Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

ADFENT AC ESEIA

gan Helen Bryant


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan (Ysgol Eglwys)

Fersiwn Saesneg

Nod

Ystyried proffwydoliaeth Eseia am y Meseia.

Paratoad a deunyddiau  

Gwasanaeth

 1. Darllenydd: ‘Llais un yn galw, “Paratowch yn yr anialwch ffordd yr Arglwydd, unionwch yn y diffeithwch briffordd i’n Duw ni.” ... ’ (Eseia 40.3)

  Arweinydd: Dyna eiriau’r proffwyd Eseia. Un o broffwydi’r Hen Destament oedd Eseia, ac roedd yn byw tua 2700 o flynyddoedd yn ôl. Gwrandewch ar beth oedd gan Eseia i’w ddweud amdano’i hun.

  Darllenydd: Rydw i’n gwybod y bydd hyn yn digwydd. Rydw i wedi proffwydo hyn. Mae Duw wedi rhoi’r geiriau hyn i mi i’w defnyddio. Fi yw ei lais. Fe fydd y bobl yn gallu clywed llais Duw trwof fi. Rhaid i ni fod yn amyneddgar, ac aros. Fydd Duw ddim yn anghofio amdanom ni. Fe fydd yn ein casglu ynghyd, ac fe gawn ni ein harwain at yr Arglwydd.
 2. Arweinydd: Roedd Eseia yn iawn. Roedd Eseia’n broffwyd. Proffwyd yw rhywun sy’n cael ei ddefnyddio gan Dduw i gyfleu ei negeseuon i bobl gyffredin fel chi a minnau. Proffwyd yw rhywun sy’n credu bod ganddo ef neu hi gysylltiad uniongyrchol â Duw. Mae’n gwneud Eseia yn rhywun arbennig iawn.
 3. Dychmygwch sut beth fyddai bod yn broffwyd: fyddai pawb ddim yn credu’r hyn y byddech chi’n ei ddweud wrthyn nhw, ond eto fe fyddai gennych chi hyder llwyr yn eich cred a’ch argyhoeddiad. Fe fyddech chi’n gwybod bod Duw yn siarad trwoch chi, ac fe fyddech chi’n gwybod beth fyddai’n ei ddweud wrthych chi.
 4. Fydd Duw ddim yn ymddangos yn uniongyrchol i bobl, a hynny am reswm da. Mae Duw y tu hwnt i amgyffred unrhyw un dynol.  Pe byddai Duw’n ymddangos o’ch blaen, fe fyddai’r ofn, a’r parch, a’r sioc yn eich llethu.
 5. Mae Duw yn cadw’r hyn y mae diwinyddion yn ei alw’n ‘bellter epistemig oddi wrth bobl’. Ystyr hynny yw bod Duw’n cadw rhan ohono’i hun yn guddiedig, gan na all y meddwl dynol amgyffred yn llawn sut un yw Duw. A dyna pam y mae Duw’n defnyddio proffwydi fel Eseia.
 6. Darllenydd: Rydw i’n gwybod hyn: fe fydd arwyddion – llawer o arwyddion, a rheini’n amrywio – i lawer o bobl newydd, diddorol ac arbennig. Fe fydd yn cael ei alw’n Immanuel. Ystyr Immanuel yw “Y mae Duw gyda ni!” O, ydi, mae Duw gyda ni!
 7. Arweinydd: Efallai eich bod yn meddwl tybed pwy mae Eseia’n sôn amdano, ac eto yn nhymor yn Adfent fel hyn nid yw’n dasg rhy anodd i ddyfalu. Immanuel, i Gristnogion, yw Iesu. Iddew oedd Eseia, ac Iddew oedd Iesu, ac mae Eseia’n sôn am y Meseia, yr un sydd wedi’i ddewis i ryddhau Israel. Efallai eich bod yn meddwl pam y mae Cristnogion yn defnyddio’r Hen Destament pan fyddan nhw’n sôn am ddyfodiad Iesu. Ond mae hyn yn eithaf rhwydd, mewn gwirionedd. Maen nhw’n credu mai Iesu yw’r un sy’n cyflawni proffwydoliaethau’r Hen Destament ac yn credu mai Iesu yw’r Meseia. Iesu yw’r un a ddewiswyd gan Dduw - yr un y siaradodd y proffwydi amdano cyn iddo ddod i’r byd. Iesu yw’r Immanuel y mae Eseia’n sôn amdano, ac ef yw’r un a fydd yn dod â Duw at y bobl ac yn ail gadarnhau eu perthynas ag ef.
 8. Yr Adfent yw’r amser pan fydd Cristnogaeth yn paratoi am ddyfodiad Iesu ac yn aros amdano. Mae’r cyfnod hwn o baratoi hefyd yn ymwneud ag edrych yn ôl at wreiddiau Cristnogaeth sy’n gorwedd yng nghrefydd Eseia a’r holl broffwydi. Ac mae’n ymwneud hefyd â’r ffaith bod Iesu’n gwireddu’r rôl y soniodd y proffwydi amdani, ac mai Iesu yw’r un y mae pawb yn aros amdano.

Amser i feddwl  

Gadewch i ni feddwl, heddiw, am y ffordd y mae pobl ffydd yn credu y mae Duw’n amlygu ei hun iddyn nhw: trwy weddïo a darllen llyfrau sanctaidd; trwy bobl eraill; a thrwy ein llais mewnol.

Gweddi
Arglwydd Dduw,

Gad i ni fod fel Eseia,

ac edrych ymlaen at y gwahanol arwyddion niferus
gaiff eu cyflwyno i ni trwy gydol ein bywyd.
Gad i ni roi sylw iddyn nhw,

a cheisio’u deall,
a gad i ni aros yn amyneddgar nes dy fod di’n barod i amlygu dy hun i ni.

Emyn

 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>