Y Wefan Gwasanaethau

Gwasanaethau Cyfredol - Cynradd

Y Gaeaf

gan Jan Edmunds


Addas ar gyfer yr Ysgol Gyfan


Nod

Archwilio tywydd y gaeaf a’r newid sy’n digwydd i blanhigion, i anifeiliaid, ac i ninnau, oherwydd y tywydd.

Paratoad a deunyddiau

Gwasanaeth

 1. Arweiniwch sylw’r plant at dywydd gwlyb neu oer rydych chi o bosib wedi’i gael yn ddiweddar. Holwch pwy sy’n hoffi’r gaeaf, a pham? Rhowch gyfle i’r plant ateb a thrafod.
 2. Atgoffwch y plant fod rhai pobl o ddifrif yn casáu’r gaeaf, yn enwedig pobl oedrannus sy’n ei chael hi’n anodd cadw’n gynnes. Mae’r gaeaf yn dod â phroblemau i’w ganlyn i rai sy’n teithio ar hyd y ffyrdd. Pan fydd hi’n niwl neu’n dywydd rhewllyd mae’r ffyrdd yn gallu bod yn beryglus. Hefyd mae rhai adar ac anifeiliaid yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i fwyd.

  Gwahoddwch y plant i feddwl am eiriau’r gerdd fel rydych chi (neu eraill) yn ei darllen. Gofynnwch iddyn nhw wrando’n ofalus, gan y byddwch chi’n gofyn rhai cwestiynau wedyn ar ôl ei darllen. Defnyddiwch luniau gyda’r testun, lle bynnag mae hynny’n bosib.
 3. Y Gaeaf
  (addasiad o gerdd Jan Edmunds)

  Mae’r haul dan gwmwl llwyd a thrwm,
  Mae’r bore’n dywyll iawn.
  Mae’r gwynt yn oer, a’r aer yn damp -
  Yn y gaeaf, dyma’r tywydd a gawn.
  Mae’r bryniau pell dan gapiau gwyn,
  A’r coed yn sefyll yn dal a noeth,
  Llawer wedi colli’u dail i gyd,
  Yn gorffwys dros y gaeaf oer.
  O dan y pridd mae bylbiau bach,
  Yn swatio yno ynghudd,
  Gan aros nes y daw hi’n bryd
  I dyfu, ac ymestyn at olau dydd.
  Mae siâp dail rhedyn ar y gwydr clir,
  Y rhew wedi gwneud patrwm hardd,
  A chadwyni iâ y corryn bach
  Ar wal neu wrych yr ardd.
  Mae bywyd yn anodd i’r creaduriaid bach,
  Mae’n anodd cael hyd i fwyd.
  Bydd rhai yn byw trwy gysgu’n drwm,
  Ac eraill yn hedfan i wledydd twym.
  Er gwaethaf hyn i gyd, aiff bywyd yn ei flaen,
  Daw popeth eto’n fyw, pan ddaw y gwanwyn braf.
 4. Gwahoddwch y plant i ateb y cwestiynau canlynol:
  Pa fath o dywydd sy’n cael ei ddisgrifio yn y gerdd?
  Beth sydd â chapiau gwyn?
  Beth yw’r cap gwyn?
  Pam mae’r coed y sefyll yn dal a noeth?
  Pa bryd y bydd y dail yn dechrau tyfu unwaith eto ar y coed?
  Beth sy’n swatio ynghudd o dan y pridd?
  Beth sy’n gwneud patrymau ar y gwydr?
  Sut mae rhai anifeiliaid yn cadw’n gynnes dros y gaeaf? (Gaeafgysgu)
  Beth mae anifeiliaid ei angen i gadw’n fyw? (Trafodwch - dwr, bwyd, cysgod a gorffwys)

  Ym myd natur, cyfnod o orffwys yw’r gaeaf. Mae ar bob peth byw angen gorffwys a chwsg. Mae hwn yn amser i atgyweirio, i gryfhau, a thyfu.

 

Amser i feddwl

Myfyrdod

Mae’r tymhorau’n dod ag amrywiaeth a newidiadau.

Beth mae’r gaeaf yn ei olygu i chi?

Sut mae’r tywydd?

Pa rai pethau fyddwch chi’n eu gwneud yn y gaeaf na fyddwch chi’n eu gwneud ar adegau eraill o’r flwyddyn?

Beth ydych chi’n ei hoffi orau am y gaeaf?

Gweddi

Rydyn ni’n diolch am harddwch y byd yn y gaeaf.

Diolch fod pethau’n cael gorffwys, yn cael eu gwarchod, ac yna’n bywiogi eto pan ddaw’r gwanwyn.

Diolch am y ffordd y mae anifeiliaid bach yn cael swatio’n glyd a chysgu’n drwm nes daw’r tywydd yn gynhesach.

Yn union fel mae ar ein cyrff ni angen gorffwys a chwsg, mae Duw wedi trefnu bod y coed a’r blodau hefyd yn cael gorffwys yn y gaeaf.

Rydyn ni’n gwybod y bydd y tywydd braf yn dod eto, bydd y coed a’r planhigion yn deilio ac yn blodeuo, bydd mwy o adar i’w gweld.

Bydd y creaduriaid bach yn deffro a chawn weld yr wyn bach newydd eu geni yn y caeau, a bydd yr haul yn tywynnu ac yn llenwi ein calonnau â hapusrwydd.

Y mae’r Arglwydd yn dda wrth bawb. (Salm 145.9)


Emyn

 


Gwasanaethau Cynradd >>