Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

Meddwl am yr Ardd ym Mis Chwefror


gan Janice Ross


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan

Nod

Cymharu garddio â meddwl – mae’r ddau beth angen gofal a’u meithrin!

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Gofynnwch i’r plant rannu eu syniadau â chi am yr ardd ym mis Chwefror. Sut olwg sydd ar y tir? Beth sydd i’w weld yn gorwedd ar y llawr? Beth sy’n tyfu? Pa greaduriaid sy’n dod i’r ardd?
 2. Dywedwch wrth y plant fod garddwyr da yn trefnu eu gwaith fel bod ganddyn nhw dasgau gwahanol i’w gwneud yn ystod gwahanol fisoedd y flwyddyn. Wrth gwrs, fe fydd rhai misoedd yn brysurach nag eraill iddyn nhw.

  Fe allai holi cwestiynau i un o’r athrawon sy’n hoffi garddio, neu holi’r un sy’n gofalu am dir yr ysgol, wneud hyn yn fwy diddorol i’r plant.

  Mae rhai tasgau cyffredin i’w gwneud yn yr ardd yn ystod mis Chwefror:
  - tocio llwyni a choed sydd wedi colli’u dail dros y gaeaf.
  - chwynnu a thacluso’r rhan o’r ardd lle mae llysiau gaeaf yn tyfu.
  - gofalu nad yw’r toriadau rydych chi wedi’u plannu’n sychu.
  - cael gwared â hen blanhigion marw a hen ddail a brigau.
  - trwsio a hogi’r offer garddio.
  - gofalu bod y planhigion sy’n methu gwrthsefyll yr oerni yn cael eu gwarchod rhag y rhew a’r tywydd oer..
  - atgyweirio ffensys.

  Eglurwch fod y pridd yr adeg hon o’r flwyddyn yn rhy wlyb ac oer fel rheol i ddechrau palu’r ardd.
 3. Dyma’r amser, ym mis Chwefror, y bydd y catalogau hadau yn dod trwy’r post. A dyma’r amser y bydd y garddwr yn cael ychydig o seibiant i eistedd i lawr gyda’i baned o de neu goffi i edrych trwy’r catalogau a chynllunio pa hadau i’w prynu ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Mae cynllunio gardd hardd yn bleser. Holwch rai o’r plant beth fydden nhw’n ei ddewis i’w blannu yn eu gardd?

  Smaliwch chwilio trwy’r catalog, a siarad â chi eich hun, gan ddweud rhywbeth tebyg i hyn: ‘Efallai y byddaf fi angen rhywfaint o flodau mam-gu (wall flowers) o gwmpas yr ardd gerrig, ac fe fydda i angen prynu mynawyd y bugail (geraniums) ar gyfer y tybiau. Mae lle wrth y wal rhwng y pys pêr (sweet peas) a’r rhosyn mynydd (peony) ar gyfer rhywbeth, ac rydw i eisiau rhagor o hadau blodau’r haul (sunflowers) eleni. A hefyd efallai yr hoffwn i brydu paced neu ddau o chwyn!’

  Rydych chi’n gobeithio y bydd y plant yn ymateb yn negyddol i’r frawddeg olaf hon, ac yn dweud y byddai’r chwyn yn difetha’r ardd.
 4. Dangoswch y gerdd a gofyn i’r plant ei darllen gyda’i gilydd. Gofynnwch am unrhyw awgrymiadau ynghylch ystyr y gerdd.
 5. Gofynnwch am wirfoddolwyr i ddod i’ch helpu i ddidoli’r ‘meddyliau blodau’ oddi wrth y ‘meddyliau chwyn’, a glynwch y rhain ar y lluniau priodol, sef y llun o’r blodyn a llun y chwyn sydd gennych chi wedi’u paratoi.

Amser i feddwl

Myfyrdod

Wrth i ni eistedd yma’n dawel, gadewch i ni wrando ar sut mae hyn yn cael ei ddweud yn y Beibl, mewn ffordd arall, ychydig yn wahanol:
‘Bellach, (blant), beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrhydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a phur, beth bynnag sydd yn hawddgar, a chanmoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn haeddu clod, myfyriwch ar y pethau hyn.’ (Philipiaid 4.8)

Gweddi

Annwyl Dduw,
Helpa ni i fod yn ofalus ynghylch sut rydyn ni’n meddwl,

oherwydd bod yr hyn rydyn ni’n ei feddwl, yn aml, yn arwain at yr hyn fyddwn ni.

Amen.

Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>