Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Adlewyrchiadau

Beth fyddwn ni’n ei weld pan fyddwn ni’n edrych yn y drych?

gan Helen Levesley

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Meddwl am rinweddau cadarnhaol.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Meddyliwch yn ôl i’r amser y gwnaethoch chi edrych yn y drych gyntaf bore heddiw.  Mae’n bosib nad dyna eich gwedd orau erioed, ond fe fyddai wedi bod yn adlewyrchiad teg o sut roeddech chi’n edrych ar y pryd, heb gribo eich gwallt, heb olchi eich wyneb, ac yn achos rhai o’r merched hyn, efallai, cyn i chi roi eich colur.  Fe allech chi, o bosibl, weld tebygrwydd rhyngoch chi a’ch rhieni, eich brodyr neu chwiorydd; a byddai rai ohonom wedi sylwi ar y rhychau ar ein hwynebau!  Rydw i’n gwybod fy mod i’n edrych yn wahanol iawn pan fyddaf newydd ddeffro o gymharu hynny â’r hyn welwch chi yn awr!

  Fe hoffwn i ofyn am help pedwar gwirfoddolwr. (Dewiswch nhw nawr, neu gofynnwch i’r pedwar rydych chi wedi’u dewis o flaen llaw i ddod ymlaen.)
 2. Yr hyn yr hoffwn i chi ei wneud yw edrych yn y drych a disgrifio un peth rydych chi’n ei weld.  Er enghraifft, ‘Mae fy llygaid yn frown,’ neu ‘Rydw i’n gwisgo sbectol.’ (Rhowch amser i’r myfyrwyr roi eu sylwadau.)
 3. Rydw i’n gwybod nad oes gen i ddrychau i bawb allu gweld eu hunain, ond fe hoffwn i chi feddwl am eich adlewyrchiad eich hun a chanolbwyntio ar un peth rydych chi’n gwybod sydd yno.
 4. Beth mae eich adlewyrchiad yn ei ddangos i chi?  Os ydym yn edrych mewn drych, yr hyn sy’n cael ei adlewyrchu yw sut rydym yn edrych.  Pa liw yw ein llygaid, beth yw steil ein gwallt, neu a yw dilledyn yn gweddu i ni ai peidio?  Gall ein hadlewyrchiad wneud i ni deimlo’n wych, neu fe allai wneud i ni fod yn hunan feirniadol.
 5. Yn llyfrau Harry Potter, mae Drych Erised yn adlewyrchu popeth rydych chi’n ei ddymuno, neu eisiau iddo ddigwydd.  Mae Harry, a gollodd ei rieni pan oedd yn faban, yn gweld eu llun nhw yn y drych.  Mae Ron, sy’n ysu i lwyddo, yn gweld ei hun yn ennill y gwpan Quidditch ac yn dod yn brif fachgen.

  Dyna ddrych ffantastig, i ddangos i ni beth rydym yn gwirioneddol ddyheu amdano, i adlewyrchu ein gwir ddymuniadau.  Beth fyddai’r drych yn ei ddangos i chi?  Buddugoliaeth yn y byd chwaraeon, llwyddiant academaidd, y teulu yn uno?  Yn anffodus, myth yw hwn, a dim ond rhan o ddychymyg J. K. Rowling.
 6. Pan rydym yn edrych ar ddrych, rydym yn aml yn gweld pethau nad ydym yn eu hoffi amdanom ein hunain.  Fe fydd y rhai sydd ag anhwylder fel anorecsia yn edrych arnyn nhw eu hunain ac yn gweld ffigwr tew, pan mai dim ond croen ac esgyrn sydd yno, mewn gwirionedd.  Fe fydd y rhai sydd â syniad isel ohonyn nhw eu hunain, neu lefel isel o hunan-barch, yn gweld rhywun nad ydyn nhw’n eu hoffi.  Yn aml, gall drychau ddangos i ni yr union beth nad ydym eisiau ei weld.
 7. Er hynny, gadewch i ni droi yn awr at yr hyn na all y drych ei ddangos i ni.  Rydw i’n mynd i basio’r drych i fy mhedwar gwirfoddolwr, a’r tro yma maen nhw’n mynd i feddwl am rywbeth cadarnhaol amdanyn nhw eu hunain, rhywbeth na ellir ei weld yn y drych.  Rhywbeth sy’n cael ei adlewyrchu i eraill.  Er enghraifft, ‘Rydw i’n gymwynasgar,’ neu ‘Rydw i’n gwneud i bobl chwerthin,’ etc.

Amser i feddwl

Meddyliwch yn dawel pa nodweddion cadarnhaol sydd gennych chi, sy’n cael eu hadlewyrchu fel mewn drych i bobl eraill.  Yn y Beibl, mae Paul yn dweud ein bod ni’n gweld pethau’n bwl trwy ddrych yn y byd hwn, ac y gall pethau weithiau fod yn aneglur.  Mae’n siarad am deyrnas nefoedd, ond rydw i’n meddwl y gallwn ni gymryd ei neges, a’i defnyddio heddiw.  Weithiau, rydym yn gweld yr hyn rydym eisiau ei weld yn y drych, boed hynny’n bethau rydym yn eu hoffi neu ddim yn eu hoffi. Rydym angen gweld y ddelwedd sy’n cael ei hadlewyrchu i ni ac i bobl eraill – sef yr unigolyn unigryw.

Yn yr un darn, mae Paul hefyd yn dweud y byddwch chi’n gweld yn glir rhyw ddydd.  Pan fyddwch chi’n defnyddio’r drych yn y bore, rydw i’n gobeithio na fyddwch chi’n canolbwyntio ar yr hyn y gallwch chi ei weld yn unig.  Meddyliwch am y pethau cadarnhaol sydd gennych chi y tu mewn i chi, na ellir eu gweld, ond sy’n cael eu hadlewyrchu i bobl eraill.  Rhinweddau fel y rhinweddau cadarnhaol sy’n ein galluogi ni i wneud i bobl eraill chwerthin, sy’n ein gwneud ni’n ffrind da, neu’n frawd neu’n chwaer, neu’n ferch neu fab, neu athro neu ddisgybl cariadlon.

Gweddi

Caniatâ i mi weld y cadarnhaol yn y drych, yn ogystal â’r pethau nad ydw i’n eu hoffi,

a bod yn ymwybodol fod rhai pethau y gallaf eu newid, a phethau eraill na allaf eu newid.

Dysg fi i gydnabod fod y pethau rwy’n feirniadol yn eu cylch yn gallu bod yn rhywbeth y bydd rhywun arall yn ei hoffi amdanaf.

Caniatâ i mi fod yn gadarnhaol ynghylch fy adlewyrchiad - yr un y gallaf ei weld, a’r un na allaf ei weld.

Caniatâ i mi edrych ar y drych wyneb yn wyneb, a hoffi’r hyn rydw i’n ei weld,

a mynd â hynny gyda mi i’r diwrnod sydd o’m blaen.

Amen.

 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>