Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

Beth yw Ystyr yr Adfent?

gan Helen Redfern

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 3

Nod


Deall beth yw ystyr yr Adfent drwy gysylltu senarios ein byd ni heddiw ag adnodau o naratif y Nadolig cyntaf.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

       

Yng ngolwg y rhan fwyaf o bobl, mae Adfent yn golygu agor ffenestr ar galendr a bwyta siocled bob dydd.  Efallai y bydd rhai pobl sy’n mynychu eglwys neu gapel yn cysylltu’r Adfent â goleuo cannwyll arbennig bob Sul tan y Nadolig.  Ond beth yw ystyr yr Adfent mewn gwirionedd?

Allweddair: A = Aros

Drama (fel plentyn bach gyda chalendr Adfent

Ydi hi’n Nadolig heddiw?  Mam, Mam, pa bryd y bydd hi’n ddydd Nadolig?  Pa rif drws ga’ i agor heddiw?  Dim ond rhif 3?  Beth am y lleill?  Pa bryd y ca’ i agor rhif 4?  Rydw i’n teimlo mor gyffrous.  Rydw i’n methu aros!  Mam, Mam, fydd hi’n ’Ddolig fory? 

Cwestiwn 

At beth rydych chi’n edrych ymlaen fwyaf y Nadolig hwn?

Adnod

600 mlynedd cyn geni Iesu, roedd pobl Israel wedi cael eu halltudio.  Dan orthrwm ac yn dioddef, roedden nhw’n aros yn eiddgar am gael eu gwaredu.  Roedden nhw’n edrych ymlaen yn eiddgar iawn at gael Gwaredwr.

Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr; y rhai a fu'n byw mewn gwlad o gaddug dudew a gafodd lewyrch golau. (Eseia 9.2)

 

Allweddair: D = Dewisiadau

Drama (fel hen wraig yn y dref)

’Sgwn i beth fedra i ei gael yn anrheg i Maldwyn eleni?  Dydw i ddim yn gallu penderfynu.  Beth am hosanau?  Mae pawb yn hoffi cael pâr o sanau.  Rhai gwlân neu rai cotwm?  Pa liw?  Mae ’na gymaint o ddewis, a chymaint o bethau i’w penderfynu.  A dim ond dechrau pethau ydi hynny.  Lle ddylwn i fynd i ddathlu diwrnod Nadolig?  Pryd ddylwn i agor yr anrhegion?  A ddylwn i wylio araith y Frenhines, neu fynd i gysgu am ychydig?  Mae fy mhen i’n troi dim ond wrth feddwl am hyn i gyd.

Cwestiwn

Beth yw’r penderfyniad anoddaf fyddwch chi’n gorfod ei wneud y Nadolig hwn?

Adnod

Pan glywodd y bugeiliaid am enedigaeth Iesu, roedd ganddyn nhw benderfyniad anodd.  Oedden nhw i fod i aros gyda’u defaid a bwrw ymlaen â’u gwaith, neu fentro gadael popeth a mynd i chwilio am y baban?

‘Gadewch inni fynd i Fethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr Arglwydd amdano.’ (Luc 2.15)

 

Allweddair: F = ’Fory

Drama (fel gwraig ty dan bwysau

Mae gen i gymaint i’w wneud cyn iddyn nhw gyrraedd, ’fory. John, tyrd i gael gwared â’r hen bapurau ’ma – ffiw!  Peidiwch â’m camddeall i.  Rydw i wrth fy modd pan fydd pobl yn galw draw i’n gweld ni.  Ond Carwyn a Siwan -  mae ty Carwyn a Siwan fel pin mewn papur.  Maen nhw hyd yn oed yn cribo carped yr ystafell fyw!  Ac mae ein ty ni mor anniben, o’i gymharu â’u ty nhw. Wn i ddim fydda i wedi cael rhyw lun o drefn ar y ty ’ma erbyn y dôn nhw fory .  (Cloch y drws yn canu, a’r wraig yn edrych allan trwy’r ffenest.) O’r mawredd!  Maen nhw yma - wedi cyrraedd heddiw - roeddwn i’n meddwl mai fory roedden nhw’n dod!  John, John, mi fydd yn rhaid i ti fynd atyn nhw.  Dydw i ddim yn barod.  Dydw i ddim wedi gwneud fy ngwallt, dydw i ddim wedi hyd yn oed ymolchi a newid.  O mae golwg arnaf fi!  John, John, ble’r wyt ti?

Cwestiwn

Beth sydd orau gennych chi – mynd i ymweld â rhywun, neu groesawu ymwelwyr?

Adnod

Y Nadolig cyntaf hwnnw, fe gafodd y baban Iesu ddigon o ymwelwyr.  Tybed sawl un ohonom ni fydd yn cael amser i droi at stori’r Nadolig eleni?

