Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

GWYL VASANT PANCHAMI

Dechreuad newydd

(15 Chwefror)


gan Alan M. Barker 

Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2

Nod 

Dathlu dechreuad newydd mewn bywyd ac mewn dysgu. 


Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth 

 1. Soniwch fod y gwanwyn, i ni yn hemisffer y Gogledd, yn dechrau ar 21 Mawrth. Ond, yn India, mae llawer o bobl sy’n Hindwiaid yn nodi diwrnod cyntaf y Gwanwyn gyda gwyl Vasant Panchami, sy’n cael ei chynnal rhwng diwedd Ionawr a chanol Chwefror. 
 2. Mae’r wyl wedi ei chysegru i Saraswat, duwies dysg a doethineb, ac mae’n draddodiad i blant ifanc ddechrau dysgu sut i ysgrifennu llythrennau’r wyddor ar yr adeg yma. Mae pobl sy’n dilyn y grefydd Hindwaidd yn credu y bydd yr arferiad hwn yn dod â bendith a doethineb. 
 3. Gwahoddwch gymuned yr ysgol i fyfyrio ar ddechreuadau newydd. 

  Pryd a sut y gwnaethon nhw ddysgu’r wyddor?  

  Oes unrhyw un yn cofio ei ddiwrnod cyntaf yn yr ysgol?  

  Sut mae eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth wedi tyfu? 
 4. Rhowch her i bawb geisio llunio’r wyddor gyda chi a meddwl am eiriau i fynd gyda phob llythyren, os yn bosib, geiriau sydd â rhywbeth i’w wneud â’r gwanwyn - pethau rydych chi’n eu gweld neu eu teimlo.

  Eglurwch nad yw hon yn dasg hawdd. Fe fydd angen help pawb arnoch chi. Cyfeiriwch at y cennin Pedr yn y fâs. Fe fyddwn ni’n dysgu gyda’n gilydd ac fe fydd pawb yn blodeuo. Ac yn union fel mae cynhesrwydd yr haul yn y gwanwyn yn denu’r planhigion i flodeuo, mae anogaeth yn helpu i ddod â’r gorau allan ohonom ninnau hefyd!

  Dechreuwch gyda llythrennau cyntaf y wyddor ar eich siart troi. Yn y wyddor sy’n ymwneud â’r gwanwyn, fe allech chi gael geiriau tebyg i’r rhai a ganlyn:

  A
  am ‘adar’ yn canu ac yn nythu
  B am ‘blagur’ a ‘blodau’
  C am y ‘cennin Pedr’ a’r ‘cywion bach’ 
  Ch am ‘chwa’ o awel iach neu’r anifeiliaid bach yn ‘chwarae’
  D am y dail ar y coed a ‘dechrau newydd’ 
  Dd am y ‘ddafad’ gydag oen bach  

  Pwysleisiwch y gallech chi ddewis rhai geiriau sydd hefyd yn disgrifio agweddau cadarnhaol tuag at ddysgu yn ogystal â nodweddion gwanwynol.

  E am ‘eirlysiau’ ac am fod yn ‘egniol’ ac yn ‘effro’
  F am bopeth yn dod yn ‘fyw’
  Ff am ‘ffarwelio’ â’r gaeaf
  G am ‘gwych’
  H am ‘haul’ a ‘heulwen’ a ‘hapus’.


  Fydd rhai o gymuned yr ysgol ‘yn effro’ ac ‘yn fyw’ i syniadau newydd?

  Pa mor ‘egniol’ a ‘gwych’ a ‘hapus’ fyddan nhw wrth ymwneud â dechreuadau newydd?
 5. Cyfeiriwch eto at y fâs a’r cennin Pedr. Ymhen ychydig, cyn diwedd y dydd efallai, fe fydd rhagor o’r blodau wedi agor. Bydd y gwres yn denu’n blagur i flodeuo. Mynegwch y gobaith y bydd y dydd yn ein denu ninnau i flodeuo hefyd, ac yn dod â’r gorau allan o bob aelod o gymuned yr ysgol! 

  (Ar ôl y gwasanaeth, gosodwch y cennin Pedr mewn man canolog yn yr ysgol lle bydd pawb yn gallu eu gweld a sylwi arnyn nhw’n agor.)

Amser i feddwl

Yn union fel mae cynhesrwydd yr haul

yn denu’r dail a’r blagur i agor

felly hefyd y bydd bod gyda’n gilydd heddiw

yn agor ein calonnau ninnau a’n meddyliau

fel y byddwn yn gallu dysgu.

Emyn


Gwasanaethau Cynradd >>