Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

HYSBYSEBU’R NADOLIG

gan Tim a Vicky Scott

 

Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Fersiwn Saesneg

Nod

Ystyried y neges am Iesu a welwyd ar boster yn ddiweddar, a meddwl am yr hyn mae’n ceisio’i gyfleu.

Paratoad a deunyddiau  

 

Gwasanaeth

 1. Rydym wedi arfer gweld hysbysebion, pa un ai ar y teledu, yn y sinema, neu ar hysbysfyrddau neu ar y rhyngrwyd. Mae’r hysbysebion wedi’u cynllunio i ddal sylw pobl a chael pobl siarad. Mae’r rhan fwyaf o hysbysebion yn ceisio gwerthu rhywbeth i chi.
 2. (Dangoswch y ddwy ddelwedd oddi ar y wefan ‘Church Advertising Network’ a gofynnwch i’r beth mae’r delweddau’n ei gyfleu, a holwch beth yw eu barn am y delweddau.) Ydyn nhw’n glyfar? Yn rymus? Yn eich cythruddo? Oes gweledigaeth ynddyn nhw? Fe fydd y ddelwedd sy’n dangos y llun uwchsain i’w gweld mewn mannau aros bws ledled y wlad yn y dyddiau rhwng y 6ed a’r 20fed o Ragfyr.
 3. Ar adeg y Nadolig, fe fydd Cristnogion yn dathlu rhodd Duw i bob un ohonom - genedigaeth Iesu Grist 2010 o flynyddoedd yn ôl ym Methlehem, tref yng ngwlad Israel heddiw. Yn yr unfed ganrif ar hugain, mae’r ffaith bod y delweddau hyn yn dal i gael eu defnyddio, a hwythau’n dal i fod yn ddadleuol yng ngolwg rhai pobl, yn dangos faint mae genedigaeth Iesu wedi’i ddylanwadu ar hanes y byd. Yn fyr, mae’n dangos na fu’r byd byth yr un fath wedyn ar ôl y Nadolig cyntaf hwnnw.
 4. Beth oedd y dylunwyr a gynhyrchodd y ddelwedd gyda’r llun uwch sain yn ceisio’i wneud? Dyma beth oedd eu datganiad:

  We wanted to convey that Christmas starts with Christ. That this baby was on the way. Then we thought that the scan was a way of conveying that: it is modern currency in announcing a modern birth. We put a halo on it because theologians speak of Jesus being fully human and fully divine.’
  (<http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/09/church-ad-campaign-jesus-womb>)
  Roedden nhw eisiau cyfleu’r ffaith bod y Nadolig yn dechrau gydag Iesu Grist. Bod y babi ar ei ffordd. Yna fe wnaethon nhw feddwl y byddai llun sgan yn ffordd o gyfleu hynny.  Roedd hon yn ffordd gyfredol fodern o gyhoeddi genedigaeth fodern. Fe wnaethon nhw roi’r eurgylch yn y llun am fod diwinyddion yn sôn am Iesu fel bod dynol llawn yn ogystal â bod yn hollol ddwyfol hefyd. Roedden nhw’n dweud bod y poster yn defnyddio’r confensiwn yma i osod genedigaeth Crist mewn cyd-destun hollol gyfoes. ‘Our new Baby Scan Jesus poster uses this convention to place the birth of Christ in an ultra-contemporary context.’
  (<http://www.churchads.org.uk/2010/index.html>)
 5. Mae’n anodd dychmygu amgylchiadau mwy gostyngedig na’r rhai hynny oedd yn amgylchynu genedigaeth Iesu.

  Treuliwch foment neu ddwy yn meddwl am sut beth yw stabl yn ein dyddiau ni, heddiw - a chofiwch fod gennym ni ddiheintyddion a chemegau eraill i’n helpu ni i lanhau, i gael gwared ag arogleuon drwg, ac i ofalu nad oes heintiau’n cael eu cario. Dychmygwch stabl lawer o flynyddoedd yn ôl, yr oerni a’r arogleuon . . . fyddai hwnnw’n lle da i roi genedigaeth i fabi bach?
 6. Pam y daeth Duw i’r byd fel dyn, a chael ei eni mewn stabl fudr ym Methlehem? Mae Cristnogion yn credu mai am fod Duw eisiau dangos ei fod yn caru pobl gyffredin mewn ffordd anghyffredin, a’i fod yn gallu uniaethu â ni yn ein dynoliaeth, a dangos i bob un ohonom ei fod yn ein gwerthfawrogi. Mae dirgelwch godidog am stori’r Nadolig, yr hanes am Dduw’n dod i’n byd fel plentyn bach, ei eni ym Methlehem ac yna’n tyfu’n ddyn ymysg pobl.

Amser i feddwl  

‘… ganwyd i chi heddiw yn nhref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw Meseia’r Arglwydd;’ (Luc 2.11)

Fe fydd hysbysebion yn ceisio dal ein sylw ac mae neges glir yn yr hysbysebion gorau. Trwy ddigwyddiad hanesyddol genedigaeth Iesu, mae Cristnogion yn credu bod Duw wedi datgan i’r byd ei fod yn ein caru ni. Yng nghanol eich dathliadau teuluol, eleni, efallai yr hoffech chi ystyried am foment beth yw gwir ystyr y Nadolig: Duw yn dod yn fod dynol.

Gall y Nadolig fod yn amser unig i rai pobl, yn enwedig pobl sydd wedi colli eu gwaith, neu wedi colli cyfaill neu aelod o’r teulu, neu sy’n byw ymhell oddi wrth weddill y teulu. Fe allech chi deimlo’n unig, ond mae Cristnogion yn credu nad ydych chi ar ben eich hun - mae Duw gyda chi  yn awr a phob amser.

Gweddi
Annwyl Dduw, helpa fi i ddod o hyd i ti
ac, wrth wneud hynny, wneud y Nadolig hwn yn wahanol i unrhyw Nadolig arall y gwn i amdano.

Emyn

Canwch un o’r hoff garolau adnabyddus.

 


Gwasanaethau Uwchradd >>