Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Uwchradd

PARATOI AR GYFER ARHOLIADAU 

gan Tim a Vicky Scott


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Helpu’r myfyrwyr i oresgyn straen sy’n gysylltiedig ag adeg arholiadau, a’u paratoi fel eu bod yn barod yn gorfforol, yn emosiynol, yn ddeallusol ac yn ysbrydol, ar gyfer sefyll eu harholiadau.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth      

  1. Felly, maen nhw ar y ffordd – mae'r arholiadau ar y gorwel! Heddiw, rydyn ni'n mynd i feddwl sut y gallwn ni gadw ein pwyll a goroesi. 
  2. Dyma rai cynghorion – cadwch olwg ar y map meddwl wrth i ni fynd trwyddyn nhw.

 

Myfyriwr 1 Cadwch bersbectif cytbwys ar eich arholiadau. Bydd y byd yn parhau i droi ar ôl i chi eu cwblhau a bydd yr haul yn parhau i godi yn y bore ac yn machlud yn yr hwyr!
Myfyriwr 2 Cynlluniwch ymlaen llaw a gwobrwywch eich hun. Lluniwch amserlen cyfri'n ôl ar gyfer eich cyfnod astudio - efallai y byddwch yn gallu cael hyd i ap ar eich ffôn fydd yn eich helpu chi i wneud hyn. Cyfrifwch faint o ddyddiau y bydd yn ofynnol i chi eu treulio’n astudio pob pwnc er mwyn bod yn barod i sefyll yr arholiad. Pam? Bydd hyn yn eich helpu i flaenoriaethu a bydd yn creu syniad o frys i'ch gyrru ymlaen tuag at lwyddiant yn yr arholiad! Lluniwch ‘gynllun ymosod’ ar gyfer eich adolygu!


Myfyriwr 3
Adolygwch yn greadigol – trwy ganu, tynnu lluniau, neu beth bynnag - defnyddiwch eich synhwyrau i gyd!

Myfyriwr 4
Torrwch gynnwys eich arholiad i lawr i becynnau hylaw, darnau bach. Allwch chi ddim bwyta eliffant ar un gegaid! Crëwch gynllun ac ewch i’r afael â rhan ohono bob dydd. Gwnewch yn siwr eich bod yn cymryd egwyl yn rheolaidd. Weithiau mae  camu i ffwrdd oddi wrth y gwaith adolygu am ysbaid i wneud rhywbeth arall, fel mynd am dro, yn gallu eich helpu i glirio'ch pen a’ch adfywio fel eich bod y cyflawni mwy nag y byddech chi wedi ei wneud pe byddech wedi cadw'ch trwyn ar y maen am oriau.

Myfyriwr 5 Cofiwch ymarfer cwestiynau a cheisio egluro'r syniadau a'r cysyniadau yr ydych yn eu hadolygu i'ch ffrind. Un o'r ffyrdd gorau i baratoi at arholiad yw i chi ysgrifennu'ch arholiad eich hun! Wrth i chi adolygu, ysgrifennwch gwestiynau y credwch chi y byddai’n bosib iddyn nhw ymddangos ar y papur arholiad.

Myfyriwr 6 Gofalwch am eich meddwl a'ch corff. Yfwch ddigon o ddwr. Ydych chi eisiau gwybod un gyfrinach ynghylch sut i lwyddo mewn arholiadau? Cwsg! Os ydych chi'n teimlo nad ydych yn gwybod popeth y dylech ei wybod, ac yn teimlo eich bod allan o'ch dyfnder yn gyfan gwbl, un o'r pethau gorau y gallwch ei wneud yw mynd i'r gwely! Mae cael noson dda o gwsg yn ffordd naturiol o liniaru straen. Dylech amcanu i gael rhwng chwech ac wyth awr o gwsg bob nos, yn cynnwys ar y noson cyn eich arholiad. Bwytewch yn iachus a gwnewch yn siwr eich bod yn bwyta brecwast da. Yfwch ddigonedd o ddwr. Peidiwch â bwyta gormod o fwyd siwgwrllyd nac yfed gormod o ddiodydd egni - er eu bod, ar y cychwyn, yn gallu rhoi hwb i chi, bydd eich lefelau egni yn gostwng yn sydyn iawn ar ôl hynny. Gall ‘bwydydd ymennydd’ fel cnau a ffrwythau fod yn fuddiol i chi.

Myfyriwr 7 Yn ôl geiriau'r gân Saesneg, ‘Don’t worry, Be Happy!’ ceisiwch leihau'r straen. Mae straen yn ymyrryd â dysgu. Meddyliwch yn gadarnhaol – fe allwch chi wneud! Jyst gwnewch eich gorau glas - dyna'r gorau y gallwch chi ei wneud.

Amser i feddwl

Paratowch yn ysbrydol ar gyfer yr arholiadau trwy weddïo cyn unrhyw sesiwn adolygu a'r arholiadau eu hunain. Efallai mai dim ond un gair y byddwch yn ei ddweud wrth Dduw – ‘Help’! Mae Duw yn gofalu am bob agwedd ar ein bywyd ac eisiau i ni lwyddo. Gall gweddïo eich dwyn yn nes at Dduw a pheri i chi deimlo ychydig yn gryfach ac wedi ymlacio wynebu adegau o brawf.

Cofiwch - os byddwch od ddifrif yn teimlo'n wir wedi'ch gorlethu, gallwch drafod hynny gyda'ch athrawon, ffrindiau neu arweinyddion sydd i gyd wedi bod mewn sefyllfa debyg rywdro yn eu bywydau. Fel y dywed yr hen ddihareb Saesneg, sydd mor wir, ‘a problem shared is a problem halved.’  

Gweddi
Annwyl Dduw,
helpa fi i gynnal y persbectif cywir ar gyfer fy arholiadau,
a pheidio â mynd i banig a gorlethu fy hun, ond yn hytrach i ymddiried ynot ti.

Helpa fi i gynllunio a pharatoi'n dda, i gysgu'n dda, a bwyta'n iachus. 

Emyn

Cerddoriaeth ychwanegol a awgrymir

Rhapsody in Blue’ gan George Gershwin

 

 


Gwasanaethau Uwchradd >>