Daethant i’r ty a gweld y plentyn gyda Mair ei fam; syrthiasant i lawr a’i addoli. (Mathew 2.11, Ymweliad y Seryddion)

 

Allweddair: E = Edrych ymlaen

Drama (fel merch fach yn ymweld â Siôn Corn)

Wel, fy enw i ydi Sioned, ac rydw i’n chwech oed.  Beth ydw i ei eisiau y Nadolig yma?  Wel, Siôn Corn, dyna i chi gwestiwn da.  Rydw i eisiau pâr o esgidiau sglefrio Barbie, maint 2, a dol Baby Expressions, gyda’r holl bethau sy’n mynd gyda hi, wrth gwrs.  Rydw i angen gwisg Tywysoges newydd a CD Hannah Montana.  Mae’n siwr y ca’ i ychydig o gemau ar gyfer y PlayStation, a dillad newydd i’w gwisgo ar y diwrnod ei hun.  Beth wyt ti’n feddwl “nesaf”?  Siôn Corn, dydw i ddim wedi gorffen eto!

Cwestiwn

Beth fyddech chi’n hoffi ei gael y Nadolig yma?

Adnod

Cyn i Iesu gael ei eni, roedd yr Iddewon yn disgwyl am waredwr cryf, brenin a fyddai’n dod mewn gogoniant grymus.  Roedd y doethion yn disgwyl dod o hyd i frenin newydd-anedig.  Ond cafodd y brenin hwn ei eni mewn stabl i rieni normal a syml iawn.  Nid yr hyn y gallai unrhyw un fod wedi ei ddisgwyl!

‘Ble mae’r hwn a anwyd yn Frenin yr Iddewon?  Oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad, a daethom i’w addoli.’ (Mathew 2.2)

 

Allweddair: N = Newyddion

Drama (fel dyn yn eistedd wrth fwrdd yn bwyta ei frecwast ac yn darllen papur newydd)

Beth ddywedaist ti, Cariad?  Wedi cael llythyr gan bwy?  Y Jonesiaid?  O na, nid un arall o’r taflenni newyddion Nadolig ’na.  Na, dydw i ddim eisiau ei ddarllen.  Na, does gen i ddim llawer o ddiddordeb clywed am y llawdriniaeth gafodd Joni ar fawd ei droed.  Na, dydw i ddim eisiau gwybod am lwyddiannau Jeni yn ei arholiadau bale, ychwaith.  Newyddion, newyddion. (Yn codi’r papur newydd)  O diar! Does dim o hwn yn newyddion mewn gwirionedd.  Rydw i wedi cael llond bol o’r newyddion drwg sydd yn y papurau yma, a’r newyddion da yn y taflenni newyddion ’na.  Ble mae’r newyddion da go iawn y dyddiau yma?

Cwestiwn

Pwy sydd â newyddion da i’w rannu gyda mi? 

Adnod

Roedd gan yr angylion newyddion da ar gyfer y bugeiliaid ar y bryn hwnnw dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl.  A hyd heddiw, mae Cristnogion yn credu bod genedigaeth Iesu yn newyddion da i bawb ohonom.

‘Peidiwch ag ofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i’r holl bobl: ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw’r Meseia, yr Arglwydd.’ (Luc 2.10–11)

 

Allweddair: T = Trysor

Drama (fel gwraig yn agor blwch bychan

O, Cariad, alla i ddim credu’r peth.  Wyt ti wir wedi prynu hwn i mi?  Mae o mor brydferth.  A ti ddewisodd hwn dy hun?  Mae o’n dlws ofnadwy.  Diolch, diolch!  ’Dw i’n dy garu di!

Cwestiwn

Beth yw’r anrheg gorau gawsoch chi erioed?

Adnod

Mae Cristnogion yn credu mai’r anrheg gorau erioed oedd Iesu yn dod i’r ddaear i fod yn Dduw gyda ni.  Maen nhw’n gweld genedigaeth Iesu fel anrheg gan Dduw.  Fe ddywedodd Paul, un o’r awduron Cristnogol cynnar:

Diolch i Dduw am ei rodd anhraethadwy! (2 Corinthiaid 9.15).

Amser i feddwl


Gweddi  

Dduw hollalluog,

Rydym yn diolch i ti am dymor yr Adfent:

amser i baratoi ein hunain,

amser i ddyheu,

amser i fwynhau ein disgwyliadau.

Rydym yn gweddïo dros y rhai sy’n arswydo wrth feddwl am y Nadolig,

ac nad ydyn nhw’n edrych ymlaen ato o gwbl.

Helpa ni i gymryd ein hamser yn ystod yr Adfent i fyfyrio ar enedigaeth Iesu

a beth allai hynny ei olygu i ni ac i’r rhai sydd o’n cwmpas ni heddiw.

Amen.

AROS

DEWISIADAU

FORY

EDRYCH YMLAEN

NEWYDDION

TRYSOR 

Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr; y rhai a fu'n byw mewn gwlad o gaddug dudew a gafodd lewyrch golau. (Eseia 9.2)

‘Gadewch inni fynd i Fethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr Arglwydd amdano.’ (Luc 2.15)

Daethant i’r ty a gweld y plentyn gyda Mair ei fam; syrthiasant i lawr a’i addoli. (Mathew 2.11)

‘Ble mae’r hwn a anwyd yn Frenin yr Iddewon?  Oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad, a daethom i’w addoli.’ (Mathew 2.2) 

‘Peidiwch ag ofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i’r holl bobl: ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw’r Meseia, yr Arglwydd.’ (Luc 2.10–11)

Diolch i Dduw am ei rodd anhraethadwy! (2 Corinthiaid 9.15)

 


Gwasanaethau Uwchradd >>