Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

GWELL YW RHOI

gan Rebecca Parkinson

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Fersiwn Saesneg

Nod

Ystyried y datganiad ei bod hi’n well rhoi na derbyn.

Paratoad a deunyddiau

 

Gwasanaeth    

 1. Beth ydych chi’n ei hoffi orau am y Nadolig? Yn achos rhai pobl, efallai mai’r addurniadau a’r goleuadau y maen nhw’n ei hoffi, neu’r aduniadau teuluol, y bwyd, a’r partïon, etc. – ond i lawer, efallai mai’r peth gorau yw’r anrhegion!
 2. Rydym i gyd yn hoffi derbyn anrhegion; ond yn y gymdeithas o ddefnyddwyr yr ydym yn perthyn iddi, mae pobl yn aml yn gwario mwy o arian nag y maen nhw’n gallu ei fforddio. Yna, pan ddaw mis Ionawr, maen nhw’n sylweddoli cymaint y ddyled y maen nhw ynddi. Gyda’r holl anrhegion i’w prynu, partïon i fynd iddyn nhw, coeden ac addurniadau i’w prynu, mae mor hawdd anghofio faint o anian sydd ei angen. Ac yna, pan fydd y dathliadau drosodd, fe fydd llawer o bobl yn sylweddoli bod eu harian wedi mynd i gyd. Yn y flwyddyn 2009, fe nododd Credit Action, yr elusen sy’n ymwneud â dyledion, fod 6.5 miliwn o bobl ym Mhrydain yn bryderus y bydden nhw, oherwydd y gwario dros y Nadolig, yn methu â thalu’r arian oedd arnyn nhw erbyn diwedd Ionawr. Ac roedd 3 miliwn yn cyfaddef fod ganddyn nhw ddyledion heb eu talu er y Nadolig blaenorol yn 2008.
 3. Felly, pam y mae cymaint o bobl yn teimlo bod yn rhaid iddyn nhw wario cymaint o arian dros gyfnod y Nadolig? Awgrymodd un arolwg y rhesymau canlynol pam fod rhieni’n gwario symiau mawr o arian ar eu plant:

  Mae rhieni eisiau i’w plant fod yn hapus.
  Mae pobl yn ‘ildio’ i bwysau sy’n deillio o hysbysebion ac ati.
  Does ar rieni ddim eisiau i’w plant gael llai na’u cyfoedion.
  Fe fydd rhai rhieni’n teimlo’n euog ac yn prynu anrhegion mawr i’w plant i geisio dileu’r euogrwydd.
  Fe fydd rhai plant yn swnian, swnian yn barhaus ac mae’r rhieni’n ildio yn y pen draw.
 4. Cyhoeddodd adroddiad ar newyddion y BBC, y llynedd, fod pobl ifanc yn cynllunio i wario 11 y cant yn fwy ar anrhegion eu rhieni nag a wnaethon nhw'r flwyddyn flaenorol . . . fe ddylech chi ddechrau cynilo!
 5. Mae stori yn y Beibl am rywun a roddodd anrheg.

  Darlleniad:

  ‘Cododd ei lygaid a gweld pobl gyfoethog yn rhoi eu rhoddion i mewn yng nghist y drysorfa. Yna gwelodd wraig weddw dlawd yn rhoi dau ddarn bychan o bres ynddi, ac meddai. “Yn wir, rwy’n dweud wrthych fod y wraig dlawd hon wedi rhoi mwy na phawb. Oherwydd cyfrannodd y rhain i gyd o’r mwy na digon sydd ganddynt, ond rhoddodd hon o’i phrinder y cwbl oedd ganddi i fyw arno.” (Luc 21.1–4).
 6. Mewn gwirionedd, doedd y wraig weddw yn y stori ddim wedi rhoi mwy na’r bobl eraill. Mewn gwirionedd, fe roddodd hi lawer llai. Ond, mae’r stori yn ein hatgoffa nad faint rydyn ni’n ei roi i rywun sy’n cyfrif, ond y cariad sydd y tu ôl i’r rhoi sy’n bwysig. Fe ddangosodd y wraig weddw gariad mawr tuag at Dduw trwy roi’r ‘cwbl oedd ganddi’.
 7. Yn llyfr Actau’r Apostolion (yn y Beibl), mae’n dweud: ‘Dedwyddach yw rhoi na derbyn.’ (Actau 20.35). Ar adeg y Nadolig, mae’n hawdd iawn ymgolli yng nghyffro’r holl bethau rydyn ni eisiau, tra gallwn ni gael yr un faint yn union o bleser wrth roi i bobl eraill.
 8. Y Nadolig hwn, gadewch i ni gofio nad faint mae rhywbeth wedi’i gostio sy’n cyfrif  ond y cariad sydd y tu ôl i’r anrheg sy’n bwysig. Gadewch i ni hefyd gofio bod cariad, gofal, meddylgarwch a charedigrwydd hefyd yn rhoddion gwych i’w rhannu gydag aelodau ein teulu a gyda’n ffrindiau . . . ac mae’r pethau yma’n dod yn rhad ac am ddim!

 

Amser i feddwl  

Wrth i ni nesu at y Nadolig, gadewch i ni oedi a meddwl am y bobl sy’n agos atom ni: ein teuluoedd a’n ffrindiau. Gadewch i ni benderfynu amcanu i wneud y Nadolig yn adeg hapus i bawb ohonyn nhw. Gadewch i ni gofio y gall ein hagwedd tuag at roi a derbyn effeithio ar y rhai sydd o’n cwmpas. Gadewch i ni amcanu i fod yn rhoddwyr llawen ac yn dderbynwyr diolchgar!

Gweddi
Annwyl Dduw, helpa ni i fod yn ddiolchgar am bopeth rydyn ni’n ei dderbyn y Nadolig yma,
waeth faint mae’r peth hwnnw wedi’i gostio.
Gad i’r anrhegion y byddwn ni’n eu rhoi, ddod â hapusrwydd i bobl eraill.
Gad i ninnau gofio am dy anrheg di i’r byd y Nadolig yma.

Emyn

 


Gwasanaethau Uwchradd >>