedd –

teuluoedd biolegol

teuluoedd mabwysiedig

teuluoedd meithrin

llys-deuluoedd –

yr holl bobl sy'n gofalu amdanom, a'r

rhai rydyn ni’n eu caru.

Helpa ni bob amser i fod yn werthfawrogol

o'r bobl sy'n ein caru ni, ac sy'n gofalu amdanom ni.

Emyn

 


Gwasanaethau Uwchradd >>