Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Aros, Rwyt Ti Wedi Fy Nghadw i Aros

gan Helen Levesley

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Cyflwyno’r syniad fod Adfent yn golygu bod Cristnogion yn aros am rywbeth.

 Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Bydd dau ddarllenydd yn dechrau’r gwasanaeth:

  Darllenydd 1: (Yn edrych ar ei oriawr/ei horiawr, yn tapio ei droed/ei throed, yn edrych yn flin, yn ochneidio, yn cerdded yn ôl ac ymlaen.)

  Darllenydd 2: (Yn cyrraedd o’r diwedd, yn dod i mewn yn hamddenol ac yn codi ei law/ei llaw.) Helo!

  Darllenydd 1: O, rwyt ti wedi penderfynu cyrraedd o’r diwedd!

  Darllenydd 2: Mae’n ddrwg gen i – ydw i’n hwyr?

  Darllenydd 1: Wyt, rydw i wedi bod yn aros yma am hydoedd!!

  Darllenydd 2: Wir?  Doeddwn i ddim yn gallu cofio faint o’r gloch oeddet ti wedi ei ddweud.  Mae’n siwr ei bod hi werth aros am bethau da!!

  (Y ddau yn aros yn eu hunfan.)
 2. Arweinydd:  ‘Rydw i wedi bod yn aros yma am hydoedd!!’  Sawl gwaith ydych chi wedi dweud hynny?  Rydw i’n siwr y gallwch chi feddwl am fwy nag un achlysur, ac mae’n bosib bod un neu ddau o’ch athrawon wedi dweud hynny wrthych chi ryw dro neu’i gilydd, hefyd.
 3. Daw’r darllenwyr yn fyw eto.

  Darllenydd 1: Rydw i’n teimlo’n llawn cyffro!!

  Darllenydd 2: Fe wn i – a finnau.  Dydw i’m yn gallu aros o gwbl!!

  Darllenydd 1: Mi fydd parti Jeni yn anhygoel!!!  Mi gawn ni gymaint o hwyl.  Mi fydd DJ a phob math o bethau eraill yno.

  Darllenydd 2: Mae’n teimlo fel bod y parti yn bell iawn i ffwrdd.  Mi fyddwn i wrth fy modd petai’r amser yn mynd ynghynt, ond bydd popeth arall yn ymddangos yn ddiflas iawn ar ei ôl.  Beth fyddi di’n ei wisgo?

  Darllenydd 1: Rydw i’m yn gwybod.  Mi fydd yn rhaid i mi feddwl am hynny.  Mi fydd o’n barti gwych.

  (Y Darllenwyr yn cerdded oddi ar y llwyfan, yn parhau i drafod y parti.)
 4. Arweinydd: Rydw i’n siwr eich bod chi i gyd wedi teimlo felly ryw dro, hefyd.  Yr un digwyddiad rydych chi wedi bod yn edrych ymlaen amdano yw’r un sydd yn ymddangos i lawer fel na fydd byth yn cyrraedd.

  Mae pwysigrwydd y digwyddiad hwnnw bron iawn yn meddiannu eich bywyd.  Dyna’r cyfan allwch chi siarad amdano.  Mae eich meddwl yn crwydro’n ôl at y digwyddiad hwnnw neu’r peth hwnnw pan rydych chi’n gwybod y dylech chi fod yn canolbwyntio ar bethau eraill.  Mae’n ymddangos bod cymaint i’w wneud cyn y digwyddiad, hefyd.  Paratoi, penderfynu beth i’w wisgo, sut fyddwch chi’n cyrraedd yno – cymaint o bethau i’w trefnu!
 5. Mae Cristnogion yn teimlo felly yn ystod tymor yr Adfent, tymor sy’n cychwyn ddechrau Rhagfyr ac yn gorffen â Gwyl y Nadolig.  Ond am beth y mae Cristnogion yn disgwyl?

  Y Nadolig, yn amlwg!  Ond hefyd, mae’r un a gyrhaeddodd ar y Nadolig yn rhan hanfodol o ddeall pan fod tymor yr Adfent yn gysylltiedig ag aros, ac aros am rywbeth da.  Mae’r Adfent yn ymwneud â bod yn amyneddgar.  Mae’n para am bedair wythnos!  Sut mae’n teimlo pan fyddwch chi’n aros am rywbeth rydych chi wedi bod ei eisiau ers talwm?

  Efallai bod y Nadolig yn enghraifft dda i chi?  Rydych chi’n mwynhau treulio amser gyda’ch teulu, ac rydych chi’n cyffroi wrth feddwl am anrhegion.  Mae’n bosib bod eich canlyniadau TGAU neu ganlyniadau arholiadau eraill yn rhywbeth rydych chi wedi bod yn disgwyl amdanyn nhw, neu ganlyniadau arholiad cerdd neu ddawns.  Gellir cymharu’r rhain i gyd â’r aros a’r disgwyl y mae Cristnogion yn ei wneud yn ystod yr Adfent.
 6. Mae Cristnogion yn defnyddio’r Adfent i gyfrif at enedigaeth Iesu.  Mae Cristnogion yn credu mai Iesu oedd y Meseia, neu’r un dewisedig.  Mae’n gyfnod pwysig iawn iddyn nhw, mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol.

  Mae’n gyfnod o aros, edrych i mewn arnoch chi eich hunan ac edrych ymlaen.  Mae’n ymwneud ag edrych yn ôl dros y flwyddyn ddiwethaf ac ystyried sut rydych chi wedi ymddwyn.  Sut mae pethau wedi mynd i chi, ac a ydych chi wedi gwneud popeth oeddech chi eisiau ei wneud?  Ac yn achos Cristnogion, ydyn nhw wedi dilyn eu ffydd a gwneud yr holl bethau iawn y mae Duw wedi gofyn iddyn nhw eu gwneud?
 7. Felly, pan fyddwch chi’n agor y ffenestri ar eich calendr Adfent – rwy’n siwr fod gan bob un ohonoch chi galendr, pa un ai oes siocledi ynddo ai peidio – peidiwch â meddwl mai dim ond cyfri’r dyddiau nes y cewch chi eich anrhegion ydych chi.  Cofiwch ei fod yn amser i fyfyrio a meddwl am y flwyddyn a aeth heibio.  Yn ogystal, meddyliwch pam fod calendrau Adfent yn cael eu defnyddio: maen nhw’n dysgu Cristnogion fod aros, disgwyl a pharatoi lawn mor bwysig, os nad yn bwysicach, na’r digwyddiad ei hunan.

Amser i feddwl

Gweddi

Caniatâ i mi sylweddoli beth yw pwysigrwydd aros, a pham ei bod hi’n aml yn well bod yn amyneddgar.

Dysga fi i baratoi fy hun ar gyfer digwyddiadau a ddaw, a dysga fi i ddeall gwerth myfyrio.

Yn ystod Adfent eleni, dysga fi i aros, waeth bynnag pa mor gyffrous yw’r digwyddiad rwy’n aros amdano.

Amen.

 


Gwasanaethau Uwchradd >>